Методика визначення планового положення інфраструктури зруйнованого Звенигородського замку

Abstract

Мета. Метоюроботи є визначення планового положення на сучасному космічному знімку зруйнованого замку в м. Звенигород Львівської області та його інфраструктурних об’єктів за архівними картами XVIII–XIX ст. Методика. Запропонована одна із можливих технологічних схем для виконання дослідження. Виконано аналіз подібних реалізованих проєктів, зокрема стосовно Звенигородського замку. Першим етапом роботи було виконання геометричної корекції вхідних графічних матеріалів. Геометрична корекція передбачала трансформування вхідних графічних даних, а саме: космічного знімка м. Звенигород, отриманого із супутника GeoEye-1 у 2017 р, архівної карти фон Міга XVIII ст., польської архівної карти XVIII ст., плану археологічних досліджень за проєктом ЛОДА. Під час трансформування архівних карт максимальна СКП становила 6 пікселів або 7,3 м на місцевості. Максимальна середня квадратична похибка трансформування сучасних графічних матеріалів становила 1 піксель або 0,5 м на місцевості. Всі матеріали було трансформовано у ПП MapInfo у внутрішній ортогональній проєкції програми План-схема/Метри. З архівних карт XVIII ст. та з топографічного плану археологічних досліджень були векторизовані об’єкти інфраструктури Звенигородського замку та прилеглої території. Виконано порівняльний аналіз векторизованих об’єктів за різночасовими матеріалами. Визначено, що дані археологічних досліджень дещо відрізняються від об’єктів, позначених на архівних картах. Можливо, це спричинено генералізацією карт. Але в будь-якому випадку ці об’єкти не можна відкидати під час подальших радіометричних досліджень цієї території. Результати. В результаті проведених досліджень створено тематичний макет фотоплану масштабу 1:2000, підосновою якого слугує трансформований космічний знімок, отриманий із супутника GeoEye-1 у 2017 р., на який нанесено векторні шари інфраструктури Звенигородського замку та прилеглої території із карт XVIII ст., а також археологічні дані із сучасного топографічного плану. Практична цінність. Отримані результати може використовувати музей історико-культурного заповідника “Древній Звенигород”. Ці дані застосовні в майбутньому для визначення вертикальних зміщень території замку за радіолокаційними космічними знімками та результатами георадарних досліджень.
Aim. The aim of the work is to determine the planned position on the modern space image of the destroyed castle in Zvenigorod, Lviv region and its infrastructure facilities according to archival maps of 18–19 centuries. Method. One of the possible technological schemes for research is offered. The analysis of the realized projects of similar character and in particular, concerning Zvenigorodsky castle is executed. The first stage of the work was to perform geometric correction of input graphics. Geometric correction included the transformation of input graphic data, namely: a space image of Zvenigorod, obtained from the GeoEye-1 satellite in 2017, an archival map von Miga of the 18th century, a Polish archival map of the 18th century, an archeological research plan under the LODA project. When transforming archival maps, the maximum UPC was 6 pixels or 4.3 dead on the ground. The maximum root mean square error of transformation of modern graphic materials was 1 pixel or 0.5 m off-road. All materials were transformed into MapInfo in the internal orthogonal projection of the Plan-Scheme/Meters program. From archival maps of the 18th century. and from the topographic plan of archeological researches the infrastructure objects of Zvenigorod Castle and the adjacent territory were vectorized. A comparative analysis of vectorized objects based on different time materials was performed. It has been determined that the data of archeological researches differ somewhat from the objects marked on the archival maps, possibly due to the generalization of the maps. But in any case, these objects can not be discarded in further radiometric studies of the area. Results. As a result of the research, a thematic model of a 1:2000 scale photographic plan was created, based on a transformed space image obtained from the GeoEye-1 satellite in 2017. data from the modern topographic plan. Practical value. The obtained results can be used by the museum of the historical and cultural reserve “Ancient Zvenigorod”. These data will be used in the future to determine the vertical displacements of the castle on the basis of radar space images and georadar surveys.

Description

Keywords

архівна карта, космічний знімок, Звенигородський замок, планове положення об’єктів, ГІС, archive map, space image, Zvenigorod Castle, planned location of objects, GIS

Citation

Четверіков Б. Методика визначення планового положення інфраструктури зруйнованого Звенигородського замку / Б. Четверіков, Р. Ванчура, К. Смолій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том І (43). — С. 71–77.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By