Комп'ютерні системи та мережі. – 2013. – №773

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 773 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 180 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Метод корегування нелінійності дводіапазонних АЦП з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кочан, Р. В.; Кочан, О. В.; Клим, Г. І.
  Розроблено метод формування тестових точок для визначення та коригування інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на усіх резисторах. Проведено дослідження впливу похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випад- кової похибки АЦП на невиключену похибку коригування інтегральної нелінійності. There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider.
 • Item
  Метод видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Торубка, Т. В.; Пуйда, В. Я.
  Проведено модифікацію методу білатеральної фільтрації для видалення адитивних шумів та його моделювання. Моделювання методу проведено за допомогою розробленого програмного пакета. Досліджено особливості функціонування модифікованого методу за впливу різного роду шумів на зображення літальних апаратів на зображеннях сцени. Conducted modification of the method of bilateral filtering for removing additive noise and its modeling. Modeling was performed using the method developed software package. Researched of features of the functioning of the modified method for impact noise on various images of aircraft on images scenes.
 • Item
  Частково-груповий перенос суматорів у скінченному полі GF(P)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тарасенко, В. П.; Тесленко, О. К; Роговенко, А. І.
  Запропоновані та проаналізовані варіанти реалізації методу частково-групового переносу у суматорах за змінним модулем на регулярній логічній мережі лінійної склад- ності. Визначені нижні оцінки затримок сигналів переносу та верхні оцінки витрат. The variants of realization of modular adders on the basis of method of partly-block carry are offered and analysed. Modular adders are realized on basis to the regular logical network of linear complexity. The lower bound estimations of delays of carry signals and the upper-bound estimations of hardware resources are determined.
 • Item
  Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скло, А. М.
  Розглядаються організація та принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом. Пропонується комп’ютерна система керування вендінговим автоматом. Описаний процес взаємодії вендінгового автомата з серверною системою. This paper describes the organization and main principles of buildings vending networkwith monitoring systems. Proposed vending machine computer control system. Describedvending machine interaction process to server system.
 • Item
  Моделювання нейронних мереж Кохонена на графічному процесорі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Олещук, О. В.; Попель, О. Є.; Копитчук, М. Б.
  Розглядається інтеграція таких інформаційних технологій, як нейронні мережі і паралельні обчислення на графічному процесорному ядрі з використанням технології CUDA. Коротко описано нейронної мережі Кохонена і карт, що самоорганізуються. Запропонована модель цієї мережі, що враховує особливості апаратної платформи і дає змогу реалізувати нейронну мережу Кохонена на графічному процесорному ядрі, отримавши за рахунок цього істотний приріст продуктивності. This article discusses the integration of information technology such as neural networks and parallel computing on the graphic processor core using the CUDA technology. A brief description of the neural network and Kohonen self-organizing maps is adduced. A model of the network, which takes into account characteristics of the hardware platform, and allows realizing of the Kohonen neural network in the graphic processor core, due to this received substantial performance gains.
 • Item
  Концептуальні основи побудови складових частин самоконфігуровної комп’ютерної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, В. А.
  Розроблено концептуальні основи побудови базових компонентів самоконфігуровної комп’ютерної системи – програмних засобів розподілу обчислювального навантаження між універсальним комп’ютером та реконфігуровним середовищем і програмних засобів генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів, а також сформовано вимоги до інших її компонентів – реконфігуровного середовища, його драйвера і програмних засобів його конфігурування і логічного синтезу спеціалізованих процесорів. In a paper a conceptual basis for development of basic components of the selfconfigurable computer system – software for computational load balancing between the general-purpose computer and reconfigurable environment and software for applicationspecific processors program models generation, is developed. Requirements to the other components of that system – reconfigurable environment, its driver and software for its configuring and application-specific processors logic synthesis, are formulated.
 • Item
  Аналітичний опис будівель за растровими зображеннями висот
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мороз, І. В.
  Розглянуто метод аналітичного опису будівель за растровими даними висот, що отримані за допомогою лазерного далекоміра, встановленого на літаючій платформі. Деталізовано та проаналізовано етапи запропонованого методу та приведено результати експериментальних досліджень. The method of analytical description of building from raster altimeter data were obtained using a laser range finder mounted on the flying platform are discussed. Stages of the proposed method are detailed and analyzed and experimental results are given.
 • Item
  Дослідження коефіцієнтів рекурсії низькочастотних цифрових НІХ-фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Олексів, М. В.
  Розглянуто дослідження характеристик коефіцієнтів рекурсії низькочастотних НІХ-фільтрів, що одержані за допомогою удосконаленого ітераційного методу роз- рахунку цифрових фільтрів з нескінченною імпульсною характеристикою. The article is devoted to the research of the low-pass IIR filter’s recursion coefficients characteristics, that are determined using advanced iterative method of digital IIR filter’s coefficients determination.
 • Item
  Комп’ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Любчик, О. С.; Микийчук, М. М.; Бубела, Т. З.
  Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції. Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчо- вої продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції. Analysis of the legal basis for ensuring the quality of food manufacturing has been conducted. The main priorities with regard to the quality and safety of the food supply have been established, with the aim of ensuring conditions for production and consumption of ecological food production in Ukraine. Using of computer databases for the effective implementation of legal legislation has been proposed in the quality and safety of the food supply.
 • Item
  Удосконалення електромагнітно-акустичних методів технічної діагностики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Корж, Р. О.; Притуляк, Я. Г.; Фестрига, С. В
  Розглянуто питання підвищення безаварійної безпечної діяльності роботи економічно небезпечних технічних об’єктів, таких як атомні електричні станції; потреба в нових і модернізованих методах технічної діагностики, які б відбирали максимальну кількість інформації про стан об’єкта, є дуже актуальною. Запропоновано новий метод, в якому використовується ультразвуковий перетворювач електромагнітного типу гармонічних. Подальше збільшення кількості відбору інформації з об’єкта досягається за допомогою використання в первинних перетворювачах методу електричного сканування з азимуталь- ною неоднорідністю. Збільшення реальної чутливості вимірювань відбувається за рахунок використання акустичного розмірного резонансу, а застосування збудження електромагніт- ного поля за допомогою азимутальної неоднорідності із n-гармонік уможливлює сконцент- рувати на невеликій площі сумарну потужність відповідних гармонік. Використання у первинному перетворювачі методу електричного сканування з обертовою азимутальною неоднорідністю дає змогу отримати томографічний експеримент, а це означає, що будь-яка неоднорідність буде виявлена з імовірністю, близькою до одиниці. The question of accident-free operation rise of ecologically dangerous technical objects as nuclear electric stations etc. is considered in this article. The needs in new and improved diagnostic methods which can significantly increase information value concerning the real state and thus to determine the accident-free operating life of objects under inspection. The new highly informative method is considered in which harmonic oscillations ultrasonic transducer of electromagnetic type is used. This method in comparison to the electromagnetic-acoustic method doesn’t use signal reverse transformation, that’s why a signal loss reduces from 10-2 to 10-4. Next steps in S/N increase occurs by size acoustic half-wave resonance using, where the Q of metals can reach 5x102. Electromagnetic field harmonic excitation using which consists of n harmonics and is applied to the object through small surface, where concentration of the all harmonics power occurs, by azimuthal non-uniformity, rise the S/N is about the order. In this case the signal at the transducer out isn’t limited by the noise.
 • Item
  Метод мережевого кодування даних у системі залишкових класів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцків, В. В.
  Запропоновано та досліджено метод мережевого кодування у системі залишкових класів для використання у безпровідних сенсорних мережах. Розроблений метод кодування забезпечує підвищення загальної пропускної здатності мережі за рахунок вибору взаємно простих модулів різної розрядності та передавання залишків різними маршрутами. The article presents and investigates the method of network encoding in the residue number system for usage in wireless sensor networks. The method of encoding provides increase of total network bandwidth by choosing coprime digit capacity different modules and different routes of transmission residues.
 • Item
  Використання засобів UML для прогнозування надійності програмного забезпечення на етапі його проектування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яковина, В. С; Парфенюк, Ю. І.
  Перевірка відповідності вимогам на ранніх стадіях є критичним етапом у процесі розробки програмного забезпечення (ПЗ). Для перевірки функціональних вимог існує багато досліджень та рішень, проте для визначення надійності ПЗ на ранніх етапах розробки немає чітко сформованих підходів. Оскільки виявлення відхилень від вимог на ранніх етапах дасть змогу уникнути значних витрат для виправлення помилок на пізніших етапах, необхідно реалізувати можливість визначення показників надійності ПЗ на етапі збору вимог та раннього проектування системи. Запропоновані підходи оцінювання показ- ників надійності на етапі проектування ПЗ на основі UML-діаграм. Checking compliance to requirements on the early stages is a crucial issue of software development. There are a number of solutions to check the functional requirements, but there are no clear approaches to estimate software reliability at early lifecycle stages. Since revealing deviations from requirements at the early stages allows to avoid substantial amount of costs to correct errors at the later stages, it is necessary to realize the possibility of evaluation the software reliability at requirements analysis and system design stages. The approaches to evaluate software reliability using UML diagrams at software design stage are proposed in this paper.
 • Item
  Аналіз галузі оцінювання якості програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Говорушенко, Т. О.
  Проаналізовані галузь оцінювання якості програмного забезпечення (ПЗ), побу- дова формалізованої моделі якості ПЗ, а також характеристики та показники якості ПЗ. Визначено існуючі проблеми цієї галузі, на вирішення яких спрямовуватимуться подальші зусилля автора. The research is dedicated to the analysis of software quality assessment field, the construction of formal model of software quality, and the analysis of the software quality characteristics and indexes. During the research the current problems of this field were identified. In their decision further efforts of author will be directed.
 • Item
  Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільними помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шевчук, Р. П.
  Побудовано продукційну модель для ідентифікації голосових команд користувачів персональних мобільних пристроїв до операторів стільникового зв’язку України. Запропоновану модель покладено в основу мобільного помічника для абонентів операторів стільникового зв’язку України, реалізованого на основі ОС Android. Проведено порівняльний аналіз часових характеристик голосового та стандартного методу введення команд користувачами мобільних пристроїв, що дало змогу встановити підвищення швидкодії виконання команд до 3,6 раза під час використання запропонованого рішення. In this paper the productive model of identifying the voice commands on personal mobile devices of Ukrainian mobile operators was developed. The personal mobile assistant for users of mobile devices based on OS Android was developed. This assistant takes into account the operation service of Ukrainian mobile network operators. We made a comparative analysis of temporal characteristics of personal mobile users command input. This analysis showed the increase in performance to 3.6 times more than standard method of commands input.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ковівчак, О. М.
  Розглянуто методи інтелектуального аналізу даних. Проаналізовано сферу застосу- вання інтелектуального аналізу даних та існуючі системи. Зроблено висновки стосовно перспектив використання методів інтелектуального аналізу даних. Overviewed discovery-driven data mining. An application of data mining domain and existent systems are analysed on their basis. Drawn conclusion in relation to the prospects of the use of methods of data mining – systems.
 • Item
  Injection front interpolation in real scale grouting models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Demchuk, M. B.; Nakonechnyi, O. G.
  Виконана числова перевірка того, що невизначеністю у кінцевому положенні фронту нагнітання, зумовленою невизначеністю у виборі методу інтерполювання фронту нагнітання на кожному часовому шарі, можна знехтувати, оцінюючи похибку методу розрахунку цього положення у моделі промислової цементації ґрунту. Результати числових експериментів вказують на те, що криволінійна сітка, на якій виконується розрахунок, має хаотичні розміщення своїх вузлів на деяких часових шарах і що це не призводить до істотного спотворення кінцевого положення фронту нагнітання. It is checked numerically that the uncertainty in the final injection front position due to uncertainty in the choice of the method of the injection front interpolation on every time layer can be neglected in the estimation of the truncation error of the calculation of this position in the framework of the real scale grouting model. Results of numerical experiments indicate that the curvilinear grid this calculation is performed on has chaotic dispositions of its nodes in space on some time layers and that it does not give rise to significant final injection front position distortion.
 • Item
  Параметрична чутливість виконавчого мотора комп’ютерної системи управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чабан, В. Й.; Костючко, С М.
  Запропоновано алґоритм розрахунку перехідних і усталених процесів, а заодно параметричної чутливості виконавчого конденсаторного асинхронного мотора як елемента комп’ютерної системи управління. Метод аналізу побудовано на підставі рівнянь першої варіації. Основні і варіаційні диференціальні рівняння представлені у нормальній формі Коші. Наведено результати комп’ютації. The algorithm of calculation of transitional and steady-state processes is offered, and in concert parametric sensitivity of actuating capacitor induction motor as an element of computer control system. The method of analysis is built on the basis of equalizations of the first variation. Basic and variation differential equalizations are presented in the normalized Cauchy’s form. The results of computation are given.
 • Item
  Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тимощук, П. В.
  Для отримання розв’язку задачі паралельного сортування запропоновано використовувати аналогову нейронну схему знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів. Схема є швидкісною, має просту структуру і може бути реалізована у сучасному апаратному забезпеченні. Роздільна здатність схеми є теоретично нескінчен- ною і не залежить від значення її параметра. Середній час, необхідний для збіжності траєкторії змінної стану схеми до встановленого режиму, не залежить від розмірності вхідних даних. Наведено результати комп’ютерного моделювання схеми, які підтвер- джують теоретичні положення. Отримані результати свідчать про доцільність викорис- тання схеми для паралельного сортування. Using the analogue neural circuit of searching signals with largest values among signal set is proposed for problem solving of parallel sorting. The circuit is fast, it has simple structure and can be implemented in a modern hardware. A resolution of the circuit is theoretically infinite and it is not dependent on a value of its parameter. An average time necessary for trajectory convergence of the circuit state variable to a steady state is not dependent on a dimension of input data. The results of the circuit computer simulations confirming theoretical statements are given. These results indicate about expediency of the circuit using for parallel sorting.