Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2018 р.

Permanent URI for this collection

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам управління економічними процесами на рівні держави, регіонів та суб’єктів господарської діяльності. Матеріали структуровані за декількома напрямами досліджень: «Управління економікою держави в умовах євроінтеграції»; «Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку»; «Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання»; «Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті»; «Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі». Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади, причетних до питань економічного розвитку, студентів.

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених

Зміст


1
6
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
11
12
13
15
17
19
20
22
23
25
27
28
30
32
34
35
37
39
41
42
44
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
46
47
49
50
51
53
55
56
58
60
63
65
67
69
70
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ТА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
73
75
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
101
103
105
107
109
111
112
114
116
118
120
122
ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХХІ СТОЛІТТІ
124
126
128
130
131
133
134
135
137
139
141
142
143
145
147
149
151
152
153
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ
156
157
159
161
163
165
166
168
169
171
172
174
175
176
178
180
181
183
184
186

Content


1
6
UPRAVLINNIA EKONOMIKOIU DERZHAVY V UMOVAKH YEVROINTEHRATSII
11
12
13
15
17
19
20
22
23
25
27
28
30
32
34
35
37
39
41
42
44
REHIONALNE UPRAVLINNIA EKONOMIKOIU NA ZASADAKH INNOVATSIINOHO ROZVYTKU
46
47
49
50
51
53
55
56
58
60
63
65
67
69
70
UPRAVLINNIA OPERATSIINOIU, INVESTYTSIINOIU TA FINANSOVOIU DIIALNISTIU SUBIEKTIV HOSPODARIUVANNIA
73
75
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
101
103
105
107
109
111
112
114
116
118
120
122
FORMUVANNIA TA ADAPTATSIIA INSTRUMENTARIIU UPRAVLINNIA EKONOMICHNYMY PROTSESAMY V KHKHI STOLITTI
124
126
128
130
131
133
134
135
137
139
141
142
143
145
147
149
151
152
153
VPLYV HLOBALNYKH POLITYCHNYKH, SOTSIALNYKH TA EKOLOHICHNYKH PROBLEM NA EKONOMICHNI PROTSESY V DERZHAVI
156
157
159
161
163
165
166
168
169
171
172
174
175
176
178
180
181
183
184
186

Browse