Наукові основи технології амонолізу і трансестерифікації естерів етаноламінами

Abstract
У дисертаційній роботі наведені результати дослідження закономірностей амонолізу та трансестерифікації естерів етаноламінами в присутності гетерогенних і гомогенних каталізаторів Бренстеда-Лоурі та Льюїса. Проаналізована науково-технічна література, щодо отримання алканоламідів та аміноестерів реакціями амонолізу та трансестерифікації естерів етаноламінами. Досліджено закономірності взаємодії н-амілацетату з моноетаноламіном та суміші етаноламінів з різними естерами. Проведено порівняльний аналіз ефективності каталізаторів та вибрано ефективний каталізатор для кожного процесу. Проаналізовано вплив будови реагентів, вплив температури, вплив співвідношення на перебіг реакцій амонолізу та трансестерифікації між естерами та етаноламінами. Визначено кінетичні характеристики реакцій амонолізу та трансестерифікації. Для отримання алканоламідів та аміноестерів найчастіше використовують гомогенний каталіз у реакціях амонолізу та трансестерифікації естерів з етаноламінами. Проте, дослідження закономірностей гетерогенного каталізу цього процесу були проведені менш інтенсивно.Встановлено, що гетерогенні та гомогенні каталізатори однаково прискорюють реакції амонолізу і трансестерифікації між н-амілацетатом та моноетаноламіном. Визначено вплив каталізатора, температури реакції та співвідношення реагентів на конверсію реагентів та селективність утворення і вихід продуктів реакції. This thesis presents the results of the study of the regularities of ammonolysis and transesterification of esters with ethanolamines in the presence of heterogeneous and homogeneous Bransted-Lowry and Lewis catalysts. In addition, the scientific and technical literature on the preparation of alkanolamides and aminoesters by the reactions of amonolysis and transesterification of esters with ethanolamines has been analyzed. The regularities of the interaction of pentyl acetate with monoethanolamine and mixtures of ethanolamines with various esters were investigated.A comparative analysis of the catalysts' efficiency was carried out, and an effective catalyst was selected for each process. The influence of the structure of the reagent, the effect of temperature, and the influence of the ratio on the course of the ammonolysis and transesterification reactions between esters and ethanolamines were analyzed. The kinetic characteristics of the ammonolysis and transesterification reactions were determined.To obtain alkanolamides and aminoesters, homogeneous catalysis is often used in the ammonolysis and transesterification reactions of esters with ethanolamines. However, the study of this process's regularities of heterogeneous catalysis has been less intensive.
Description
Keywords
естер, моноетаноламін, триетаноламін, діетаноламін, N-(2- гідроксіетил)ацетамід, каталізатори Бренстеда-Лоурі, кінетика, ester, monoethanolamine, triethanolamine, diethanolamine, N-(2- hydroxyethyl)acetamide, Bransted-Lowry catalysts, kinetics
Citation
Данилюк Р. В. Наукові основи технології амонолізу і трансестерифікації естерів етаноламінами : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 161 – хімічні технології та інженерія (05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу») / Роман Володимирович Данилюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2023. – 130 с. – Бібліографія: с. 116–126 (102 назви).