Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд “Цитадель” (м. Львів)

Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Метою роботи визначено створення цифрової моделі місцевості ансамблю оборонних споруд “Цитадель” за допомогою архівних і сучасних картографічних та аероматеріалів. Завданням роботи визначено запропонувати технологічну схему та описати методику створення цифрової моделі місцевості, а також налаштування її ЗО-візуалізації. Методика. Використовуючи фрагмент сучасного топографічного плану м. Львова, а саме району “Цитадель” масштабу 1:5000, векторизовано горизонталі з січенням рельєфу через 2 м. За отриманим векторним шаром побудовано матрицю висот. Використовуючи архівні дані: аерознімок відзнятий німцями у 1944 році та фото фіксації об’єктів, отримано цілісне уявлення про розташування об’єктів цієї території станом на 1944 рік. Архівний аерознімок геометрично трансформовано за поліноміальною моделлю другого ступеня. Після цього, за ним векторизовано шари будівель, дорожньої мережі, рослинності, огорожі та наглядових башт концентраційного табору Stalag-328, такими якими вони були станом на 1944 рік. За архівними даними фотофіксацій будівель концентраційного табору, створено текстури об’єктів. Текстури для дахів будівель створено на основі даних, отриманих з космічного знімка відзнятого супутником GeoEye-І у 2010 році. Використовуючи всі отримані дані проведено ЗБ-моделювання цієї території та графічну реконструкцію концентраційного табору Stalag-328. Сумісне опрацювання сучасних та архівних даних є основою для побудови цифрової моделі місцевості, яка передає всі особливості висотної і ситуаційної складових території на час існування на ній концентраційного табору Stalag-328. Результати. За векторизованими горизонталями створено у програмному пакеті Panorama матрицю висот досліджуваної території. Побудовано цифрову модель місцевості району “Цитадель” у місті Львові за комбінованими даними аерознімання 1944 року та сучасними картографічними матеріалами. Наукова новизна. Запропонована технологічна схема створення цифрової моделі місцевості на основі архівних матеріалів дає змогу оперативно візуалізувати історично значущі об’єкти у їх первісному вигляді. Практична значущість. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості дав можливість отримати уявлення про розташування об’єктів території “Цитадель”, якими вони були у 1944 році. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для відображення історичних подій, що відбулись на цій території. Результати цієї роботи можуть бути передані в відділ збереження культурної спадщини Львівської обласної ради для інформаційного забезпечення туристичних цілей. Целью работы определено создание цифровой модели местности ансамбля оборонительных сооружений "Цитадель" с помощью архивных и современных картографических и аероматериалов. Задачей работы определено предложить технологическую схему и описать методику создания цифровой модели местности, а также настройки ее 3 D-визуализации. Методика. Используя современный топографический план раёна “Цитадель” в масштабе 1:5000 построена цифровая модель рельефа с векторизоваными горизонталями с сечением рельефа 2 метра. С помощью архивных данных с аэроснимка отснятого немцами в 1944 году и с фотофиксаций объекта получено целостное представление о расположении объектов данной территории по состоянию на 1944 год. Создано векторне слои домов, дорожнш сети, растительности, ограды и сторожевых вышек концентрационного лагеря Stalag-328 такими, какими они были в 1944 году. Совместная обработка современных и архивных данных является основой для построения цифровой модели местности, которая передает все особенности высотной и ситуационной составляющих территории на время существования на ней концентрационного лагеря Шталаг-328. Результаты. По векторизированным горизонталям роздано в програмном пакете Panorama матрицу высот территории которая исследуется. Построена цифровая модель местности раёна “Цитадель” во Львове по комбинированным данным аэросъемки 1944 года и современным картографическим материалам. Научная новизна. Предложенная технологическая схема создания цифровой модели местности на основе архивных материалов позволяет оперативно визуализировать исторически значимые объекты в их первоначальном виде. Практическая значимость. Анализ построенной цифровой модели местности позволил получить представление о расположении объектов территории “Цитадель”, такими какими они были в 1944 году. Полученную цифровую модель местности можно использовать для отображения исторических событий, произошедших на данной территории. Результаты этой работы могут быть переданы в отдел сохранения культурного наследия Львовской областного совета для информационного обеспечения туристических целей. Aim of this work is to create a digital terrain model of defensive structures “Citadel” using archival and modem cartographic data and aerial images. Objectives of the work is to develop technological scheme and describe the method of creation of digital terrain model and configuration of its 3D-visualization. Methods. Contour lines with 2m interval was created using fragment of modern topographic plan of Lviv, namely the area “Citadel” with scale 1: 5000, Altitude matrix was created on its base. Using archived data: aerial image captured by Germans in 1944 and photo fixing of objects holistic view on the location of the area as at 1944 was obtained. Archival aerial image was geometrically transformed by a polynomial model of the second degree. After that, it were vectorized layers of buildings, road network, vegetation, fencing and supervisory towers of concentration camp Stalag-328 as at 1944. Object textures According to archive data ofphoto fixations concentration camp buildings, created. Textures for roofs of buildings were created on the basis of data obtained from satellite images captured GeoEye-1 satellite in 2010. Using all obtained data 3D-modeling of the territory and graphical reconstruction of concentration camp Stalag-328 was carried out. A joint processing of modern and archival data is the basis for constructing digital terrain model that transmits all the features of altitude and situational components of territory for the time of the existence of concentration camp Stalag-328. Results. We created the digital terrain model of the “Citadel” district in Lviv on the base of combined data from aerial images of 1944 and modern maps. Scientific novelty. The technological scheme of creation of digital terrain model based on archival material allows quickly visualize historically significant objects in their original form. The practical significance. Analysis of the constructed digital model made it possible to get an information about location of the objects of “Citadel” area as it was in 1944. The resulting digital terrain model can be used to display historical events that took place in the area. The results of this work can be transferred to the Department of preserving the cultural heritage ofLviv Regional Council for providing tourist information purposes.
Description
Keywords
цифрова модель місцевості, текстура, ЗБ-візуалізація, архівний аерознімок, архівні картографічні матеріали, цифровая модель местности, текстура, ЗБ-визуализация, архивный аэроснимок, архивные картографические материалы, digital terrain model, texture, 3D-visualization, archival aerial images, archival cartographic materials
Citation
Четверіков Б. В. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд “Цитадель” (м. Львів) / Б. В. Четверіков, X. І. Бідюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 80. – С. 111–119. – Бібліографія: с. 117–118.