Дослідження ентропії двійкових послідовностей, фрагментованих на підпослідовності сталої довжини

Date
2022-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Здійснено дослідження структурної ентропії послідовностей, які фрагментовані на двійкові підпослідовності (символи) заданої довжини, основані на частотах входження цих символів у послідовність. Досліджено послідовності, згенеровані за логістичним відображенням із початковим значенням послідовності із проміжку [0;1] та кроком 0.1. Найбільша довжина символу (підпослідовності) становила 10 біт. Порівняння розрахованих значень ентропії із її максимальним значенням показало, що спостерігається відхилення від рівномірного розподілу для символів, довжина яких 8 і більше біт, але значення ентропії поступово наближається до максимального зі збільшенням довжини підпослідовності. Встановлено також, що такий параметр генерування, як початкове значення, на ентропію не впливає. Дослідження показують також, що алгоритм ефективний завдяки високій швидкодії та не потребує використання значних обчислювальних потужностей.
The article investigates the structural entropy of sequences that are fragmented into binary subsequences (symbols) of a given length, based on the frequency of these symbols in the total sequence. The sequences generated by the logistic mapping with the initial value of the sequences from the interval [0;1] and the step 0.1 are investigated. The maximum length of a symbol (subsequence) is 10 bits. A comparison of the calculated entropy values with its maximum value shows that there is a deviation from a uniform distribution for symbols with a length of 8 or more bits, but the entropy value gradually approaches the maximum with an increase in the length of the subsequence. It is also established that such a generation parameter as the initial value does not affect the entropy. The conducted studies also show that the algorithm is effective in terms of high speed and does not require the use of significant computing power.
Description
Keywords
легка криптографія, Інтернет речей, псевдовипадкові послідовності, логістичне відображення, light cryptography, Internet of things, pseudorandom sequences, logistic mapping
Citation
Політанський Р. Дослідження ентропії двійкових послідовностей, фрагментованих на підпослідовності сталої довжини / Р. Політанський, В. Качур // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том 2. — № 1. — С. 96–101.