Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. – Випуск №25

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 25. – 184 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Проблема державно-церковних відносин у європейській філософії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Турчин, Ярина
 • Item
  Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Щерба, Оксана; Лібрук-Ліпкевич, Світлана
  Проаналізовано можливості реалізації політичних інтересів етнічних та національних меншин в Україні, зокрема кримськотатарського населення, з часу проголошення незалежності нашої держави та повернення репатрійованого народу на територію Кримського півострова. Висвітлено існуючі проблеми, що виникають, як правило, під час посилення політичної активності вказаного електорату. The article explores the political interests of ethnic and national minorities in Ukraine, including population of the Crimean Tatars after the Declaration of Ukrainian Independence and the return of repatriated people to Crimea. This article also considers the existing problems that usually arise during the intensification of political activity of the Crimean Tatar electorate.
 • Item
  Проблема національної ідентичності в умовах глобалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Луцишин, Галина
  Розглянуто проблему національної ідентичності у сучасних умовах глобалізації. Наголошено, що в умовах глобалізації національна ідентичність зазнає постійних змін, трансформується під впливом наднаціональних утворень. Зниження рівня національної ідентичності та послаблення процесу національної консолідації, які спостерігаємо у багатьох європейських державах, зумовлені глобалізаційними процесами, зростанням дезінтеграційних настроїв окремих етнічних меншин, проблемами міграції. The paper seeks to address the following questions: the problem of national identity in the context of globalization, as well as continuous changes and transformations that have influence on national identity, as a result of supranational factors. The paper also touches upon the issue of decline of national identity and erosion of the process of national consolidation that may be traced in many European countries due to globalization processes, disintegration among ethnic groups or minorities, and along with the problems of migration.
 • Item
  ФРН у міжнародній системі: динаміка зміни зовнішньої політики (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Хімяк, Оксана
  Досліджено зміни зовнішньополітичної доктрини Німеччини внаслідок поразки у Другій світовій війні. Особливу увагу приділено процесу побудови нових зовнішньо- політичних цінностей та тенденцій німецького курсу щодо вирішення власних, європейських та глобальних проблем. The article focuses on the change of Germany’s foreign policy as the result of its defeat in the World War II and change of forces in world policy. Also special attention is given to the process of formation of new values and trends of German policy, aimed at addressing their own issues, as well as European and global issues.
 • Item
  Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного процесу та його перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Уська, Уляна
  Розглянуто особливості процесу оформлення українсько-російського кордону, визначено його етапи, досліджено позиції сторін та спірні питання щодо визначення кордону, проаналізовано перспективи переговорного процесу. The objectives of this paper are: to examine the process of registration and boundary demarcation of the Ukrainian-Russian border, as well as to define its stages; to analyze positions of both parties and controversial matters they have with reference to demarcation; to evaluate the prospects of negotiation process.
 • Item
  Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Плазова, Тетяна
  Досліджується та аналізується діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки у країнах наймасовішого проживання українців. Також акцентується увага на ступені етнічної свідомості та плеканні культурної самобутності на теренах чужих держав. The paper analyzes the activities of scientific and educational centers of the Ukrainian diaspora during the postwar years in the countries with the concentration of the largest Ukrainian population. Also it is spoken in detail about the degree of ethnic consciousness and preservation of cultural identity on the territories of foreign countries.
 • Item
  Неурядові релігійні (католицькі) організації та їх вплив на міжнародні політичні процеси
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пасічний, Роман
  Проаналізовано чинники впливу неурядових організацій у трансформаційному контексті розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Показана ефективність їхнього безпосереднього впливу на складні процеси демократизації суспільств, що свідчить про перспективи подальшого зміцнення їх ролі у формуванні нової архітектури світового порядку. The article explores the influence of NGOs in the transformational context of contemporary system of international relations. In addition to that, it shows the efficiency of NGOs’ direct impact on the complex democratization processes in societies, while indicating the prospects for further strengthening of their role in the formation of a new architecture of global governance.
 • Item
  Транскордонне співробітництво як чинник відносин асоціації України та ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Олійник, Юлія
  Розглядається процес становлення транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом, досліджуються основні форми такої співпраці. Стверджується про роль транскордонного співробітництва, яке є надзвичайно важливим, не тільки як інструмент розвитку прикордонних територій, а й як чинник посилення контактів між людьми і взаємопроникнення цінностей громадянського суспільства через європейські кордони. The article considers the process of established cross-border cooperation between Ukraine and European Union, as well as the main forms of such cooperation. It is alleged that the role of cross-border cooperation is quite important, not only as a tool for development of border areas, but also for strengthening contacts between people and the interpenetration of values of civil society through the European borders.
 • Item
  Поняття "сила" у сучасних теоріях міжнародних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Нікулішин, Наталія
  Проаналізовано та зіставлено зміст поняття "сила" у контексті теорії геополітики та теорії еліт, постмодернізму, неомарксизму, політичного неореалізму, політичного неолібералізму, плюралізму та політичного конструктивізму. Доведена доцільність використання поняття «сила» держави, виробленого у межах плюралістського підходу. The aim of this article is to analyze and compare the essence of the «power» concept in the context of geopolitical theory, elite theory, postmodernism, neomarxist, political neorealism, political neoliberalism, pluralism and political constructivism. It is proved that there is a rationale for using the concept "power" of a state within the pluralist approach to the study of power.
 • Item
  Інституційне забезпечення громадської дипломатії США
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Місюк, Ірина
  Розглянуто державні органи і структури, які залучені у процес реалізації громадської дипломатії США, проаналізовано їхні завдання і функції. Виділено характерні ознаки та позитивні особливості інституційної системи громадської дипломатії США. The paper attempts to show how the U.S. state agencies and structural units are involved in the sphere of public diplomacy. There is also an analysis of the objectives and functions of the U.S. public diplomacy, along with a review of specifics and positive characteristics of the institutional system of the U.S. public diplomacy.
 • Item
  Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ільницька, Уляна
  Досліджено процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці та становлення їх як активних та впливових суб’єктів міжнародних відносин; розглянуто особливості функціонування перших неурядових організацій; висвітлено динаміку зростання кількості неурядових організацій, відображено активізацію їх діяльності та значний вплив на світовий політичний процес; висвітлено політико-правовий статус сучасних неурядових організацій як інститутів системи міжнародних відносин. The article examines the process of institutionalization of non-governmental organizations in the world politics and the formation of both active and influential actors in international relations, as well as the specifics of functioning of the first non-governmental organizations. The article also gives a comprehensive account of growth dynamics of nongovernmental organizations, describes the revitalization of their activities and shows their significant impact on the global political processes. There is also an overview of the political and legal status of modern non-governmental organizations as entities of the international relations landscape.
 • Item
  Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Івасечко, Ольга
  Розглянуто історичні аспекти формування екологічної політики ЄС, основні етапи становлення, а також сучасний стан її розвитку. Проаналізовано особливості прийнятих ЄС Програм екологічних дій. Велику увагу приділено еволюції екологічної політики Співтовариства. The paper features the historical aspects of environmental policy-making process in the European Union, main stages of its formation, as well as current developments in environmental policy. Further there is an analysis of the pecularities of the Environmental Action Programmes, approved by the European Union, as well as an outline of the evolution of EU environmental policy.
 • Item
  Інформаційно-психологічна безпека особи, суспільства та держави: новітні виклики міжнародній безпеці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дорош, Леся
  Осмислено підходи до трактування проблем забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості, суспільства та держави як окремих складових національної та міжнародної безпеки. Стверджується про необхідність подальших досліджень інформаційного ресурсу держави як одного із джерел загроз для національної безпеки, розроблення програм захисту власного інформаційного простору, зокрема у контексті формування цілісної системи інформаційно-психологічної безпеки в умовах глобалізації. This article considers approaches to the interpretation of a problem of information-psychological security guarantees for an individual, society and a nation-state as separate constituents of national and international security. There is a need for further examination of a nation’s information resources as a potential source of threats for national security, as well as there is an urgent need for development of information security programs for information space protection, particularly, in the context of formation of integral system of informationpsychological security in a globalized world.
 • Item
  Мобілізаційні виборчі технології: досвід авторитарної мобілізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ямельницький, Олег
  Розглянуто значення дій мобілізаційного характеру для активізації участі громадян у виборах. Наголошено на тому, що природа політичної мобілізації (її авторитарний чи змагальний виміри) істотно змінюється залежно від соціокультурного контексту політичної системи, в якій вона здійснюється. Стверджується, що використання технологій маніпулятивного характеру необхідне для задіювання емоційної домінанти електорального вибору, яка все ще переважає в електоральній практиці України. The principal objective of this paper is to demonstrate the importance of mobilization actions aimed at activation of citizen participation in elections. It is emphasized the that nature of political mobilization (in particular, its authoritarian or competitive dimension) changes substantially depending on the social and cultural context of the political system. This paper also presents a perspective on the use of manipulation techniques and technologies that are necessary for involving emotional dominant, which is still prevalent in the process of electoral manipulation in Ukraine.
 • Item
  Міграція та політика національної безпеки в Україні: тенденції розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яворський, Микола
  Проаналізовано основні міграційні процеси і зміни в міграційній політиці України та їх вплив на національну безпеку країни. Виокремлено зовнішню трудову міграцію українців, "відтік мізків" і основні категорії іммігрантів в Україні. Також проаналізовано співвідношення понять "міграція" й "безпека" та з’ясовано специфіку міграційних процесів, що можуть становити виклик національній безпеці України. The aim of the article is analysis of the main migration processes and changes in migration policy of Ukraine and their possible influence on the policy of state national security. External labour migration of Ukrainians, "brain drain" and main immigration groups in Ukraine are considered. Also the balance between the notions of "migration" and "security" have been analyzed. The article also considers specific nature of migration processes which may be a challenge to the national security of Ukraine.
 • Item
  Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Палас, Наталя
  Розглядається поняття демократії як політичної цінності, її ознаки, рівні. Окреслюється їх специфіка в Україні. Аналізується становлення демократії у контексті політико-владних відносин. Визначаються шляхи та періоди розвитку стабільної консолідованої демократії в українському суспільстві. The paper deals with the notion of democracy as a political value, its characteristics and its levels, by taking into account Ukrainian specifics of this notion. There is also an analysis of democracy in the context of political power relations, as well as an overview of the ways and periods of a stable consolidated democracy in Ukrainian society.
 • Item
  Представники регіональних політичних еліт Львівської та Хмельницької областей у Верховній Раді України (1990–2012 рр.): порівняльний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маркітантов, Вадим
  Проаналізовано зміни, що відбувалися у складі депутатів-мажоритарників Верховної Ради України від Львівської та Хмельницької областей упродовж сучасного періоду розвитку української держави. Розглянуто основні характеристики народних депутатів від досліджуваних областей, що давало змогу простежити їх спільні та особливі риси. Зіставлено та визначено тенденції у змінах представників регіональної еліти у законодавчому органі країни. The article gives a detailed analysis of the changes that occurred in a composition of the majoritarian deputies from Lviv and Khmelnitskyi Regions to the Verkhovna Rada of Ukraine during the modern period of Ukrainian statehood development. Furthermore, this article describes the main features of the deputies from the abovementioned regions, as well as their common and unique characteristics. There is also a comparison and identification of tendencies related to the changes of regional elites’ representatives in legislature.
 • Item
  Становлення та розвиток політичного управління України і проблеми його ефективності у контексті реалізації трансформаційних цілей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гетьманчук, Петро
  Розглядаються етапи становлення і розвитку політичного управління за період державної незалежності України. Особливу увагу приділено проблемам ефективності політико-управлінської діяльності в умовах реалізації нею трансформаційних цілей. The paper considers the stages of formation and development of political governance during the period of Ukraine’s Independence. Also it brings into focus the problems of efficiency and effectiveness of political and governmental activities in the context of transformational goals.