Electromagnetic earthquake precursory signatures in the ULF range: perspectives of the studies

Date

2021-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Інтерес до досліджень з виявлення провісників землетрусів зростає з кожним роком. В цьому напрямку були виділені результати попередніх досліджень, а потім позитивні результати деяких досліджень, проведених за останні 5 років. Зокрема, при вивченні землетрусів особливу увагу привертають провісники в діапазоні УНЧ. Здійснено порівняння результатів електромагнітних моніторингових досліджень, проведених у діапазоні ULF у попередні роки, і результатів електромагнітних моніторингових досліджень за останні 5 років. Були розглянуті позитивні результати дослідників, які вивчають зміни електромагнітного поля перед землетрусом в діапазоні УНЧ. Наприклад, УНЧ аномалії від відносно слабких (з 4<МW<5) і неглибоких (з глибиною менше 50 км) землетрусів неодноразово спостерігалися в 2017 році в Індонезії. Перед сильними землетрусами виявлені багатообіцяючі УНЧ-провісники землетрусів. Високоамплітудні УНЧ аномалії зафіксовані перед мегаземлетрусом Тохоку в 2011 році, аномальні зміни вектора індукції Землі виявлені на 6- ти обсерваторіях в Японії. Аналогічні аномалії також зафіксовані в діапазоні УНЧ (0,001–0,083 Гц) геомагнітними обсерваторіями Теолойкана і Тусона в США з 1 серпня по 16 вересня 2017 року, до землетрусу в Чьяпасе в Мексиці магнітудою 8,1. Загалом за результатами аналізу численних даних за періоди 1976-2010 і 2007–2016 рр. різними дослідниками виявлено кілька десятків електромагнітних провісників землетрусів з різними амплітудними, спектральними та часовими параметрами. В результаті проведеного аналізу пропонується новий підхід до пошуків електромагнітних провісників землетрусів. Він полягає у вивченні змін геоелектричних полів (потенційних інфранизькочастотних провісників землетрусів) як більш чутливих. Обробка та інтерпретація цих змін може привести до виділення саме провісників землетрусів. Таким чином, ми також зможемо визначити геодинамічні активні зони, в яких можуть статися землетруси.
Interest in research on the detection of earthquake (EQ) precursors is growing year by year. In this direction, the paper analysed the results of earlier studies, as well as positive results of some studies conducted in the last 5 years. In particular, during the study of EQs, ultra-low frequency (ULF) precursors attract special attention. The study compared the results of electromagnetic (EM) monitoring studies conducted in the ULF range in earlier years and the results of EM monitoring studies conducted in the last 5 years have been compared. The positive results of the researchers investigating the changes in the EM field before the EQ in the ULF range were reviewed. Thus, ULF anomalies from relatively weak (with 4<Mw<5) and shallow (with a depth of less than 50 km) EQs were repeatedly observed in 2017 in Indonesia. Before strong EQs, ULF promising EQ precursors were revealed. High ULF amplitude anomalies were recorded before the 2011 Tohoku megaEQ. Anomalous changes of the Earth's induction vector were identified in 6 observatories in Japan. Similar anomalies were also recorded in the ULF range (0.001-0.083 Hz) by the Teoloyucan (Mexico) and Tucson (the United States) geomagnetic observatories from August 1 to September 16, 2017, before the Chiapas EQ in Mexico with a magnitude 8.1. On the whole, the research discovered several dozen EM precursors of EQs with different amplitude, spectral and time parameters. The study was based on the analysis of numerous data for the periods 1976–2010 and 2007– 2016 conducted by various researchers. In addition, an original approach is proposed. It consists in the study of geoelectric field changes (ULF precursors of EQs) as they are more sensitive. Processing and interpreting these changes can lead to precise detection of EQ precursors. Thus, this makes it possible to identify geodynamic active zones in which an EQ may occur.

Description

Keywords

землетрус, провісник, аномальні ультранизькочастотні (УНЧ) сигнали, електромагнітне випромінювання, повна провідність, EQ, precursors, ULF, EM, admittance, LF

Citation

Piriyev R. Electromagnetic earthquake precursory signatures in the ULF range: perspectives of the studies / Rahman Piriyev // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 1(30). — P. 48–57.