Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи)

Abstract
Проаналізовано окремі аспекти логічного мислення особи терориста, його соціально-психологічний портрет. Доведено, що мислення такого злочинця важко піддається однозначній інтерпретації, воно викривлене, однобічне, безальтернативне, підпорядковане одній меті – реалізувати терористичний акт. Емоційна складова займає в ньому більше місця, ніж будь-який логічний аналіз, моніторинг. Описано причини емоційної лабільності особи, легкості миттєвого переходу від одного емоційного стану до іншого – прямо протилежного, агресивного. Досліджено соціально-психологічні функції терористичної групи, мотиваційні платформи прагнення до членства у терористичній організації.
Analyzed certain aspects of the logical thinking of the personality of the terrorist, his socio-psychological portrait. It is proved that the thinking of such a criminal is difficult to unambiguously interpret, it is distorted, one-sided, without alternative, subject to the same goal – the realization of a terroristact. The emotional component occupies more space than any logical analysis, monitoring. Describes the causes of emotional lability of the person, the ease of instantaneous transition from one emotional state to another - directly opposite, aggressive. The socio-psychological functions of a terrorist group, motivational platforms, the desire for member shipin a terrorist organization have been studied.
Проанализированы отдельные аспекты логического мышления личности террориста, его социально-психологический портрет. Доказано, что мышление такого преступника трудно поддается однозначной интерпретации, оно искаженное, одностороннее, безальтернативное, подчинено одной цели – реализации террористического акта. Эмоциональная составляющая занимает в нем больше места, чем любой логический анализ, мониторинг. Описаны причины эмоциональной лабильности лица, легкости мгновенного перехода от одного эмоционального состояния к другому - прямо противоположного, агрессивного. Исследована социально-психологические функции террористической группы, мотивационные платформы стремление к членству в террористической организации.
Description
Keywords
тероризм, особа терориста, логіка терориста, емоційний стан, терористична група, terrorism, terrorist person, terrorist logic, emotional state, terrorist group, терроризм, лицо террориста, логика террориста, эмоциональное состояние, террористическая группа
Citation
Канцір В. С. Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи) / В. С. Канцір, К. Б. Марисюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 21. — С. 215–222.