Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні

dc.citation.epage147
dc.citation.issue4 (28)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage142
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorШай, Роман
dc.contributor.authorShai, Roman
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-05-07T15:42:41Z
dc.date.available2021-05-07T15:42:41Z
dc.date.created2020-03-01
dc.date.issued2020-03-01
dc.description.abstractУ статті окреслено роль правової культури та її вплив на формування і розвиток правового суспільства, оскільки будівництво громадянського суспільства, демократичної, правової держави – це не тільки внутрішньополітична потреба, але й зовнішня необхідність, яка диктується розвитком України в умовах глобалізації. По суті, за всієї різноманітності світ єдиний у тому, що справжній прогрес здійснюється лише там, де створені суспільні умови для розкриття головного ресурсу цивілізації – людини. Демократичні перетворення, які відбуваються в Україні, є початком великих і всебічних інноваційних трансформувань в усіх сферах українського суспільства. Ці зміни наочно демонструють не тільки пріоритети майбутнього розвитку, але й недоліки, що заважають динаміці розвитку цього процесу. Спостереження політичних подій сьогодення свідчать про те, що активізація громадянського, правового суспільства стала потребою української державності, оскільки політичний процес в Україні зіткнувся з ситуацією правового беззаконня і кризи політичної влади. Світ сьогодні більш взаємопов’язаний, ніж колись. Тому Україна може стати рівноправним партнером у світовій прогресивній спільноті тільки тоді, коли буде демократичною і правовою країною з розвинутими економічними відносинами, високим культурним і духовним потенціалом громадянського суспільства. Досягти цього можна лише за верховенства закону, сильного правопорядку, ефективної власності, конструктивної виконавчої і законодавчої влади, незалежної судової системи, вільних і незалежних ЗМІ, громадського самоврядування. Усі ці аспекти поєднує у собі саме правове суспільство.
dc.description.abstractThe article outlines the role of legal culture and its influence on the formation and development of legal society, as building a civil society, democratic, rule of law is not only a domestic political need, but also an external necessity dictated by Ukraine’s development in globalization. In fact, for all its diversity, the world is united in the fact that real progress is made only where the social conditions for the discovery of the main resource of civilization – man. The democratic transformations taking place in Ukraine are the beginning of large and comprehensive innovative transformations in all spheres of Ukrainian society. These changes clearly demonstrate not only the priorities for future development, but also the shortcomings that hinder the dynamics of this process. Observations of today’s political events show that the intensification of civil and legal society has become a need of Ukrainian statehood, as the political process in Ukraine has faced a situation of legal lawlessness and a crisis of political power. The world today is more interconnected than it used to be. Therefore, Ukraine can become an equal partner in the world progressive community only if it is a democratic and legal country with developed economic relations, high cultural and spiritual potential of civil society. This can be achieved only with the rule of law, strong law and order, effective ownership, constructive executive and legislative power, an independent judiciary, free and independent media, and public self-government. All these aspects are combined in the legal society itself.
dc.format.extent142-147
dc.format.pages6
dc.identifier.citationШай Р. Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні / Роман Шай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 142–147.
dc.identifier.citationenShai R. The influence of legal culture on the formation and development of legal society in Ukraine / Roman Shai // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 4 (28). — P. 142–147.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.28.142
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56426
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (28) (7), 2020
dc.relation.references1. Третяк С. (2005). Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства // Право України. № 4. С. 26–28.
dc.relation.references2. Бачинський Т. (2011). Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння. // Юридична Україна. № 8. С. 16–20.
dc.relation.references3. Загальна теорія держави і права (2000). / за ред. В. В. Копєйчикова. К. : Юрінком Інтер, 320 с.
dc.relation.references4. Алексеев С. (1999). Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М. : Статут, 416 с.
dc.relation.references5. Общая теория государства и права (2002). / под ред. М. Н. Марченка. М. : Зерцало, Т. 3. 528 с.
dc.relation.references6. Максимов С. І. (2010). Про концепт «правове суспільство» // Право України. № 7. С. 82−88.
dc.relation.references7. Конституція України (1996).: станом на 15 травня 2015 р. / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. № 30. ст. 141.
dc.relation.references8. Макарова О. В. (2010). Правовий нігілізм: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правовий учень». Київ. 186 с.
dc.relation.references9. Ганзенко О. О. (2002).Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : дис.. .. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень». Запоріжжя : Запорізький юридичний інститут МВС України. 198 с.
dc.relation.references10. Касьяненко М. Д. (1993). Педагогіка співробітництва: вплив на внутрішній стан : навч. посібник. Київ. 169 с.
dc.relation.references11. Куціпак О. В. (2010). Правове життя та правова активність: співвідношення понять // Держава і право. Вип. 47. С. 734−738.
dc.relation.references12. Токарська А. С. (2008). Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.12 «Філософія права» / А. С. Токарська : Київ. 36 с.
dc.relation.referencesen1. Tretiak S. (2005). Pravove zabezpechennia pravovoi kultury naselennia yak umova stvorennia osnov hromadianskoho suspilstva // Pravo Ukrainy. No. 4. S. 26–28.
dc.relation.referencesen2. Bachyns`kyi T. (2011). Pravova kultura: deiaki suchasni pidkhody do yii rozuminnia. // Yurydychna Ukraina. No. 8. S. 16–20.
dc.relation.referencesen3. Zahalna teoriia derzhavy i prava (2000). / za red. V. V. Kopieichykova. K. : Yurinkom Inter, 320 s.
dc.relation.referencesen4. Alekseev S. S. (1999). Pravo. Azbuka. Teoryia. Fylosofyia. Opyt kompleksnoho yssledovanyia. M. : Statut, 416 s.
dc.relation.referencesen5. Obshchaia teoryia hosudarstva y prava (2002). / pod red. M. N. Marchenka. M. : Zertsalo, T. 3. 528 s.
dc.relation.referencesen6. Maksymov S. I. (2010). Pro kontsept «pravove suspilstvo» // Pravo Ukrainy. No. 7. S. 82−88.
dc.relation.referencesen7. Konstytutsiia Ukrainy (1996): stanom na 15 travnia 2015 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. No. 30. St. 141.
dc.relation.referencesen8. Makarova O. V. (2010). Pravovyi nihilizm: teoretyko-pravovyi aspekt : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovyi uchen». Kyiv. 186 s.
dc.relation.referencesen9. Hanzenko O. O. (2002).Formuvannia pravovoi kultury osoby v umovakh rozbudovy pravovoi derzhavy Ukraina : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava ; istoriia politychnykh i pravovykh vchen». Zaporizhzhia : Zaporizkyi yurydychnyi instytut MVS Ukrainy. 198 s.
dc.relation.referencesen10. Kasianenko M. D. (1993). Pedahohika spivrobitnytstva: vplyv na vnutrishnii stan : navch. posibnyk. Kyiv. 169 s.
dc.relation.referencesen11. Kutsipak O. V. (2010). Pravove zhyttia ta pravova aktyvnist: spivvidnoshennia poniat // Derzhava i pravo. Vyp. 47. S. 734−738.
dc.relation.referencesen12. Tokars`ka A. S. (2008). Pravova komunikatsiia v konteksti postklasychnoho pravorozuminnia : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : 12.00.12 «Filosofiia prava» / A. S. Tokarska : Kyiv. 36 s.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Шай Р., 2020
dc.subjectправова культура
dc.subjectправове суспільство
dc.subjectглобалізація
dc.subjectправова держава
dc.subjectправовий прогрес
dc.subjectlegal culture
dc.subjectlegal society
dc.subjectglobalization
dc.subjectrule of law
dc.subjectlegal progress
dc.subject.udc340.12
dc.titleВплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні
dc.title.alternativeThe influence of legal culture on the formation and development of legal society in Ukraine
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2020v7n4_Shai_R-The_influence_of_legal_culture_142-147.pdf
Size:
578.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2020v7n4_Shai_R-The_influence_of_legal_culture_142-147__COVER.png
Size:
380.88 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: