Використання технології blockchain у публічному управлінні: перспективні сфери застосування й потенційні проблеми правового забезпечення

No Thumbnail Available

Date

2021-08-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Актуальність зазначеної у заголовку проблеми зумовлюється стрімким поширенням в Україні (і не лише) інформаційних технологій. Вони призводять до віртуалізації багатьох сфер життєдіяльності суспільства, а відтак, – до зростання значимості зберігання, передачі та захисту інформації в електронному вигляді, обробка якої відбувається у глобальних та локальних інформаційних системах з використанням інформаційних технологій. Серед останніх, на думку багатьох вчених (і не лише в ІТ-сфері), провідне місце належить (і найближчим часом ця тенденція лише посилюватиметься) блокчейн-технології (Blockchain). Відтак, мета статті полягає в тому, щоб привернути увагу до проблеми використання Blockchain у публічному управлінні в Україні; окреслити найбільш перспективні сфери застосування цієї технології; вказати на потенційні проблеми правового забезпечення Blockchain. Методологічну основу, підготовленої на стику інформаційного права та науки державного управління, наукової розвідки складає діалектичний метод пізнання суспільно-політичних та правових явищ та процесів – він дає змогу розглядати їх у розвитку та взаємозв’язку. Важливим був аксіологічний метод, за допомогою якого стало можливим виявлення праксеологічних аспектів проблеми. Стверджується, що Blockchain завдяки технічним властивостям постійно зростаючого ланцюга блоків, перевірених та захищених за допомогою криптографії відкритого ключа тощо, має потужні перспективи застосування у багатьох сферах життєдіяльності суспільства. Підкреслюється, що з-поміж найбільш перспективних сфер застосування Blockchain є сфера фінансів, організації праці, виборчий процес. Наголошується як на очевидній, і навіть, запізнілій щодо України, потребі застосування Blockchain у виборчому процесі шляхом запровадження електронного голосування. Обґрунтовується теза про те, що фактично усі юридичні проблеми застосування Blockchain зводяться до двох основних: юрисдикції у застосуванні Blockchain та захисту приватних даних за цією технологією.
The relevance of the problem mentioned in the title is due to the rapid spread in Ukraine (and not only) of information technologies. It leads to the virtualization of many areas of society, and therefore to the growing importance of storing, transmitting and protecting information electronically, which is processed in global and local information systems using information technologies. Among the latter, according to many scientists (and not only in the IT sphere), Blockchain technology belongs to the leading place (and in the near future this trend will only increase). Therefore, the purpose of the article is to draw attention to the problem of using Blockchain in public administration in Ukraine; Identify the most promising applications of this technology; indicate potential Blockchain security issues. The methodological basis, prepared at the intersection of information law and the science of public administration, scientific intelligence is the dialectical method of knowing socio-political and legal phenomena and processes – it allows us to consider them in development and interaction. An important method was the axiological method by which it became possible to identify the praxeological aspects of the problem. It is claimed that Blockchain, due to its technical properties as a constantly growing chain of blocks, verified and protected using public key cryptography, etc., has powerful prospects for application in many areas of society. It is emphasized that among the most promising areas of application of Blockchain is the field of finance, labor organization, and the electoral process. It is noted as obvious, and even belated in Ukraine, the need to use Blockchain in the electoral process by introducing electronic voting. It is justified by the thesis that in fact all the legal problems of the use of Blockchain are reduced to two main ones: jurisdiction in the use of Blockchain and the protection of private data on this technology.

Description

Keywords

Blockchain, блокчейн-технологія, публічне управління, правове забезпечення, Blockchain, blockchain technology, public administration, legal support

Citation

Терлюк О. Використання технології blockchain у публічному управлінні: перспективні сфери застосування й потенційні проблеми правового забезпечення / Олексій Терлюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 203–212.