Design results of cultural and educational, theatrical and entertainment buildings

No Thumbnail Available

Date

2020-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття висвітлює результати навчального, пошукового і конкурсного проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель, запроєктованих викладачами та студентами кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”. На сьогодні в театральні архітектурні галузі в Україні, яка спеціалізується на молодіжній аудиторії, студентстві, юні немає чітких відповідей на запитання якою повинна бути архітектура сучасного театру для дітей та молоді, які функціональні забарвлення, сценографічну палітру повинна у собі містити. Театральна архітектура будівель для дітей та молоді в сучасній Україні продовжує копію будівлі з часів СРСР, і на початку ХХІ століття не з’явилось нічого нового, окрім аналогів Театру юного глядача та Театру ляльок колишньої доби. Аналіз більше ніж 25 проєктів усіх рангів засвідчив, що більшість з них спирається не тільки на ідеї архітекторів другої половини ХХ століття, а і ті, що складали мережу культурно-просвітницьких і театрально-видовищних будівель в колишньому СРСР. Але в останні роки діяльність Львівської архітектурної школи і особливо після створення кафедри дизайну архітектурного середовища можна побачити в проєктах і викладачів, і студентів відбувається рух до пошуку рішень архітектури майбутнього. Що засвідчують результати як навчального, конкурсного проектування так і створення спеціальних курсів, що реанімують як ідеї архітектури футуристів ХХ століття – Ф. Кізлера, І. Леонідова і інших архітекторів футуристів прикладній сфері А. Квормбі, К. Танге, Б. Фуллер та і тих що займаються пошуками архітектури, яку хоча б частково називати архітектурою майбутнього – Г. Голмін, Вульф Д. Прікс, Г. Крейгер. У матеріалах статті виокремлені головні принципи проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних центрів у ХХІ столітті. Наведено фактори, які й надалі мають негативний вплив на розвиток культурно-просвітницьких та театрально-видовищних центрів у майбутньому в Україні. Висвітлений досвід проєктування пошукових, навчальних та конкурсних проектів на прикладі діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища доводить, що він може знайти застосування у прикладній архітектурно-будівельній галузі країни загалом.
The article highlights the results of educational, search and competitive design of cultural and educational, theatrical and entertainment buildings, designed by teachers and students of the Department of architectural environmental design, Institute of Architecture, National University of Lviv Polytechnic. Nowadays, the theater architectural industry in Ukraine that specializes in youth audiences and students has no clear answer to the question of what the architecture of contemporary theater for children and young people should be and what functional colors and scenographic palette it should include. The theatrical architecture of buildings for children and youth in modern Ukraine continues to be a copy of the building since the Soviet Union. At the beginning of the 21st century nothing new appeared except analogs of the Theater of Young Spectators and the Puppet Theater of the former era. The analysis of more than 25 projects of all ranks has shown that most of them are based not only on the ideas of architects of the second half of the twentieth century but also those that made up a network of cultural and educational, theatrical and spectacular buildings in the former USSR. However, in recent years the projects of the Lviv School of Architecture, and especially after the creation of the Department of Architectural Environmental Design, have changed direction towards finding solutions for the architecture of the future. Evidence of the results of both educational, competitive design and the creation of special courses that reanimate the ideas of the architecture of futurists of the twentieth century – F. Kiesler, I. Leonidov and other architects of futurists in the applied sphere A. Quarmby, K. Tange, B. Fuller and those engaged in the search for architecture, which is at least partially called the architecture of the future – G. Holmin, Wolf D. Prix, G. Krieger. The materials of the article highlight the main principles of designing cultural and educational, theatrical, and entertainment centers in the 21st century. The author outlines the factors that continue to harm the future development of cultural and educational, theatrical, and entertainment centers in Ukraine. Highlighted experience of designing search, educational and competition projects on the example of the activity of the Department of architectural environmental design proves that it can find application in the applied architectural and construction industry of the country as a whole.

Description

Keywords

театрально-видовищні центри, культурно-просвітницькі центри, театральна архітектура, аналіз проєктування, архітектура майбутнього, theater and entertainment centers, cultural and educational centers, theater architecture, design analysis, architecture of the future

Citation

Filipchuk Y. Design results of cultural and educational, theatrical and entertainment buildings / Yurii Filipchuk, Roman Kubai // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 143–148.