Електронний архів

Національного університету "Львівська політехніка"

Архів зберігає опубліковані наукові матеріали переважно працівників Університету. Також доступна можливість "самоархівування"

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 3 of 3

Recent Submissions

Item
Learning Interferometric Equipment through Integration of Game Methods into Mobile Application
(Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Яцишин, Святослав; Назаркевич, Ігор; Yatsyshyn, Svyatoslav; Nazarkevych, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
Стаття присвячена вивченню та розробці мобільного застосунку для базового та поглибленого вивчення інтерферометричного обладнання. Основуючись на сучасних підходах до освіти та актуальних потребах студентів, досліджено особливості роботи з високоточним інтерферометричним обладнанням. В статті розглядаються проблеми, пов'язані з вивченням інтерферометрії як дисципліни: складність розуміння термінології, унікальність прикладної бази та обмежена кількість студентів. Для вирішення цих проблем пропонується залучення ігрових методів навчання, що дозволяє зробити процес більш занурюючим та ефективним. Застосунок, розроблений на базі платформи Unity, має на меті зробити вивчення доступним, цікавим та ефективним, комбінуючи теоретичні знання з практичними завданнями та ігровими елементами.
Item
Investigation of Changes in Main Error of Rotary Gas Meters during Their Operation
(Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Матіко, Федір; Пістун, Олег; Matiko, Fedir; Pistun, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
У цій роботі виконано дослідження зміни основної похибки роторних лічильників під час їх експлуатації на основі опрацювання результатів їх метрологічної перевірки. Розглянуто результати періодичної метрологічної перевірки роторних лічильників газу у лабораторіях чотирьох газорозподільних підприємств. За результатами опрацювання протоколів метрологічної перевірки підтверджено кореляцію похибки роторного лічильника газу з виміряним об’ємом газу. На основі опрацювання множини значень похибки лічильника та виміряного об’єму газу для кожного із перевірюваних значень витрати побудовано регресійні залежності похибки середньостатистичного лічильника від виміряного об’єму газу. Шляхом усереднення отриманих регресійних залежностей отримано узагальнену залежність систематичної похибки роторного лічильника газу типорозміру РГ-250 від виміряного об’єму газу. Отримані регресійні залежності дають можливість оцінити зміну основної похибки лічильників типорозміру РГ-250 за його виміряним об’ємом і, відповідно, прийняти рішення про виконання їх позачергової метрологічної перевірки. Це дає змогу своєчасно виявляти лічильники, які працюють із значною систематичною похибкою, а отже й усувати цю похибку.
Item
Development of Models and Methods for Automated Control of Heat Supply System with Optimization of Technical Means Structure
(Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Бабич, Сергій; Кривда, Вікторія; Жанько, Крістіна; Зубак, Віктор; Суворов, Владислав; Babych, Serhii; Kryvda, Viktoriia; Zhanko, Kristina; Zubak, Viktor; Suvorov, Vladyslav; ДП «Регіональні Електричні Мережі»; Національний університет «Одеська політехніка»; "Regional Electric Networks" State Enterprise; Odesa Polytechnic National University
Проведено аналіз об’єкта керування, а також методів і моделей, що використовуються при керуванні процесом теплопостачання міста і міських районів. Розроблено імітаційні моделі об'єкта керування, що функціонує в умовах наявності альтернативних енергетичних потоків, які відрізняються різною вартістю. Синтезовано й обґрунтовано критерії і цільову функцію оптимізації процесу теплопостачання міста. Розвʼязано завдання оптимізації процесу теплопостачання міських районів за рахунок переходу від структурної оптимізації об’єкта керування до керування структурою ціни запропонованих споживачу енергетичних потоків. Проведено впровадження і визначено ефективність комп'ютерно-інтегрованих систем керування для запропонованих об’єктів.
Item
Algorithm for Defining the Amount of Energy Transferred by Dry Saturated Steam
(Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Лесовой, Леонід; Федоришин, Роман; Пістун, Олег; Lesovoy, Leonid; Fedoryshyn, Roman; Pistun, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
Розроблено алгоритм визначення кількості енергії, що переноситься сухою насиченою парою, витрату якої визначають за методом змінного перепаду тиску із застосуванням стандартного еліпсного сопла з малим і великим відносним діаметром. Застосовано рівняння для визначення термодинамічної температури сухої насиченої пари при вимірюванні її абсолютного тиску, або абсолютного тиску при вимірюванні її термодинамічної температури. Отримано нове безітераційне рівняння для розрахунку масової витрати теплового енергоносія. Запропонований метод і рівняння визначення кількості енергії можуть бути застосовані у цифрових пристроях як для технологічного так і комерційного обліку плинних енергоносіїв. Застосування розробленого алгоритму збільшує швидкість розрахунку кількості енергії, що переноситься плинним енергоносієм, за допомогою еліпсного сопла із застосуванням мікропроцесорних контролерів та обчислювачів.
Item
Model of Gas Turbine Plant with Concentrated Parameters for Analysis of Dynamic Properties Patterns
(Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Яворський, Олександр; Тарахтій, Ольга; Максимов, Максим; Кривда, Вікторія; Yavorskyi, Oleksandr; Tarakhtii, Olha; Maksymov, Maksym; Kryvda, Viktoria; Національний університет «Одеська політехніка»; Odesa Polytechnic National University
У даній статті розглядається модель газо-турбінних установок (ГТУ) зі зосередженими параметрами для аналізу закономірностей динамічних властивостей перехідних процесів при зміні потужностей. Основна мета полягає в дослідженні та аналізі зміни динамічних властивостей ГТУ, зокрема їх перехідних процесів зі зміненою потужності. Для досягнення цієї мети ставиться завдання розробки універсальної моделі на основі апроксимаційних підходів з використанням зосереджених параметрів. Основні завдання статті включають: розробку математичної моделі зі зосередженими параметрами, яка враховує поточну номінальну потужність ГТУ, дослідження динамічних властивостей перехідних процесів ГТУ з використанням апроксимаційних моделей, отримання апроксимаційної залежності, яка показує взаємозв'язок зміни динамічних властивостей перехідних процесів від зміни поточної потужності ГТУ. Зосередження на розробці універсальної моделі з апроксимаційними параметрами покладає основу для детального аналізу динамічних властивостей ГТУ та їх поведінки при різних рівнях потужності. Ці дослідження можуть мати практичне застосування у покращенні регулювання та оптимізації енергосистем, що базуються на газо-турбінних установках.