Попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження: міжнародне законодавче закріплення та досвід окремих держав

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-01-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена проблемі попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження через реальне забезпечення їхньої безпеки в сфері кримінального процесу. Оскільки розроблення нормативної бази з метою вирішення проблеми забезпечення безпеки осіб, залучених до сфери кримінального процесу розпочалось в середині минулого століття, то, відповідно, зазначена проблема, а також шляхи її вирішення почали знаходити своє відображення в нормах тогочасного міжнародного законодавства. В статті досліджено, що проблема попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження через реальне забезпечення їхньої безпеки в сфері кримінального процесу знайшла своє відображення і вирішення в нормах міжнародного законодавства, зокрема, в Декларації ООН з прав людини та в цілій низці Резолюцій ООН та Європейських конвенцій, в яких чітко регламентовані основні засади міжнародного співробітництва у сфері протидії суспільно небезпечним посяганням щодо особи, а також щодо учасників кримінального судочинства. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, а також законодавства окремих держав досліджено окремі питання попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження через реальне забезпечення їхньої безпеки у сфері кримінального процесу. Зокрема, проаналізовано законодавство США та Канади, яке регламентує реалізацію програми захисту свідків та потерпілих, досвід цих держав на щляху попередження кримінальних правопорушень щодо учасників кримінального судочинства. Зроблено висновок про важливість позитивного досвіду зазначених держав для України на шляху розв’язання проблеми попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження, а також для вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства України.
The article is devoted to the problem of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real provision of their security in the field of criminal proceedings. Since the development of the regulatory framework to address the security of persons involved in criminal proceedings began in the middle of last century, accordingly, this problem, as well as ways to solve it, began to be reflected in the norms of contemporary international law. The article examines that the problem of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real security of their criminal proceedings is reflected and resolved in international law, including the UN Declaration of Human Rights and a number of UN resolutions and European conventions, which clearly regulate the basic principles of international cooperation in combating socially dangerous encroachments on the person, as well as on participants in criminal proceedings. Based on the analysis of domestic and foreign scientific literature, as well as the legislation of individual countries, some issues of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real security of their security in the criminal process. In particular, the legislation of the United States and Canada, which regulates the implementation of the program of protection of witnesses and victims, the experience of these countries in preventing criminal offenses against participants in criminal proceedings. It was concluded that the positive experience of these states is important for Ukraine in solving the problem of prevention of criminal offenses against criminal proceedings, as well as for improving the criminal and criminal procedure legislation of Ukraine.

Description

Keywords

злочинність, попередження кримінальних правопорушень, попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження, crime, prevention of criminal offenses, prevention of criminal offenses against subjects of criminal proceedings

Citation

Гузела М. Попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження: міжнародне законодавче закріплення та досвід окремих держав / Михайло Гузела // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — № 1 (33). — С. 168–175.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By