Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів

Abstract

Досліджено окремі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів України. Зазначено, що належне інформаційне забезпечення митних органів полегшує обмін даними з іншими суб’єктами правоохоронної сфери. Визначено спеціальний статус митних органів під час використання інформаційних ресурсів та його провідне місце у системі органів державної влади. Розглянуто Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів та визначено її складові.
In the scientific article explores some aspects of information support of the customs authorities of Ukraine. It is noted that the proper information support of customs facilitates data exchange with other subjects of law enforcement. Defined special status of customs authorities using information resources and its leading position in the system of government. Considered a single automated information system of customs authorities and identified its components.
Исследованы отдельные аспекты информационного обеспечения деятельности таможенных органов Украины. Указано, что надлежащее информационное обеспечение таможенных органов облегчает обмен данными с другими субъектами правоохра- нительной сферы. Определен специальный статус таможенных органов при использо- вании информационных ресурсов и его ведущее место в системе органов государственной власти. Рассмотрено Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов и определены ее составляющие.

Description

Keywords

митні органи, інформаційне забезпечення, нормативно-правові акти, спеціальний статус, інформаційні відносини, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, сustoms authorities, information security, regulations, special status, information relations, business entities, таможенные органы, информационное обеспечение, нормативно-правовые акты, специальный статус, информационные отношения, субъекты внешнеэкономической деятельности

Citation

Литвин Н. Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів / Наталія Литвин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 273–278.