Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок

No Thumbnail Available

Date

2021-11-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета. Розробити підхід для кількісного оцінювання показників надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, комбінованої та роздільної кабельних оболонок. Методика. Надійність формалізовано за допомогою блок-схем та динамічних дерев відмов. Для обчислення показників надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням розроблено статичні та динамічні моделі. Основою для отримання цих моделей є діаграма станів та переходів. Статичні моделі сформовано на основі логікоймовірнісних виразів. Динамічні моделі ґрунтуються на принципах марковського аналізу. Результати. Для інтенсивності руйнування жил, яка вища за інтенсивність руйнування кабельної оболонки, показано, що роздільна кабельна оболонка забезпечує найвищу надійність, а спільна кабельна оболонка – найнижчу. Відповідно, комбінована кабельна оболонка за надійністю посідає проміжну позицію із незначним наближенням до показників роздільної. Показники надійності, які обчислено за статичними моделями, в усіх трьох випадках занижені порівняно із показниками, визначеними за динамічними моделями. Хоча статичні моделі дають меншу точність, однак вони не потребують побудови громіздких марковських моделей. Наукова новизна. Удосконалено підхід для моделювання надійності керуючих каналів із трикратним резервуванням жили для випадків роздільної, комбінованої та спільної оболонок. Практична значущість. Запропонований підхід рекомендовано використовувати для оцінювання надійності під час проєктування технологічного обладнання, функціонування якого може становити небезпеку для життя та здоров’я обслуговуючого персоналу. Отримані результати є математичною основою для дослідження надійності провідного кабельного каналу із трьома жилами, які захищено армуванням та кабельною оболонкою у різних комбінаціях.
Aim. To develop an approach for quantifying the reliability of the wired tripled control channel with common, mixed, and separate cable jackets. Method. Reliability is formalized using block diagrams and dynamic fault trees. Static and dynamic models have been developed to evaluate the reliability indicators of the wired control channel with triple redundancy. The basis for obtaining these models is the state and transitions diagram. Static models are formed using logical-probabilistic expressions. Dynamic models are based on the principles of Markov analysis. Results. For the core failure intensity, which is higher than the intensity of the cable jacket failure, it is shown that a separate cable jacket provides the highest reliability, and a common cable jacket provides the lowest. Accordingly, the mixed cable jacket in terms of reliability occupies an intermediate position with a slight approximation to the separate. Reliability indicators calculated from static models are understated in all three cases compared to those calculated from dynamic models. Although static models give less accuracy, they do not require the structure of sophisticated Markov models. Scientific novelty. The approach for modeling the reliability of control channels with triple core redundancy for cases of separate, mixed and common cable jackets has been improved. Practical significance. The proposed approach is recommended to be used to assess the reliability during the equipment design, the operation of which may endanger the life and health of service personnel. The obtained results are a mathematical basis for studying the reliability of a wired cable channel with three cores, which are protected by reinforcement and cable jacket in different combinations.

Description

Keywords

модель надійності, кабельна оболонка, резервування, блок-схема надійності, динамічне дерево відмов, reliability model, cable jacket, redundancy, reliability block diagram, dynamic fault tree

Citation

Щербовських С. В. Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок / С. В. Щербовських, В. Я. Білас, Т. О. Стефанович // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 55. — С. 15–24.