Підручники, посібники, монографії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Фінанси у бізнесі
  (Новий Світ – 2000, 2023) Селюченко, Надія Євстахіївна; Національний університет «Львівська політехніка»
  У посібнику в доступній формі розкрито основні питання у сфері фінансів суб’єктів підприємництва, зокрема розглянуто підходи щодо формування власного та позикового капіталу, мобілізації внутрішніх та зовнішніх джерел фінансових ресурсів, розподілу отриманого прибутку та виплати доходів на вкладений капітал, оптимізації грошових надходжень і видатків, вибору форм грошових розрахунків з бізнес-партнерами, проведення фінансового аналізу, фінансового планування. Матеріал викладено згідно положень законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють господарську діяльність та формування фінансової звітності суб’єктів підприємництва в Україні. Наявність розширеного змісту забезпечує можливість використання навчального посібника як довідника. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів, економіки і підприємництва.
 • Item
  Професійна та цивільна безпека
  (Яроче́нко Я. В., 2023) Мацьків, Олена; Національний університет «Львівська політехніка»
  У навчальному посібнику розглянуто організацію безпеки та гігієни праці у галузі біотехнологій, питання біоризиків та біобезпеки у лабораторіях галузевих об’єктів. Показано комплекс превентивних заходів цивільного захисту, що здійснюються з метою підвищення стійкості об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій, збереження життя, здоров’я і матеріальних цінностей працівників та населення прилеглих територій. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» другого (магістерського) рівня і відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Професійна та цивільна безпека».
 • Item
  Innovative Materials and NanoEngineering
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2023) Національний університет «Львівська політехніка»
 • Item
  Технології розроблення стартапів та започаткування молодіжного підприємництва
  (Растр-7, 2023) Подольчак Н. Ю.; Сокіл О. Г.; Рисін В. В.; Химич О. В.; Сокіл Я. С.; Гачкевич А. О.; Кульчицький І. І.; Левицька Я. В.; Дзюрах Ю. М.; Дума О. І.; Іванкова Н. О.; Зуєв М. І.; Пустовіт В. О.
  Навчальний посібник розроблений в межах реалізації грантового проєкту USAID «Економічна підтримка України» за підтримки компанії «DAI». У навчальному посібнику представлено основні теоретичні підходи та практичні рекомендації з започаткування бізнесу та його розвитку. Призначений для молодих стартаперів, що прагнуть започаткувати власну справу, а також для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 073 Менеджмент» та 281 «Публічне управління і адміністрування» усіх рівнів акредитації, слухачами інститутів післядипломної освіти, які бажають мати ґрунтовні знання з обліку, управління, маркетингу, фінансів та бізнес-планування.
 • Item
  Інноваційний розвиток ЗВО : роль R&D та партнерства з бізнесом
  (Растр-7, 2023) Подольчак Н. Ю.; Сокіл О. Г.; Небесний Р. В.; Цигилик Н. В.; Кульчицький І. І.; Гачкевич А. О.; Лукачук О. В.; Дзюрах Ю. М.; Іванкова Н. О.; Карплюк Н. Є.; Зуєв М. І.
  Навчальний посібник розроблений в межах реалізації грантового проєкту USAID «Економічна підтримка України» за підтримки компанії «DAI». У навчальному посібнику представлено основні теоретичні підходи та практичні рекомендації з започаткування співпраці бізнесу та розвитку напрямку R&D. Призначений для адміністративного персоналу ЗВО, наукових та науково-педагогічних працівників, представників бізнесу, а також для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх рівнів акредитації, слухачами інститутів післядипломної освіти, які бажають отримати ґрунтовні знання з менеджменту та організації співпраці ЗВО з бізнес структурами.
 • Item
  Публічне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку
  (ЛРІДУ НАДУ, 2021) Петровський , П. М.; Буник, М. З.; Новак-Каляєва , Л. М.; Шевчук , Б. М.; Дробот , І. О.; Дзяна , Г. О.; Дзяний , Р. Б.; Олійник , С. Р.; Федорчак , О. В.; Колосовська , І. І.; Загорський , В. С.; Шевчук , П. І.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Висвітлено сучасний стан розвитку публічного управління в Україні, його проблеми та перспективи їх подолання. Розкрито історичні та теоретичні передумови становлення демократичного врядування, необхідність запровадження нових форм залучення громадськості до активної участі у вирішенні соціальних завдань. Обґрунтовано важливість здійснення реформування на основі використання теоретико-методологічного потенціалу та звернення до науково-експертного середовища в процесі прийняття управлінських рішень. Особливу увагу приділено розгляду нормативно-правового регулювання сфери публічності та реалізації принципу верховенства права. Доведено, що значні проблеми і потужний потенціал розвитку публічного управління зосереджені у сфері комунікацій, що розкривається у контексті сучасних інформаційних викликів і досягнень. Зазначено, що публічність управління безпосередньо пов’язана із застосуванням відповідного інструментарію, нових інноваційних підходів та методів соціальної взаємодії, які спрямовані на вирішення актуальних проблем соціального добробуту та гуманітарного розвитку. Для науковців, практиків сфери політики та публічного управління, викладачів, аспірантів, слухачів і студентів закладів вищої освіти.
 • Item
  Методи прийняття рішень у зовнішньоекономічній діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023) Завербний, А. С.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Послідовно відображено економічний зміст дисципліни “Методи прийняття рішень у зовнішньоекономічній діяльності”. Із погляду зовнішньоекономічної діяльності висвітлено сутність, значення та класифікування рішень; методологію процесів розроблення рішень; системний та ситуаційний підходи до управлінських рішень; методи прийняття та оптимізування рішень; процеси прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиковості, інформаційне підтримання процесів розроблення і прийняття рішень або систему підтримання прийняття рішень і процеси реалізування рішень. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” усіх форм навчання, може бути корисним для викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, менеджерів широкого профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами прийняття управлінських рішень
 • Item
  Теорія і практика наукових досліджень: автомобільний транспорт
  (Сполом, 2023) Дмитрів, Ігор Васильович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто загальні принципи та методи наукових досліджень з елементами математичного моделювання технічних об’єктів, параметрів, факторів та аналіз похибок і їх вплив на вимірювальні параметри. Наведено приклади математичної статистики опрацювання експериментальних даних у формі моделей та графічних залежностей. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітнім ступенем „Магістр” спеціальності 274 – „Автомобільний транспорт”.
 • Item
  Zagraniczne doświadczenie audytu instytucjonalnego w szkolnictwie średnim i perspektywy jego wdrożenia na Ukrainie
  (Nisko, 2020) Forkutsa , Olena; Національний університет «Львівська політехніка»
 • Item
  Лінгвоекологія: мова медицини
  (Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  У збірнику наукових праць уміщено матеріали учасників усеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лінгвоекологія: мова медицини». Подано розвідки, в яких порушено проблеми збереження національної унікальности мови медицини, її зв’язок із етнічною аксіосферою; забезпечення її чистоти, відповідности національному способу мислення українців. Охарактеризовано процес деросіянізації мови клінік, медичної практики в Україні як важливого етапу національного державотворення; десемантизацію базових ідеологем радянської семіосфери в сучасному медичному дискурсі; окреслено роль Наукового товариства ім. Шевченка та Українського лікарського товариства у становленні мови медицини на рідно мовній основі; вказано на культуру терміновживання й відродження національної мовної традиції в медицині; на функціонування медичної термінології у науковому, публіцистичному і художньому стилях. Розглянуто росіянізацію сфери медицини як інструмент експансії і неототалітаризму у часі московсько-української війни (2014-2022 рр.). Висвітлено питання терапії мови і мовлення дітей і дорослих як новітню галузь мовленнєвої реабілітації. Для науковців у галузі українознавства, філологів, культурологів, істориків, лікарів.
 • Item
  Професійна та цивільна безпека
  (Київ : ФОП Яроче́нко Я. В., 2022) Мацьків , Олена Олександрівна; Національний університет «Львівська політехніка»
  У навчальному посібнику розглянуто шкідливі виробничі чинники у галузях біотехнологій та фармації, питання біоризиків та біобезпеки, особливості заходів гігієни праці, техніки безпеки і пожежної безпеки у виробництвах галузей. Наведено санітарногігієнічні вимоги до умов праці відповідно до затвердженої галузевої нормативної та законодавчої бази. Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» і 226 «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня і відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Професійна та цивільна безпека».
 • Item
  The psychology of lies: research of ethno-cultural determinants
  (Boston : Primedia eLaunch, 2022) Dutsiak, I.; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку методів і засобів температурних вимірювань
  (ФОП Яроче́нко Я. В., 2022) Скоропад , Пилип Ізидорович
  У практикумі узагальнено та висвітлено основні сучасні тенденції розвитку методів і засобів теплотехнічних вимірювань для кращого засвоєння тематичного матеріалу, набуття практичного вміння. Набуті навички дають змогу здобувачам вищої освіти грамотно спланувати вимірювальний експеримент, оцінити похибку результату вимірювання, здійснити самоконтроль та підвищити ефективність засвоєння теоретичних положень. Практикум для аспірантів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка» має на меті допомогти у засвоєнні теоретичного та практичного матеріалу.
 • Item
  Храм Святої Анни в історії Львова
  (Простір-М, 2022) Гладун, Орест Степанович
  В час національного відродження одне з найважливіших завдань – вивчення історії, повернення із небуття надбань наших предків, відновлення традицій, глибоке пізнання своєї віри, звичаїв і обрядів. Коли нині відроджується наше духовне життя, оживають храми у селах і містах, інтенсивно будуються нові, дуже важливо досліджувати та вивчати історію церков, які завжди були і є нашими духовними та культурними центрами, фундаментальною основою і серцем громади. Видання розраховане на широке коло читачів, для всіх, хто любить і хоче глибше пізнати історію нашого краю.
 • Item
  Теорія і практика наукових досліджень: автомобільний транспорт
  (Сполом, 2022) Дмитрів, Ігор Васильович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто методи побудови математичних моделей технічного об’єкта, розв’язку дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. Наведено теорію оброблення результатів багатофакторного експерименту з використанням програмного пакету STATISTICA. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітнім ступенем „ Магістр” спеціальностей 274 – „Автомобільний транспорт” та 133 – „ Галузеве машинобудування”.
 • Item
  Надання домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях і в умовах бойових дій
  (Сполом, 2020) Секела, Михайло; Рачкевич, Станіслав; Вівчар, Ірина; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; НДІ епідеміології та гігієни Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова
  Висвітлені заходи з надання першої домедичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях і в умовах бойових дій, а також послідовність їх надання. Для парамедиків, військових, прикордонників, працівників поліції, патрульної служби, рятувальників, водіїв транспортних засобів, студентів ЗВО і коледжів та школярів старших класів.
 • Item
  Серед пройдених шляхів у цьому світі — один і мій
  (Видавничий дім «Перше вересня», 2021) Мосієнко, Володимир
  Ви тримаєте в руках не просто книгу, а справжній щоденник життя науковця, лікаря і людини з великої літери — Володимира Мосієнка. Кожна прочитана сторінка — момент, історія, емоція прожитого життя. Тут не тільки пройдений шлях через війну, засуху, несправедливість та жорстокість політичного ладу, а й наукові здобутки, хірургічні успіхи та родинні цінності.А в кінці книги — невеликий фотоальбом, на сторінках якого назавжди залишаться моменти його життя.
 • Item
  Фінанси підприємств
  (2007) Слав'юк, Ростислав Анатолійович; Університет банківської справи
  У підручнику розглянуто питання організації фінансової роботи підприємств, оптимізації грошових потоків та забезпечення платоспроможності і фінансової стабільності розвитку підприємств, їх оподаткування. Розкрито механізми формування фінансових ресурсів підприємства, порядок їх використання та планування надходжень, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства. До теоретичного матеріалу додано задачі та тестові завдання для самоперевірки. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти.
 • Item
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  (Prostir – M, 2012) Sławjuk, Rostysław
  Podręcznik przedstawia w ogólnym zarysie proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej w sposób umożliwiający maksymalizowanie wartości rynkowej i efektywności ekonomicznej działalności. Przeznaczony jest dla studentów kierunku „Zarządzanie”.
 • Item
  Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління
  (ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016) Слав'юк, Ростислав Анатолійович; Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
  Розкрито суть і значення власного капіталу в діяльності підприємств та банків. Подано різноманітні погляди вітчизняних і зарубіжних учених на суть капіталу та його функціональне призначення. Розкрито особливості формування капіталу в умовах трансформації економіки України та основні підходи до управління ним. Здійснено узагальнення особливостей корпоративного управління капіталом підприємств і банків. Для науковців і студентів, які досліджують проблеми формування капіталу підприємств і банків, а також практиків для розроблення стратегічних завдань управління підприємствами та банками.