Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №694

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011 . – № 694: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 335 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68
 • Item
  Особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Басюк, Т.
  Проаналізовано основні аспекти побудови засобів тестування знань користувачів та наведено особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер. The article analyzes the main aspects of construction and testing of knowledge of users are testing the design features of knowledge-based technology client / server.
 • Item
  Потокова модифікація алгоритму RSA з використанням проективних та афінних перетворень для деяких класів зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рашкевич, Ю. Ю.; Ковальчук, А. М.; Пелешко, Д. Д.; Навитка, М. Л.
  На основі алгоритму RSA як найбільш вживаного промислового стандарту шифрування даних запропоновано модифікації з використанням проективних відображень та афінних перетворень для шифрування зображень, що дають змогу строго виділяти контури. Based on the algorithm of RSA, as the most common industry standard data encryption, proposed modifications using projective mappings and affine ransformation for image encryption, allowing strictly allocate paths.
 • Item
  Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Назаревич, Р.; Мархивка, В.; Струк, Є.; Назаревич, А.
  Наведено утиліти для конвертації та препроцесингу даних геофізичного моніторингу, зокрема даних кварцового деформографа з комп’ютеризованою вимірювально-реєструвальною системою на основі безконтактного ємнісного вимірювача мікропере- міщень. Описано алгоритм роботи програм та особливості розроблення програмного коду і графічного інтерфейсу мовою С++ в середовищі програмування Visual Studio 2008. Наведено візуалізовані у вигляді часових графіків результати тестування програм на реальних даних кварцового деформографа. In the article utilities for converting and preprocessing of geophysical monitoring data, including data of quartz extensometer with computerizing measuring and recording systems based on noncontacting capacitive sensor are presented. The programs operation algorithm and peculiarities of generation of software code and graphic interface in C++ programming language on Visual Studio 2008 programming environment is described. A visualized in the graphics form the results of programs testing on real data of quartz extensometer are given.
 • Item
  Шифрування і дешифрування зображень з використанням квадратичних фрактальних алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Фабрі, Л.; Ковальчук, А.; Ступень, М.
  Запропоновано застосування квадратичних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень в градаціях сірого кольору. The use of quadratic fractal transforms to encryption and decryption of images in grayscale color.
 • Item
  Використання генетичних алгоритмів для апроксимації функцій дійсними поліномами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Самотий, В.; Дзелендзяк, У.
  Наведено метод апроксимації функцій поліномами з дійсними степенями, в якому підбір степеня здійснюється за допомогою генетичного алгоритму. The method of approximation of functions by polynomials with real powers, which is the power of selection with a genetic algorithm.
 • Item
  Консенсус експертів як засіб для підвищення достовірності моделей знань в інтелектуальній системі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Буров, Є.; Крамаренко, М.
  Розроблено метод та алгоритм для верифікації моделей знань інтелектуальної системи, який ґрунтується на консенсусі групи експертів. Показано місце моделі консенсусної верифікації серед задач верифікації моделей, наведено схеми відповідних моделей. Визначено вимоги до організаційної підтримки та супроводу процесу верифікації моделей, а також описано механізми підтримки виконання моделей. Described method and algorithm for knowledge model verification based on consensus of expert group members. Shown the place of developed method and corresponding model among other verification models, developed schemata of those models. Defined requirements for organizational support of model verification process, described details of model execution implementation.
 • Item
  Інтелектуальна система Інтернет-аукціону з продажу автомобілів та аналізу автомобільного ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Василюк, А.
  Розглянуто побудову інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень діагностування ревматологічних захворювань. Для функціонування такої системи розроблено математичний апарат на основі адаптивних онтологій. In the paper the design of the decision support diagnosing rheumatic diseases. For the operation of the system developed mathematical tools based on adaptive ontologies.
 • Item
  Модель інформаційної технології формування операції секвентування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Овсяк, О.
  Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано модель комп’ютерного рисування знаків операції горизонтального і вертикального секвентування. Мовою об’єктного програмування С# наведено код моделі знака операції горизонтального секвентування. By means of the extended algebra algorithms described model of a computer drawing operation marks the horizontal and vertical sequencing. Object language programming with C # code is an operator model horizontal sequencing.
 • Item
  Оптимізація режимів роботи газотранспортної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Притула, Н.; Притула, М.; Дацюк, А.; Гладун, С.; Химко, О.
  Поставлено і розв’язано оптимізаційні задачі транспортування газу для різних критеріїв оптимальності, а також досліджено наявний потенціал оптимізації. В результаті числових експериментів знайдено верхні оцінки потенціалу оптимізації як для окремих технологічних об’єктів, так і для усієї газотранспортної системи. Optimizing problems of gas transportation for different criteria of an optimality are carried out and solved, also the available potential of optimization is investigated. As a result of the spent numerical experiments the top estimations of potential of optimization as for separate facilities, and gas-transport system as a whole are found.
 • Item
  Метод шифрування інформації на основі АТЕВ-функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дронюк, І.; Шкодин, А.; Барабаш, І.; Закала, М.
  Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для шифрування інформації на основі теорії Ateb-функцій, що пропонується застосувати для захисту інформації. Шифрування здійснюється за допомогою числових значень Ateb-функцій на певному діапазоні. Для того, щоб збільшити надійність шифрування, розроблено алгоритм приховання ключа у файлі. The algorithms and software for encoding information based on the theory Ateb-functions offered to apply for protection. Encryption by using numerical values Ateb-functions on a certain range. To increase the reliability of the encryption algorithm hides the key in the file.
 • Item
  Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Притула, Н.; Притула, М.; Боярин, І.; Ямнич, В.; Гринів, О.; Химко, О.
  Запропоновано швидкі алгоритми аналізу даних вимірювання на великих інтервалах часу та розв’язування систем нелінійних контурних рівнянь, які дали можливість розв’язати задачі ідентифікації в умовах невизначеності. Наведено класифікацію та характеристику невизначеностей. Запропоновано алгоритми знаходження параметрів моделей та стану об’єктів в умовах невизначеності. Fast analysis algorithms of the measurement data during the big time intervals and solving of systems of the nonlinear contour equations which have given the chance to make problem definition of identification in the conditions of uncertainty are offered. The classification and the characteristic of existing uncertainties are carried out. Algorithms of finding models parameters and a objects state in the conditions of uncertainty are offered.
 • Item
  Визначення вертикальної складової вектора напруженості магнітного поля землі за значенням кута магнітного нахилення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Раєвський, М.
  Реалізована процедура визначення вертикальної складової вектора напруженості магнітного поля Землі за значенням кута нахилення. Вертикальна складова магнітного поля Землі використовується при розрахунку істинного азимута для корекції можливого нахилу платформи з чутливими елементами. The procedure of determining the vertical component of the Earth magnetic field is implemented. The procedure is based on using of dip angle. The vertical component of the Earth magnetic field is used for the correction of potential platform inclination when the true azimuth is calculated.
 • Item
  Самоорганізація стратегій стохастичної гри на прикладі побудови латинських квадратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кравець, П.
  Досліджується проблема ігрової самоорганізації розподіленої системи на прикладі розв’язування задачі побудови латинських квадратів. Суть самоорганізації полягає у перетворенні локально скоординованих стратегій гравців у глобальну координацію розв’язків стохастичної гри. Сформульовано ігрову задачу, розроблено метод та алгоритм її розв’язування, виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для побудови ортогональних та звичайних латинських квадратів. Отримано та проаналізовано характеристики самоорганізації стохастичної гри. The problem of game self-organizing of the distributed system on an example of the problem solving of Latin squares construction is investigated. The essence of self-organizing consists in transformation of the locally-co-ordinated strategies of players to global coordination of stochastic game solution. The game problem is formulated, the method and algorithm of its solution are developed, computer modelling of stochastic game for construction of orthogonal and normal Latin squares is executed. Characteristics of self- organizing of stochastic game are received and analysed.
 • Item
  Інваріантні моменти в прикладних задачах обробки та аналізу зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пелешко, Д.; Ковальчук, А.; Кустра, Н.; Ізонін, І.
  Здійснено огляд інваріантів для прикладних задач обробки та аналізу зображень у системах штучного інтелекту. Класифіковано використання моментів для різних типів задач інтелектуального аналізу. In this paper described review applications invariants for image processing and analysis in artificial intelligence systems. There is classified using the moment for various types of mining problems.
 • Item
  Проектування системи опрацювання звернень громадян до органів місцевої влади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Марковець, О.; Пелещишин, А.; Жежнич, П.
  Запропоновано нові підходи до організації взаємодії громадян з органами місцевої влади на основі систем опрацювання заявок користувачів. Докладно описано роботу інформаційної системи та подано структурну схему. This article considers with a new approaches of interaction of citizens with local authorities based on users’ claims' processing system. In this work detailed description of the information system and its structure scheme are given.
 • Item
  Поєднання алгоритму RSA і побітових операцій при шифруванні-дешифруванні зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ковальчук, А.; Пелешко, Д.; Хомин, М.; Борзов, Ю.
  Стосовно зображень розроблено модифікації алгоритму RSA такі, що зберігається криптографічна стійкість і забезпечується повна зашумленість зображення, з метою унеможливити використання методів візуальної обробки зображень. For images modified RSA algorithm is developed such that stored cryptographic and secured full noisy image in order to prevent the use of methods of visual imaging.
 • Item
  Формализация бизнес-процессов на основе аппаратов РСА и π -исчисления
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Илюшко, В.; Калмыков, А.
  Розглядаються питання побудови формалізованих моделей виробничих і бізнес-процесів, які спроектовані на основі сервісно-орієнтованого підходу (SOA). Запропоновано досліджувати такі процеси на основі поділу на сильно- та слабопов’язані складові. Такий підхід дозволяє для формалізованого представлення процесів застосувати апарат алгебри алгоритмів та інструментарій π -обчислення, який призначений для опису взаємодії паралельних процесів. Запропонована методика дає змогу одержати компактний формалізований опис виробничих процесів, який забезпечує однозначну відповідність графічним моделям та комп'ютерному представленню мовою програмування BPEL. The paper considers designing questions of the formalized models industrial and business processes which are constructed on the basis of the service-oriented approach (SOA). The researching of the given processes is offered on the basis of sharing on strong and loosely jointed components. Such approach allows to apply to the formalized representation of such processes the algebra of algorithms and π -calculus, which is intended for the description of interaction of concurrent processes. The offered technique allows to receive the compact readable formalized description of production and business-processes unambiguously corresponding to the computer representation in language BPEL as well as to the graphic models.
 • Item
  Оцінка складності кодових схем захисту інформації доказової стійкості на просторових кривих
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Грабчак, В.; Грабчак, З.
  Розглянуто питання побудови кодової схеми захисту інформації Мак-Еліса з використанням алгеброгеометричних кодів на просторових кривих, що задаються у проективному просторі Р3 сумісними рішеннями сукупності двох однорідних рівнянь від чотирьох змінних. Досліджено складності реалізації алгоритмів формування та декодування кодограм у кодовій схемі захисту інформації Мак-Еліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих, оцінена часова й ємкісна складності функціонування цих алгоритмів. This article deals with the problems of constructions of code chart of McEliece information protection with usage of algebra-geometrical codes on the spatial curves given in the descriptive space P3 by the joint solutions of totality of two homogeneous equations from four variables. The research of complexity of realization of algorithms of forming and decoding of codegrams in a code chart of McEliece information protection with algebra-geometrical codes on the spatial curves is conducted, the time and capacious complexities of these algorithms functioning axe estimated.