Бетони поліфункціонального призначення на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розроблено принципово нову концепцію створення бетонів поліфункціонального призначення шляхом використання композиційних цеолітвмісних портландцементів з оптимізованим розподілом частинок та їх модифікування хімічними добавками. Встановлено, що оптимальний вміст високодисперсних добавок цеоліту та вапняку забезпечує одержання композиційного цеолітмісного портландцементу з високою міцністю у ранньому віці. Наведено результати технологічних властивостей бетонних сумішей і фізико-механічних характеристик бетонів на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів. Показано, що синергічне поєднання мінеральних добавок різних груп за суттєвого зменшення вмісту високоенергоємної клінкерної складової в композиційних цеолітвмісних портландцементах дозволяє покращити реологічні характеристики і забезпечує прискорення кінетики набору міцності в’яжучого та бетонів багатофункціонального призначення на їх основі. Методом математичного планування експерименту досліджено вплив витрати портландцементу та добавки пластифікуючої дії на властивості бетонних сумішей та бетонів за критеріями міцності та пористості. Показано, що введення полікарбоксилатних добавок нового покоління створює можливість одержання самоущільнювальних бетонів на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів. Модифіковані бетонні суміші застосовано для монолітного бетонування, виготовлення колон і перемичок, влаштування наливних підлог і перекритів. It was developed fundamentally new concept of creation of multifunctional purpose concretes using composite zeolite-containing Portland cements with optimized particle distribution and modification by chemical admixtures. It was established that the optimal content of fine zeolite and limestone additives provides obtaining of composite zeolitecontaining Portland cement with high strength at early age. The results of technological properties of concrete mixtures, physical and mechanical properties of concretes based on composite zeolite-containing Portland cement are presented. It is shown that a synergistic combination of mineral additives of different groups with substantial reduction of high energyconsumption clinker component in the composite zeolite-containing Portland cements allows to improve rheological properties and provides acceleration of strength increase of binder and multifunctional purpose concretes on its basis. Investigated the influence of amount of Portland cement and additives of plasticizing effect on the properties of concrete mixtures and concretes by criteria of strength and porosity by the method of mathematical planning of experiment. It is shown that the addition of polycarboxylate admixture of new generation makes it possible to obtain self-compacting concretes based on composite zeolite-containing Portland cements. The modified concrete mixtures were used for monolithic concreting, production of columns and lintels, installation of self-leveling floors and ceilings.
Description
Keywords
бетони поліфункціонального призначення, композиційні цеолітвмісні портландцементи, модифікатори, технологічні властивості, міцність, multifunctional purpose concretes, composite zeolite-containing Portland cements, modifying admixtures, technological properties, strength
Citation
Бетони поліфункціонального призначення на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, І. М. Гев'юк, М. В. Котів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 188–193. – Бібліографія: 11 назв.