Study on changes in the registered data registered data regorded in Gizysko administrative district in the years 1991-2000

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Przedmiotem przeprowadzonych badan było ustalenie wptywu zarówno przemian w kraju po roku 1989 oraz związanego z nim procesu legislacyjnego, jak i struktury terenowej powiatu gizyckiego na liczbę zmian danych ewidencyjnych rejestrowanych w latach 1991–2000. Prace wykonano w ramach realizacji projektu badawczego promotorskiego Nr 26229933, pt. “Opracowanie metody tajczenia – w jednolitym systemie zarzajdzania relacyjnymi bazami danych – zasobów niezależnych opisowych baz danych ewidencyjnych, wraz z zawartą w nich historij zmian danych ewidencyjnych”. Badania pokazaly zarówno zmiany w strukturze terenowej powiatu, jak i w stanie wladania, zachodzące w wyniku zwiejcszania się znaczenia dysponowania prawem do nieruchomości w swiadomości obywateli. Meтою досліджень була оцінка залежності кількості змін кадастрових даних від законо¬давчих дій Польської держави після 1989 року, а також від змін структури елементів місцевості у Гіжицькому повіті, які стались у 1991–2000 роках. Працю підготовано відповідно до проекту № 526229933 “Опрацювання методики отримання в одній системі релакційних баз даних, кадастрових текстових баз даних з історією їх змін”. Дослідження підтвердили зміни струк¬тури елементів місцевості у Гіжицькому повіті, а також у правах власності нерухомостей, які відображають ментальні зміни у цьому питанні польського суспільства. The subject over conducted studies was finding the influence of both country transformation after the year 1989 and linked to it, legislative process as well as local structure of Gizycko administrative district over recorded number of registration data changes in the years 1991–2000. The works were done within accomplishment of the investigative promoter project No. N 526229933, entitled “Description of the joining method – in uniform management system of relational data bases – resources of independent descriptive registration data bases together with included history of data changes”. The studies pointed out changes in local structure of administrative district as in state of commanding that were the result of increasing the importance to command mandatory of properties in citizens’ consciousness.

Description

Keywords

registeration data, analyze

Citation

Sachryn J. Study on changes in the registered data registered data regorded in Gizysko administrative district in the years 1991-2000 / J. Sachryn // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Випуск 2 (18). – С. 107–114. – Bibliography: 15 titles.