Вбудована локальна комп’ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth

Abstract

Розроблено та досліджено принципи побудови мобільної локальної мережі для кіберфізичних систем на базі мікропроцесорів з безкабельним інтерфейсом WI-FI, яка націлена на високушвидкість приймання–передавання даних між клієнтами, а також на кількість клієнтів до 16 на одну точку доступу, які є одночасно під’єднаними і мають можливість передавати дані. Зокрема, досліджено проблему організації комутації клієнтів мережі між собою. Запропоновано формати пакетів даних для пересилання від клієнта до клієнта за ідентифікатором, від клієнта до групи клієнтів одного типу, ідентифікації клієнта – для внесення повної інформації про пристрій, та налаштувань клієнта – для надсилання налаштувань конфігураційного файла клієнтові за ідентифікатором. Реалізовано функції для розділення “склеєних” пакетів під час пересилання, всіляких перевірок на цілісність пакета даних та правильність його формування. Запропоновано використовувати технологію Bluetooth Low Energy (BLE) як додатковий канал для конфігурації мережі, а саме: налаштування назви безкабельної мережі, паролю доступу, режимів функціонування модуля (автовизначення, точка доступу, станція), режимів шифрування, обмеження доступу з інших пристроїв, незалежно від налаштувань режиму роботи модуля в цей час. Розглянуто верхні рівні стека протоколів Bluetooth (GAP, GATT), специфікацію та основні аспекти для побудови пристрою на BLE. Розроблено додаток для ОС Android, який спрощує роботу з мережею та разом з нею утворює систему керування та моніторингу. Наведено приклад додатка, який є користувацьким інтерфейсом для конфігурування основних налаштувань мережі.
The design principles of a mobile LAN for cyber-physical systems based on microprocessors with a WI-FI wireless interface, aimed at high speed data receiving and transmission between customers, as well as the number of clients up to 16 per access point that are simultaneously connected and have the ability to transmit data are developed and investigated. In particular, the problem of switching network clients among themselves is investigated. The offered formats of data packets for forwarding from customer to customer by identifier, from client to client group of one type, client identification – for complete information about the device, and client settings – for sending client configuration file settings by ID. Functions to separate “packaged” packages when forwarding, all possible checks on the integrity of the data packet and the correctness of its formation are implemented. The Bluetooth Low Energy (BLE) technology as an additional channel for network configuration is proposed to use, namely: configuring the name of a non-cable network, access password, module operation modes (autodetection, access point, station), encryption modes, restrictions on access from other devices, regardless of module mode settings in current time. The upper levels of the Bluetooth protocol stack (GAP, GATT), the specification, and the main aspects to blend the device into BLE are considered. An Android application that simplifies the work of the network and, together with it, creates a management and monitoring system is developed. An example application, which is a user interface for the basic network settings configuring is provided.

Description

Keywords

вбудована локальна комп’ютерна Wi-Fi мережа, кіберфізична система, технологія Bluetooth Low Energy, embedded local wi-fi computer network, cyber-physical system, Bluetooth Low Energy technology

Citation

Мельник А. О. Вбудована локальна комп’ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth / А. О. Мельник, Д. В. Лихотоп, А. В. Гребеняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 66–86.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By