Еквіполентність метатексту правової комунікації юриста

Abstract

У статті досліджено шляхи деформування нормативної правової комунікативної діяльності під час правової взаємодії, що часто ускладнюється через ігнорування створюваних метатекстуальиих особливостей.
The article investigates ways deformation normative legal communication activities during legal cooperation, often complicated by ignoring created metatekstualyyh features.
В статье исследуются пути деформирования нормативной правовой коммуникативной деятельности во время правового взаимодействия, часто усложняются из-за игнорирования создаваемых метатекстуальиых особенностей.

Description

Keywords

правова комунікація, стратегія адекватного спілкування, комунікативна раціональність, деформація комунікації, правовий дискурс, еквіполентність метатексту, legal communication, strategy adequate communication, communicative rationality, deformation communications, legal discourse, meta ekvipolentnist, правовая коммуникация, стратегия адекватного общения, коммуникативная рациональность, деформация коммуникации, правовой дискурс, эквиполентность метатекста

Citation

Токарська А. Еквіполентність метатексту правової комунікації юриста / Антоніна Токарська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 208–212.