Сучасні геодезичні вимірні системи та ГІС-технології у плануванні та 3D-моделюванні лінійних споруд

Abstract

Мета. Під час проєктування складних інженерних мостових споруд ускладнені геодезичні знімання у недоступних місцях на місцевості. Проєктування будівництва або реконструкції складних інженерних споруд – мостів, автошляхів потребує сучасної деталізованої інформації про об’єкт проєктування, яку збирають за допомогою топографо-геодезичних вимірювань на місцевості, після чого виконують проєктні розрахунки і готують саме проєктне рішення. Розроблення ефективних методів виявлення і прогнозування деформацій інженерних споруд – автомобільних доріг, мостів, переправ є актуальним, оскільки їх успішне здійснення і подальший розвиток роблять важливий внесок у забезпечення надійності, довговічності й безпеки експлуатації відповідних споруд та дають змогу вести постійні спостереження за станом інженерних споруд – моніторинг. Методика. Для проєктування реконструкції лінійної споруди моста було застосовано сучасні геодезичні вимірювальні системи і програмні продукти, що дало змогу отримати результат із високою точністю і у найкоротший термін. У нашому дослідженні використано надсучасний геодезичний прилад – електронний тахеометрсканер SХ-10, що здійснює топографо-геодезичне знімання території за лічені хвилини. Це дало змогу отримати повний пакет геодезичних даних для проєктування у найнедоступніших місцях за допомогою сканування земної поверхні. Цей прилад дає змогу виконувати проєктні геодезичні вишукування під водою з мінімальними похибками, що дуже важливо для розроблення проєктних рішень під час будівництва або реконструкції мостової споруди. Результати. За допомогою тахеометра-сканера SХ-10 здійснено тахеометричне знімання, результати одержано за лічені хвилини з найменшими похибками і створено комплексну систему автоматизованого картографування, що відповідає сучасним вимогам ведення господарської діяльності у сфері геодезії, картографії. Результати знімання опрацьовано за допомогою сучасного програмного забезпечення Сredo-dat 4 та Топоматик Robur – Вишукування: побудовано креслення реконструкції моста, повздовжні й поперечні профілі мостової споруди в цифровому вигляді та розроблено проєкт. Наукова новизна. Застосування сучасного геодезичного обладнання – електронного тахеометра-сканера SХ-10 та сучасного геодезичного програмного забезпечення Credo-dat 4 та Топоматик Robur – Вишукування допомагає у найкоротший час з найменшими часовими і кошторисними витратами отримати й обробити результати геодезичних вимірювань та повний пакет розрахунків, побудувати у цифровому вигляді креслення реконструкції моста. За допомогою нових вимірювальних систем і ГІС-технологій ми побудували 3D-моделі реконструкції мостової споруди, що дало змогу побачити на екрані монітора всі інженерні проєктні заходи. Раніше неможливо було зробити це за старими способами проєктування. Практичне значення. Застосування електронного тахеометра-сканера SХ-10 та сучасного геодезичного програмного забезпечення Сredo-dat 4 та Топоматик Robur – Вишукування створює умови для підвищення ефективності використання капітальних вкладень у будівництво, допомагає раціонально планувати різні регламентні роботи, зокрема здійснювати геодезичні спостереження за деформацією споруд, тобто вести моніторинг, що дає реальний соціальний ефект та має практичне значення.
Aim. During the difficult engineering bridge civil engineering arises up complication of geodesic outputs, in inaccessible places on locality. Planning of building of reconstruction of difficult engineering building – bridges, needs motorways the modern gone into detail information about the object of planning that is executed by the geodesic measuring on locality project calculations and self project decision are whereupon executed. Development of effective methods of exposure and prognostication of deformations of engineering building highways, bridges, ferriages is actual, as her a successful decision and further development bring in important payment in providing of reliability, longevity and safety of exploitation of corresponding building and allows to conduct permanent supervisions on the state engineering building is monitoring. Methodology. For planning of reconstruction of linear building of bridge there was application of the modern geodesic measurable systems and programmatic foods, that allowed to get a result with high exactness and in the earliest possible date. We in the research used a supermodern geodesic device – electronic taheometr scan of SХ10, that carries out the geodesic output of territory for the counted minutes, that allowed to get the complete package of geodesic data for planning in more inaccessible places by the scan-out of earth surface. This device allows to conduct the project geodesic seeking out under wate with minimum errors, that it is very important during development of project decisions at building or reconstruction building is bridge. Results. For help to the SХ-10 a taheometrihne output was carried out, to get results for the counted minutes with the least errors and the complex system of the automated mapping, that answers the modern requirements of conduct of economic activity in the field of a geodesy, cartography, is created. The results of output treated by means of modern Сredo software-dat 4 and Tomatik Robur is Seeking out, where the draft of reconstruction of bridge is built, longitudinal and transversal profiles of building roadway in a digital kind and a project is worked out. Scientific novelty of application of modern geodesic equipment electronic to taheometr – scintiscanner of SХ-10 and modern geodesic Сredo software –dat 4 and Tomatik Robur – Seeking out helps in the shortest time with the least sentinels and estimate charges to get and process the results of the geodesic measuring and complete package of calculations, build in the digital type of drafts of reconstruction of bridge. By means of the new measurable systems and GIS-teсhnologies we built 3D of model of reconstruction bridge of building, that allowed to see on the screen to the monitor all engineering project measures, that it was before unpossible to do planning after old methods. Practical value. Application of electronic taheometr – of scintis canner of SХ–10 and modern geodesic Сredo software – dat 4 and Tomatic-Robur – Seeking out creates terms for the increase of efficiency of the use of capital investments in building, helps rationally to plan different regulation works, including to conduct the geodesic watching deformation of building, id est to conduct monitoring that gives an actual social effect and practical value.

Description

Keywords

електронний тахеометр-сканер SХ-10, Сredo-dat 4 Топоматик Robur – Вишукування, ГІСтехнології, реконструкція моста, electronic taheometr – of scintis canner of SХ–10, Tomatik Robur – Seeking out, GIS-tehnologies, reconstruction of bridge

Citation

Сучасні геодезичні вимірні системи та ГІС-технології у плануванні та 3D-моделюванні лінійних споруд / Л. Казаченко, Д. Казаченко, О. Завальний, Л. Коваленко, Т. Наливайко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том І (43). — С. 62–70.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By