Геологічний збірник Том ХІХ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  Історія розвитку геофізичних методів розвідки корисних копалин у Західному реґіоні України
  (НТШ, 2007) Чебан, Василь; Лящук, Дмитро
  There is distinguished three stages in the history of the geophysical methods for the useful minerals prospecting in the western region of Ukraine: first — from 1892 to 1941 — origin of the geophysical methods; second — from 1945 to 1985 — rapid development and widely using of the different geophysical methods for the prospecting of the useful minerals first of all oil and gas; third — from 1986 to present — decreasing of the scope of geophysical investigations as a result of economic abatement and non attention of the authorities of the state and appropriate Ministry to the problems of the development of the mineral resources of Ukraine. The history of the methods of the field geophysical surveys: seismic, gravity, electromagnetic and also the methods of the processing of information is characterized. It is shown the perspectives of the development of the geophysical investigations in Ukraine as a whole and in western Ukraine as a part.В історії розвитку геофізичних методів розвідки корисних копалин у західному реґі- оні України виділено три етапи: перший — з 1892 р. до 1941 р. — зародження гео- фізичних методів; другий — з 1945 р. до 1985 р. — бурхливий розвиток і широке за- стосування різних геофізичних методів для пошуків і розвідки корисних копалин, насамперед нафти і газу; третій — з 1986 р. до 2003 р. — зменшення обсягів геофі- зичних досліджень унаслідок економічної кризи і неналежного ставлення керівницт- ва держави і галузі до розвитку мінерально-сировинної бази України. Охарактеризо- ваний розвиток методів польової геофізики: сейсморозвідки, гравірозвідки, електро- магнітних методів, а також машинного опрацювання геофізичної інформації. По- казана перспектива розвитку геофізичних досліджень в Україні взагалі і в західному реґіоні зокрема.
 • Item
  Ґеорґій Бойко - визначний український геолог-нафтовик
  (НТШ, 2007) Колодій, Володимир
  Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків старшого покоління: Володимира Порфир’єва, Григорія Доленка, Еммануїла Чекалюка та ін. Окрім рис, притаманних справжньому вченому, Ґеорґій Юхимович був свідомим українським патріотом, що віддавав багато сил і часу дослідженню історії гірництва та видобутку нафти в західному реґіоні України, ролі українських учених у їх розвитку. Вагомим є його внесок у підготовку молодих науковців високої кваліфікації, розбудо- ву Української нафтогазової академії. Праці Ґеорґія Бойка відомі далеко за межами України. Як ученого і людину його поважають не тільки однодумці, а й науковці, які стоять на альтернативних теоретичних позиціях.Heorhiy Yukhymovych Boiko (1933—2002) became among famous Ukrainian petroleum geologists, who developed oil and gas mineral genesis theory adding achievements of Lviv scientists of the petroleum geologists school of the older generation — Vladimir Porfir‘ev, Hryhoriy Dolenko, Emmanuil Chekaliuk and others. Apart from features typical for true scientists, Dr. Boiko was convinced Ukrainian patriot devoting a lot of forces and time to the investigations to the history of minning and petroleum explorations in the western region of Ukraine and the role of the Ukrainian scientists in their development. Their impact to the preparing of yong scientists, the creation of the Ukrainian Petroleum Academy is considerable. The works of Dr. Boiko are known far from Ukraine. As researcher and individual he is esteemed even by scientists with alternative theoretical positions.
 • Item
  Еволюція поглядів про перехідні зони між платформовими та складчастими областями: від геосинклінального вчення до сучасних концепцій
  (НТШ, 2007) Бубняк, Ігор
  Розглянуто історію становлення поняття „передовий прогин“ і його використання у контексті класичного вчення про геосинкліналі та сучасні геодинамічні концепції. Крім передових прогинів охарактеризовані перехідні зони від платформ до геосинкліналей, описані структури, що їх супроводжують — глибинні розломи, перикратонні опускання тощо. Обговорено співвідношення понять „передовий прогин“ та „фордланд“. Розглянуто серію наукових праць, в яких описані причини утворення пограничних структур між платформами та геосинкліналями. Для класичного пе- ріоду досліджень передових прогинів наведені приклади із західних областей України — від першого застосування терміну „передовий прогин“ до сучасних термінологічних проблем. Подано схеми поділу Передкарпатського прогину. Друга частина статті стосується геодинамічних аспектів формування структур земної кори на межі платформових та геосинклінальних областей. Описані механізми, пропоновані для пояснення виникнення цих структур. Також охарактеризовані методи, що використовують при вивченні перехідних зон від платформових до складчастих областей на різних рівнях: від реґіонального до локального рівня. На завершення другої частини показані роботи, в яких тектонічну еволюцію західних областей розглянуто в межах тектоніки літосферних плит. Альтернативні геодинамічні гіпотези (наприклад, гіпотези Землі, що пульсує) є також об’єктом огляду. Зроблено висновок про те, що нові дані можна отримати лише при зближенні різноманітних концепцій та застосуванні нових підходів.The history of notions „foredeep“ and it using in the context of the classical geosyncline doctrine and modern geodynamic conceptions is regarded. Besides the foredeep basins the transitional zones from cratons to geosynclines and accompanying structures — deep faults, pericratonal depressin etc are characterized. Interrelation of the „foredeep“ and „foreland“ concepts is discussed. For the classical period of the foredeep studies the examples from the Western Ukraine are presented — from the first using to modern terminological problems. The tectonic schemes of the Ukrainian Carpathian foredeep are presented. The second part of the work is devoted to the geodynamic aspects of the Earth crust structures situated on the marginal parts of the cratons and folded belts. The mechanism concepts proposed for the explanations of the basin origin on the different levels — from regional to local levels are described. At the end of the second part the works examined the development of the Western Ukraine region from the plate tectonic point of view are shown. Alternative geodynamic hypothesis (for example, pulsating Earth) also are object of the review. The conclusion is made that getting new data can be obtained on the base of the convergence of different conceptions and using new methods.
 • Item
  Феномен Нересницького озера на Закарпатті
  (НТШ, 2007) Колодій, Володимир
  Феномен Нересницького озера полягає у яскраво вираженій гідрохемічній і температурній вертикальній стратифікації, пов‘язаній з літологічною будовою його ванни і гідрологічними та гідрохемічними умовинами живлення. Тут співіснують прісні води та високомінералізовані солянки, що майже стовідсотково складаються з хлористого натрію.У прісноводному поверсі озера водиться риба. Східний берег частково заболочений, заростає шуваром.The phenomenon of the Neresnytsia like conclused in the stricking showed hydrochemical and temperature stratification connected with lithological building of their bath and hydrological conditions of its supply. Here co-exist the fresh water and high mineralised brine what neerly 100 % consist with sodium chloride. In fresh waters floor of the lake lived the fish. The east coast of the lake is partly swampy and choked with the vegetation.