Синергетично-правова мотивація методологічних основ професійних потреб

No Thumbnail Available
Date
2021-06-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Досліджено синергетичну мотивацію методологічних основ професійних потреб, які відображають своєрідні відчуття необхідності задоволення у чомусь, нестачі в якийсь час, або знадобів у майбутньому, або запитів про всяк випадок чи різних попитів, нужд тощо. Ми будемо орієнтуватися на професійні потреби або надоби, які необхідні у виконанні фахових завдань, зокрема в науці в майбутньому. Щоб відчути, без чого не можна обійтися в науці, потрібно “прочитати” свою методологію, яка “записана” у підсвідомій зоні, в душі. Ці записи здійснюються активно або пасивно, але обов’язково синергетично. Тільки синергетична мотивація може достовірно обґрунтувати наявність професійних потреб і розвивати їх також синергетично у наукових школах. Тобто послідовність розвитку творчих професійних потреб така: школа дошкільного віку, школа шкільного віку, школа студентського віку, школа аспірантського та докторантського віку. Але під поняттям “школа” не обов’язково треба розуміти офіційне приміщення, затверджену програму навчання, державний контроль тощо. Це можуть бути школи, подібні до натурфілософських, як у Давній Греції, різноманітні часті консультації, конференції тощо, де розвиваються запити творчих поривів, ці пориви скеровуються у певний напрям, де виникають потреби. Особливий акцент зроблено на тому, що кожна людина живе потребами, необхідностями. Для їх реалізації потрібна реальна можливість, яка забезпечує закономірний онтологічний процес. Закономірний процес забезпечує допитливій дитині родина, яка активно чи пасивно, свідомо чи несвідомо створює певні умови для задоволення потреб дитини, які можуть бути онтологічними і неонтологічними, духовними і матеріальними. Нас цікавлять духовні онтологічні потреби, які випливають із природи людини, її волі у вигляді феноменів, під якими ми розуміємо надприродні властивості людини, її здатності, які забезпечують набуття духовних і фізичних потреб життєдіяльності
The article examines the synergetic motivation of the methodological foundations of professional needs, which reflect a kind of sense of need for something, lack of current, or future needs, or requests just in case or different demands, needs and more. We will focus on professional needs or needs that are necessary in the performance of professional tasks, in particular in science in the future. To feel what you can’t do without in science, you need to “read” your methodology, which is “recorded” in the subconscious area, in the soul. These recordings are made actively or passively, but necessarily synergistically. Only synergetic motivation can reliably substantiate the existence of professional needs and develop them also synergistically in scientific schools. That is, the sequence of development of creative professional needs is as follows: school of preschool age, school of school age, school of student age, school of postgraduate and doctoral age. However, the term “school” does not necessarily mean official premises, approved curriculum, state control, etc. These can be schools similar to the natural philosophical ones that existed in ancient Greece, various frequent consultations, conferences, etc., where the demands of creative impulses develop, these impulses are directed in a certain direction, where needs arise. Particular emphasis is placed on the fact that everyone lives in need, necessity. Their implementation requires a real opportunity that provides a natural ontological process. The natural process provides a curious child with a family that actively or passively, consciously or unconsciously creates certain conditions to meet the needs of the child, which can be ontological and non-ontological, spiritual and material. We are interested in the spiritual ontological needs that arise from human nature, his will in the form of phenomena, by which we mean the supernatural properties of man, his abilities, which provide the acquisition of spiritual and physical needs of life.
Description
Keywords
феномени людини, природа, метафізика, духовність, цінності, вибір, професія, проекцизенція, human phenomena, nature, metaphysics, spirituality, values, choice, profession, projection
Citation
Сливка С. Синергетично-правова мотивація методологічних основ професійних потреб / Степан Сливка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 2 (30). — С. 85–90.