Рекомендаційна система для волонтерів на основі асоціативних правил

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Дана бакалаврська робота виконана студенткою Церковник Оксаною групи КН-413. Темою роботи є «Рекомендаційна система для волонтерів на основі асоціативних правил». Робота орієнтована на отримання бакалаврату за спеціалізацією 122 «Комп'ютерні науки». Мета дипломної роботи полягає в упорядкуванні методик вивчення алгоритму Apriori, ілюстрації його функціонування, визначенні недоліків та шляхів удосконалення, а також в досягненні очікуваних результатів та підвищенні ефективності алгоритму. Об’єктом дослідження стала історія волонтерської логістики. Було створено програму, яка дозволяє волонтерам отримувати рекомендації для гуманітарної допомоги постраждалим, переселенцям чи армії на основі асоціативних правил. Одержані результати підкреслюють ефективність викладеного підходу та відкривають можливість рекомендувати застосування створеної системи для швидкого та комфортного виявлення асоціативних предметів, які сприяють оптимізації та упорядкуванню роботи волонтерських установ. This bachelor's thesis was completed by student Oksana Tserkovnyk of the CS-413 group. The topic of the work is "Recommendation System for Volunteers Based on Associative Rules". The work is aimed at obtaining a Bachelor's degree in specialization 122 "Computer Science". The aim of the thesis is to organize methods of studying the Apriori algorithm, illustrating its functioning, identifying shortcomings and ways to improve it, as well as achieving the expected results and increasing the efficiency of the algorithm. The history of volunteer logistics has become the subject of study. A program was created that allows volunteers to receive recommendations for humanitarian aid to victims, displaced persons, or the army based on associative rules. The obtained results underline the effectiveness of the proposed approach and open up the possibility to recommend the use of the created system for quick and comfortable detection of associative items that contribute to the optimization and organization of the work of volunteer institutions.

Description

Keywords

волонтерська організація, рекомендаційна система, алгоритм, Apriori, задача, база даних, таблиця, volunteer organization, recommendation system, algorithm, Apriori, task, database, table.

Citation

Церковник О. В. Рекомендаційна система для волонтерів на основі асоціативних правил : пояснювальна записка до бакалаврської кваліфікаційної роботи : 122 «Комп’ютерні науки» / Оксана Валеріївна Церковник ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2023. – 60 с.