Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці. – 2020 р.

Permanent URI for this collection

У збірнику подано тези доповідей та виступів на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції. У рамках проведення конференції коло тематичних дискусійних напрямів було сформовано навколо розгляду економічних, соціальних та політичних трансформацій управління інноваційним процесом в Україні. Тематика конференції охоплює такі напрями досліджень: «Інноваційний розвиток територій», «Інтеграція України у глобальний інноваційний простір», «Людський та соціальний капітал в системі активаторів інноваційного процесу», «Матеріально-технічне та фінансове забезпечення інноваційних процесів», «Механізм управління інноваційним процесом», «Налагодження взаємодії та розвиток партнерства науково-педагогічних працівників», «Проблеми розвитку співпраці в інноваційних процесах». Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади, причетних до питань управління інноваційним процесом в Україні, студентів.

Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 р., Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020.

Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Зміст


1
5
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
11
13
15
16
17
19
20
21
23
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
25
27
28
30
31
33
34
36
38
40
42
44
46
48
49
50
53
55
56
58
60
61
ЛЮДСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ АКТИВАТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
63
65
67
69
70
71
72
74
75
77
79
80
82
83
84
86
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
89
91
93
95
96
97
99
100
101
103
104
105
107
109
110
111
112
114
116
119
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ
121
123
125
126
128
129
130
131
133
134
135
136
137
139
140
142
144
146
147
149
152
НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
154
156
158
160
162
163
165
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
168
170
171
173
174
175
176
178
179
181
183
186

Content


1
5
INNOVATSIINYI ROZVYTOK TERYTORII
11
13
15
16
17
19
20
21
23
INTEHRATSIIA UKRAINY U HLOBALNYI INNOVATSIINYI PROSTIR
25
27
28
30
31
33
34
36
38
40
42
44
46
48
49
50
53
55
56
58
60
61
LIUDSKYI TA SOTSIALNYI KAPITAL V SYSTEMI AKTYVATORIV INNOVATSIINOHO PROTSESU
63
65
67
69
70
71
72
74
75
77
79
80
82
83
84
86
MATERIALNO-TEKHNICHNE TA FINANSOVE ZABEZPECHENNIA INNOVATSIINYKH PROTSESIV
89
91
93
95
96
97
99
100
101
103
104
105
107
109
110
111
112
114
116
119
MEKHANIZM UPRAVLINNIA INNOVATSIINYM PROTSESOM
121
123
125
126
128
129
130
131
133
134
135
136
137
139
140
142
144
146
147
149
152
NALAHODZHENNIA VZAIEMODII TA ROZVYTOK PARTNERSTVA NAUKOVO-PEDAHOHICHNYKH PRATSIVNYKIV
154
156
158
160
162
163
165
PROBLEMY ROZVYTKU SPIVPRATSI V INNOVATSIINYKH PROTSESAKH
168
170
171
173
174
175
176
178
179
181
183
186

Browse