Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин

Abstract

У статті досліджено окремі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин. Визначено поняття “правовідносин” та “суб’єкта податкових правовідносин”. Розкрито характерні риси податкових правовідносин. Наголошено, що податкові правовідносини мають визначатися через такі категорії, як: об’єкт правовідносин, суб’єкт правовідносин, права й обов’язки суб’єктів правовідносин, підстави виникнення правовідносин. Для всебічного аналізу особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин розглянуто податкове законодавство Російської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Молдова та України, проведено їхню порівняльну характеристику. Визначено, що суб’єктами податкових правовідносин в Україні є платники податків і держава, в особі органів законодавчої влади та спеціалізованих органів виконавчої влади у сфері податків. Проаналізовано їхній адміністративно-правовий статус.
In the scientific article the specific features of administrative and legal status of tax relations. The concept of “legal” and “legal tax entity”. Reveals the characteristics of tax relations. Emphasized that the tax relationship are defined by categories such as object relationship, the subject of relationships, rights and duties of relationships, the base of relations. For a comprehensive analysis of the characteristics of administrative and legal status of tax relations are considered tax legislation of the Russian Federation, Kazakhstan, Moldova and Ukraine held their comparative characteristics. Determined that the subjects of tax relations in Ukraine are taxpayers and the state, represented by legislative bodies and specialized agencies of executive power in the field of taxation. The analysis of administrative and legal status.
В научной статье исследованы отдельные особенности административно- правового статуса субъектов налоговых правоотношений. Определено понятие “правоотношений” и “субъекта налоговых правоотношений”. Раскрыты характерные черты налоговых правоотношений. Отмечено, что налоговые правоотношения должны определяться через такие категории, как: объект правоотношений, субъект правоотношений, права и обязанности субъектов правоотношений, основания возникновения правоотношений. Для всестороннего анализа особенностей административно-правового статуса субъектов налоговых правоотношений рассмотрено налоговое законодательство Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, сделано их сравнительную характеристику. Определено, что субъектами налоговых правоотношений в Украине являются налогоплательщики и государство, в лице органов законодательной власти и специализированных органов исполнительной власти в сфере налогов. Проана- лизирован их административно-правовой статус.

Description

Keywords

адміністративно-правовий статус, правовідносини, суб’єкт податкових правовідносин, права, обов’язки, податкове законодавство, administrative and legal status, legal, tax legal entity, the rights, duties, tax legislation, административно-правовой статус, правоотношения, субъект налоговых правоотношений, права, обязанности, налоговое законодательство

Citation

Литвин О. Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин / Олексій Литвин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 284–290.