Причини, види та наслідки помилкової криміналізації

No Thumbnail Available

Date

2022-01-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена питанням причин, видів та наслідків помилкової криміналізації. Однією з проблем криміналізації суспільно небезпечних діянь є те, що різні фактори можуть спричинити неправильну, або так звану помилкову криміналізацію. Її видами є: 1) необґрунтована криміналізація; 2) надмірна криміналізація; 3) неповна криміналізація; 4) неправильна криміналізація. Необґрунтована (безпідставна) криміналізація полягає у визнанні кримінальним правопорушенням діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь шкідливості (небезпечності). Тобто, у такому випадку криміналізація здійснюється за відсутності для цього підстав і в її результаті кримінальним правопорушенням визнається діяння, яке об’єктивно таким не є. Надмірна криміналізація має місце у випадку, коли у криміналізації немає об’єктивної необхідності, що зумовлено наявністю кримінальної відповідальності за діяння, яке криміналізується. У такому випадку криміналізації підлягає діяння, якому притаманні необхідні для криміналізації характер та ступінь шкідливості, але яке не має потреби у криміналізації, оскільки кримінальна відповідальність за нього вже існує. Це призводить до появи дублюючих або не потрібних спеціальних складів кримінальних правопорушень. Що ж стосується неповної криміналізації, то це криміналізація, яка не охоплює усіх діянь (проявів діяння), характер та ступінь шкідливості яких дозволяє визнавати їх кримінальними правопорушеннями. У результаті такої криміналізації поза дією кримінального закону залишаються діяння, за вчинення яких, виходячи з їх сутності, об’єктивно мають застосовуватися заходи кримінально-правового характеру. Неправильна (неточна) криміналізація полягає в тому, що при її здійсненні злочинним визнається діяння, характер і ступінь шкідливості якого є достатнім для його криміналізації, але законодавче описання якого не зовсім правильно відображає сутність такого діяння. Тобто, у такому випадку має місце неправильне відображення в законі сутності злочинного діяння. Результатом неправильної криміналізації є розпливчасте, двозначне, неточне формулювання ознак кримінального правопорушення, яке призводить, по-перше, до нечіткого встановлення меж кримінальної відповідальності за певне діяння, по-друге, до складнощів у визначенні ознак такого діяння, по-третє, до проблем у відмежуванні злочинного діяння від незлочинного, оскільки через зазначені причини відбувається “злиття” ознак відповідних кримінального правопорушення та адміністративного чи іншого правопорушення.
The article is devoted to the causes, types and consequences of false criminalization. One of the problems with the criminalization of socially dangerous acts is that various factors can lead to incorrect or so-called erroneous criminalization. Its types are: 1) unjustified criminalization; 2) excessive criminalization; 3) incomplete criminalization; 4) incorrect criminalization. Unjustified (unjustified) criminalization is the recognition of an act as a criminal offense, which is not characterized by sufficient for criminalization nature and degree of harm (danger). That is, in this case, criminalization is carried out in the absence of grounds for this and as a result of a criminal offense is an act that is not objectively so. Excessive criminalization occurs when there is no objective need for criminalization, due to the existence of criminal liability for the act being criminalized. In such a case, criminalization is subject to an act which is characterized by the nature and degree of harm necessary for criminalization, but which does not require criminalization, as criminal liability for it already exists. This leads to the emergence of duplicate or unnecessary special components of criminal offenses. As for incomplete criminalization, it is criminalization that does not cover all acts (manifestations of the act), the nature and degree of harmfulness of which allows to recognize them as criminal offenses. As a result of such criminalization, acts that, based on their essence, should be objectively subject to criminal law measures remain outside the scope of criminal law. Incorrect (inaccurate) criminalization is that when it is committed, an act is recognized as criminal, the nature and degree of harmfulness of which is sufficient for its criminalization, but the legislative description of which does not quite correctly reflect the essence of such an act. That is, in this case there is an incorrect reflection in the law of the essence of the crime. The result of incorrect criminalization is a vague, ambiguous, inaccurate formulation of the signs of a criminal offense, which leads, firstly, to a vague establishment of criminal liability for a particular act, secondly, to difficulties in determining the signs of such an act, thirdly, to problems in distinguishing a criminal act from a noncriminal one, because for these reasons there is a “merger” of signs of the relevant criminal offense and administrative or other offense.

Description

Keywords

правопорушення, кваліфікація, помилка, кримінальна відповідальність, закон, offense, qualification, error, criminal liability, law

Citation

Слотвінська Н. Причини, види та наслідки помилкової криміналізації / Наталія Слотвінська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — № 1 (33). — С. 206–211.