Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції

Abstract

Розглядаються методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів Національної поліції. На підставі комплексного підходу до аналізу методологічних засад дослідження злочинності, як специфічного юридично- правового явища, визначається специфіка кримінологічних досліджень у контексті наукових підходів до об’єктивного пізнання державно-правових процесів.
The article deals with the methodological and methodical principles of criminological service of the territorial bodies of the National Police. On the basis of a comprehensive approach to the analysis of the methodological principles of crime research as a specific legal and legal phenomenon, the specificity of criminological research in the context of scientific approaches to objective knowledge of state-legal processes is determined.
В статье рассматриваются вопросы методологические и методические основы криминологического обслуживание деятельности территориальных органов На- циональной полиции. На основании комплексного подхода к анализу методологических основ исследования преступности, как специфического юридически-правового явления, определяется специфика криминологических исследований в контексте научных подходов к объективному познанию государственно-правовых процессов.

Description

Keywords

методологія, кримінологія, методологічні та методичні засади, територіальні органи, Національна поліція, methodology, criminology, methodological and methodical principles, territorial bodies, National Police, методология, криминология, методологические и методические основы, территориальные органы, Национальная полиция

Citation

Крижановський А. Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції / Анатолій Крижановський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 125–131. — (Кримінальне право та процес).