Програмна реалізація побудови кривих короткочасної міцності деревини з двохвісним напруженим станом

Abstract

статті реалізовано алгоритм побудови кривих короткочасної міцності деревини з двовісним напруженим станом у радіально-тангентальній площині структурної симетрії. Для реалізації цього алгоритму було розроблено програмне забезпечення на основі крос-платформного інструментарію Qt, яке дозволяє будувати та аналізувати критерії короткочасної міцності у поперечному розрізі деревини. Створена програма має можливість вибору одного із трьох критеріїв міцності, виду деревини, її температурного та вологісного розподілу. Програмний код мовою C++ спроєктований так, щоб можна було легко додати ще один вид деревини, а також критерій короткочасної міцності. Для відображення кривих їх можна виводити у вигляді графіка або таблиці. Графіки можна фіксувати на графічному віджеті, і додавати нові, порівнюючи з попередніми. На основі аналізу побудованих кривих, встановлено граничний напружений стан матеріалу в часткових випадках. А також зроблено висновки щодо доцільності використання певних критеріїв для опису міцнісних характеристик деревини з сильною та слабкою асиметрією меж міцності.
This paper is devoted to implementing the algorithm for constructing short-term strength curves of wood with biaxial stress states in the radial-tangential plane of structural symmetry. To implement this algorithm was developed software based on the Qt cross-platform toolkit, which allows to build and analyze short-term strength curves in the cross section of wood. The created program has a possibility to choose one of three failure criteria, a kind of wood, temperature and humidity distribution of lumber. The C++ program code is designed so that you can easily add another type of wood as well as a failure criterion. To display the curves, you can select table or graph mode. Graphs can be fixed on a graphics widget, and new ones can be added to compare to previous ones. Based on the analysis of the constructed curves, the ultimate stress state of the material in partial cases is established. In conclusion about expedient using some criteria to describe the strength characteristics of wood with strong and weak asymmetry of strength limits.

Description

Keywords

анізотропія, міцність деревини, критерій короткочасної міцності, крива короткочасної міцності, anisotropy, wood strength, short-term strength criterion, short-term strength curve

Citation

Дендюк М. Програмна реалізація побудови кривих короткочасної міцності деревини з двохвісним напруженим станом / Михайло Дендюк, Любомир Флуд, Назар Семенишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 8. — С. 21–26.