Шляхи удосконалення цивільного права та процесу в сучасних умовах правових трансформацій

Date

2021-08-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

На процес змін в законодавстві впливають міжнародні глобальні процеси, включаючи уніфікацію правових систем та сімей, індивідуальність яких раніше була абсолютизована, не допускалася можливість імплементації норм законодавства однієї системи національного права в систему іноземного права. Тому трансформація суспільних відносин безпосередньо визначає і характеризує, як специфіку виникнення та подолання соціальних конфліктів, так і вимагає переосмислення засобів їх подолання. Важливість аналізу трансформації суспільних відносин зумовлена змінами ціннісних орієнтирів сучасного пострадянського суспільства, розв’язанням завдань щодо переходу до ринкових відносин, побудови правової держави тощо; оновленням політико-правових процесів у суспільстві; необхідністю підвищення авторитету державної влади в суспільстві; потребою забезпечити солідарність та взаємозв’язок у суспільстві; вирішення питань транснаціонального характеру, в тому числі вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, встановлення світового порядку, уніфікації права, захисту прав і свобод людини і громадянина тощо. В умовах трансформації суспільних відносин постає важливе завдання оновлення змісту, переорієнтації на дослідження державно-правової реальності під кутом загальновизнаних взірців демократії, функціонування соціальної та правової державності, механізмів забезпечення та захисту прав і свобод людини. Розбудова державності в Україні вимагає також переосмислення та концептуалізації наукових ідей, які стосуються сутності інститутів правової держави та громадянського суспільства, що зумовлено перехідним етапом розвитку країни, перетворенням багатьох сфер життєдіяльності суспільства. Завдяки проведеним дослідженням встановлено, що уніфікація законодавства різних правових систем та сімей обумовлена єдиними об’єктивними законами становлення та розвитку цивілізації.
The process of changes in legislation is influenced by international global processes, including the unification of legal systems and families, which individuality was previously absolute, the possibility of implementing the legislation of one national legal system into the system of foreign law was not allowed. Therefore, the transformation of social relations directly determines and characterizes both the specifics of the emergence and overcoming of social conflicts, and requires a rethinking of the means of overcoming them. The importance of the analysis of the transformation of social relations is due to changes in the values of modern post-Soviet Union society, resolving problems related to the transition to market relations, establishing the rule of law, etc.; modernization of political and legal processes in society; the need to enhance the authority of state power in society; the need to ensure solidarity and interconnectedness in society; solving issues of a transnational nature, including solving problems of environmental protection, establishing world order, unification of law, protection of human and civil rights and freedoms, etc. In the conditions of transformation of public relations there is an important task of modernizing the content, reorientation to the study of state and legal reality from the angle of generally accepted models of democracy, the functioning of social and legal statehood, mechanisms to ensure and protect human rights and freedoms. State formation in Ukraine also requires rethinking and conceptualizing scientific ideas that relate to the essence of the institutions of the rule of law and civil society, due to the transitional stage of development of the country, the transformation of many spheres of society. Based on the present research, it has been established that the unification of the legislation of different legal systems and families is conditioned upon common objective laws of the formation and development of civilization.

Description

Keywords

партнерство, юридична особа, підприємницька діяльність, правовідносини, договори, боржник, договірне право, правосуб’єктність, partnership, legal entity, entrepreneurial activity, legal relations, contracts, debtor, contract law, legal personality

Citation

Римарчук Р. Шляхи удосконалення цивільного права та процесу в сучасних умовах правових трансформацій / Римма Римарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 239–245.