Становлення екологічних обов’язків людини і громадянина: міжнародні стандарти

No Thumbnail Available

Date

2022-01-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті визначено та проаналізовано міжнародні стандарти становлення екологічних обов’язків людини і громадянина, зокрема передумови та умови їх становлення, основні етапи їх розвитку та особливості закріплення на законодавчому рівні. З’ясовано, що інститут екологічних обов’язків як цілісне утворення характеризується єдністю змісту, яка виражається в загальних положеннях, правових принципах або сукупності використовуваних правових понять, єдності правового режиму регульованих суспільних відносин. Внаслідок цього інститут екологічних обов’язків є унікальним, виконує лише властиві йому функції і не дублюється іншими структурними компонентами системи права. Проведений аналіз міжнародних правових актів з охорони навколишнього середовища дозволив висновувати про доволі “запізніле” (визнання екологічних прав та обов’язків у системі прав людини і громадянина та офіційного їх закріплення спочатку в міжнародному, а в подальшому – у національних законодавствах.
The article identifies and analyzes international standards for the formation of environmental responsibilities of man and citizen, in particular the preconditions and conditions for their formation, the main stages of their development and features of consolidation at the legislative level. It was found that the institution of environmental responsibilities as a holistic entity is characterized by unity of content, which is expressed in general provisions, legal principles or a set of legal concepts used, the unity of the legal regime of regulated social relations. As a result, the institution of environmental responsibilities is unique, performs only its inherent functions and is not duplicated by other structural components of the legal system. The analysis of international legal acts on environmental protection revealed a rather "late" recognition of environmental rights and responsibilities in the system of human and civil rights and their official enshrinement first in international and then in national legislation.

Description

Keywords

юридичні обов’язки, екологічні права, екологічні обов’язки, екологія, глобалізація, міжнародно-правові стандарти, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй, legal obligations, environmental rights, environmental responsibilities, ecology, globalization, international legal standards, European Union, United Nations

Citation

Бек У. Становлення екологічних обов’язків людини і громадянина: міжнародні стандарти / Уляна Бек // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — № 1 (33). — С. 145–150.