Туристичними шляхами Прикарпаття. – 2012 р.

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику праць, підготовленому за результатами науково-дослідних робіт науковців кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, теорії та практики туризму Львівського інституту економіки і туризму й відділу археології Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАНУ у 2012 р., наголошено на великому багатстві Прикарпаття та гірських районів Львівщини щодо пам’яток вітчизняної й світової історії та культури. Особлива увага дослідників акцентована на вагомому значенні національної історико-культурної спадщини для потреб розвитку вітчизняного та міжнародного туризму в регіоні. Для дослідників, учителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Туристичними шляхами Прикарпаття : збірник наукових праць / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму ; за редакцією Р. Береста. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 c.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Зміст до “Туристичними шляхами Прикарпаття“
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Титульний аркуш до “Туристичними шляхами Прикарпаття“
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Етнокультурний склад жителів населених пунктів Стрийського повіту Львівського воєводства у дорадянський період
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Берест, Роман; Адамишин, Оксана
  Досліджено етнокультурний склад мешканців Стрийського повіту Львівського воєводства у довоєнний період в розрізі їх національної приналежності. Акцентовано на переважаючому числі українського населення серед інших груп населення. Звернуто увагу на важливість збереження та пропаганди пам’яток світової і вітчизняної культури для розвитку туристичної індустрії. Исследовано этнокультурный состав жителей Стрийского повета Львовского воеводства у довоенный период в разрезе их национальной принадлежности. Акцентировано на преобладающем числе украинского населения среди других групп населения. Обращено внимание на важность сбережения и пропаганды памяток мировой и отечественной культуры для развития туристической индустрии. Іnvestigate the ethno-cultural composition of Stryisky county residents of Lviv province in the prewar period in terms of their ethnicity was made. The accent on the Ukrainian population prevailing among other groups was made. Attention to the importance of preservation and promotion of world and national culture monuments for the tourist industry was made.
 • Item
  Давні монастирі Стрийського району
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Матвійчук, Тарас
  Представлено особливості давніх архітектурних споруд, зокрема монастирів, що існували у Стрийському районі. Представлено особенности древних архитектурных сооружений, в частности монастырей, существовавших в Стрыйском районе. The article presents the features of ancient architectural structures, including monasteries that existed in the Stryj region.
 • Item
  Пам’ятки історико-культурної спадщини Самбірщини – об’єкти туристичної привабливості Прикарпаття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Юнко, Мирослава
  Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Статья посвящена исследованию культурного наследия Самборского района Львовской области. Сосредоточено внимание на культурных достопримечательностях края, имеющих туристическую привлекательность. Articles devoted to the study of cultural heritage in Sambirsky district, Lviv region. The main idea of the article focuses on the cultural tokens of region with tourist attractiveness.
 • Item
  Дослідження історичних пам’яток Самбірщини та перспективи застосування їх результатів у туризмі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Козак, Галина
  Досліджено деякі історичні пам’ятки Самбірського району Львівської області. Особливу увагу зосереджено на похованнях, городищах, церквах та інших спорудах, які можуть мати туристичну привабливість. Исследовано некоторые исторические памятки Самборского района Львовской области. Особое внимание сосредоточено на захоронениях, городищах, церквях и других сооружениях, которые могут иметь туристическую привлекательность. Some historical monuments of Sаmbir district, Lviv region are investigated. Particular attention is focused on the tombs, settlements, churches and other structures that may be attractive for tourists.
 • Item
  Туристична привабливість населених пунктів Турківського району
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Димочкіна, Вікторія
  Досліджено і проведено аналіз туристичної привабливості Турківського району, визначено проблеми та перспективи її підвищення. Розглядаються фактори і об’єкти району, що впливають розвиток туризму. Исследована туристическая привлекательность Турковского района, определены проблемы и перспективы ее повышения. Рассматриваются факторы и объекты района, которые влияют на развитие туризма.In the article tourist attractiveness of settlements of Turka district is examined, problems and prospects of its increase are determined. Factors and objects of district, that influence development of tourism, are analyzed.
 • Item
  Оцінка історико-культурного потенціалу Турківського району для потреб релігійного туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Безручко, Любомир
  Проведено аналіз основних методів визначення придатності історико-культурних ресурсів для потреб релігійного туризму. Досліджено придатність населених пунктів Турківського району для організації релігійного туризму. Проведен анализ основных методов определения пригодности историко-культурных ресурсов для нужд религиозного туризма. Исследована пригодность населенных пунктов Турковского района для организации религиозного туризма. The analysis of basic is conducted methods of determination of fitness of historical-cultural resources for the necessities of religious tourism. The fitness of settlements of the Turkivskogo district is explored for organization of religious tourism.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку туризму на основі релігійних історико-культурних об’єктів Старосамбірського району Львівської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Анісімович-Шевчук, Ольга
  Аналізується стан та перспективи розвитку релігійних історико-культурних об’єктів з метою використання у туризмі. Зосереджується увага на монастирях, церквах, дзвіницях. Пропонуються шляхи залучення пам’яток культури у сферу туризму. Анализируется состояние и перспективы развития религиозных историко-культурных объектов с целью использования в туризме. Сосредоточено внимание на монастырях, церквях, колокольнях. Предлагаются пути привлечения памятников культуры в сферу туризма. The condition and the perspectives development of religious historical and cultural objects to use in tourism are analyzed. The attentions on the monasteries, the churches, and the bell towers are focuses. The ways of involving the attractions of places in the tourism industry are analyzed.
 • Item
  Середньовічні монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бегей, Оксана
  Систематизуються історичні дані про монастирі, що існували на території Старосамбірського району, як загальновідомі, Лаврівський, Добромильський, Спаський, так і ті, про існування яких є лише короткі згадки в історичних джерелах. Аналізуються шляхи залучення історико-культурних пам’яток чернецтва з метою використання у туризмі. Систематизируются исторические сведения о монастырях, которые существовали на территории Старосамборского района, как общеизвестных, Лавровском, Добромыльском, Спасском, как и о тех, об существовании которых сохранились только короткие упоминания в исторических источниках. Анализируются пути использования в целях туризма историко-культурных памятников монашества. Historical information systematize about monasteries which existed on territory of Starosambir of district, as well-known, Lavriv, Dobromil, Spas, so those, about existence of which there are only short mentions in historical sources. Analyzes the ways of the historical and cultural monuments monks to use in tourism.
 • Item
  Туристичні ресурси Сколівщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лисик, Наталія
  Розглядаються туристичні ресурси населених пунктів Сколівського району, зокрема, дерев’яні сакральні споруди (церкви та дзвіниці), виконані в класичному бойківському стилі, що є пам’ятками архітектури державного та місцевого значення. Рассматриваются туристические ресурсы населенных пунктов Сколевского района, в частности, деревянные сакральные сооружения (церкви и колокольни), исполненные в классическом бойковском стиле, которые являются памятниками архитектуры государственного и местного значения. Tourism resources of Skole region settlements, including made in classic Boyko style sacral buildings (churches and bell towers), which are architectural monuments of national and local significance, are considered.
 • Item
  Сакральні історико-культурні пам’ятки Сколівщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Боднарчук, Маркіян
  В якості цінного історико-культурного надбання сакральні пам’ятки Сколівщини є важливим об’єктом релігійного туризму та повноцінним предметом наукового вивчення. За результатами наукових польових досліджень розглянуто комплекс пам’яток у м. Сколе, населених пунктах Верхньому та Нижньому Синьовидному, розкриті обставини їхнього виникнення, призначення та використання. В качестве ценного историко-культурного достояния сакральные памятники Сколивщины являются важным объектом религиозного туризма и полноценным предметом научного изучения. За результатами научных полевых исследований в статье рассмотрен комплекс таких памятников в г. Сколе, населенных пунктах Верхнем и Нижнем Синевидном, раскрыты обстоятельства их возникновения, предназначения и использования. As valuable historical and cultural heritage of Skole region sacred monuments is an important object of religious tourism and the outstanding subject of scientific study. According to the results of scientific field research the article studies the range of attractions in Skole, settlements of Upper and Lower Siniovydne, the circumstances of their origin, purpose and use are disclosed.
 • Item
  Історичне минуле Прикарпаття та гірських районів Львівщини в поховальних пам’ятках і знаках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Берест, Роман
  Через призму аналізу різночасових поховальних пам’яток та знаків висвітлюється багатогранна історія українського Прикарпаття та гірських районів Карпат.Відзначено важливе місце різноетнічних захоронень на землях Східної Галичини, як цінної спадщини вітчизняної і світової культури, яка може привабити українського та іноземного туриста, сприяти дальшому розвитку туристичної інфраструктури. Сквозь призму анализа разновременных погребенных памятников и знаков освящается многогранная история украинского Прикарпатья и горных районов Карпат. Отмечено важное место разноэтнических захоронений на землях Восточной Галичины, как ценного наследствия отечественной и мировой культуры, которое может привлечь украинскогои иностранного туриста, сопутствовать дальнейшему развитию туристической инфраструктуры. Through the prism of convergence of different funerary monuments and memorials analysis multifaceted history of the Ukrainian Prykarpattia region and Carpathian Mountains districts is illuminated. The important place of various ethnical burials in the lands of Eastern Halychyna as valuable acquisitions of national and world culture, which may attract Ukrainian and foreign tourists, promote the further development of tourism infrastructure, is noted.
 • Item
  Археологічні дослідження на заході України до Першої світової війни та застосування їх результатів у туризмі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Булик, Наталя
  У статті прослідковано історію археологічних досліджень впродовж ХІХ – початку ХХ ст. В межах зазначеного часу виділено три етапи, це 1818–1875 роки – доба романтичної археології; остання чверть ХІХ ст. – археологія доби позитивізму; початок ХХ ст. означуємо, як період культурно-історичної школи. На основі цих етапів становлення та розвитку розглянуто еволюцію в методиці польових робіт на заході України. В середині кожного етапу розглянуто опорні пам’ятки, які мали значення не лише для археології, а й для розвитку туризму. У підсумках акцентовано увагу на тому, що величезна кількість археологічних пам'яток відкритих і досліджених у ХІХ – на початку ХХ ст. і досі виступають важливими туристичними об’єктами заходу України. Це, насамперед, Високий Замок у Львові, Галич, Звеногород, Пліснеське городище, печера Вертеба та багато інших. Залучення даних археології у туризмі лише сприятиме розвитку молодого та перспективного напряму – “археологічного туризму”.В статье прослежена история археологических исследований на протяжении XIX – начала ХХ в. В пределах указанного времени выделено три этапа, это 1818–1875 – период романтической археологии; последняя четверть XIX в. – археология эпохи позитивизма; начало ХХ в., которое можно обозначить, как период культурно-исторической школы. На основе этих этапов становления и развития рассмотрена эволюция в методике полевых исследований на западе Украины. В рамках каждого этапа рассмотрены опорные памятники, которые имели значение не только для археологии, но и для развития туризма. При подведении итогов внимание акцентировано на том факте, что значительная часть археологических памятников открытых и исследованных в XIX – начале ХХ в. до сих пор считаются важными туристическими объектами запада Украины. Это прежде всего, Высокий Замок во Львове, Галич, Звеногород, Плиснеское городище, пещера Вертеба и многие другие. Привлечение данных археологии в туризме будет способствовать развитию молодого и перспективного направления – “археологического туризма”. History of archaeological research during the XIX – beginning of XX century is presented at the article. Within this time span three stages are highlighted: 1818–1875 – era of romantic archeology; last quarter of the XIX century – archaeology of the era of positivism; and beginning of XX century, which can be defined as period of cultural-historical school. Evolution of the methods of field research in western Ukraine was analyzed on the base of these stages of formation and development. Within each phase basic archaeological sites which were important not only for archeology but also for the development of tourism are reviewed. At the summary, the fact is emphasized that a large number of archaeological sites discovered and studied in XIX – beginning of XX century are still among the most important touristic attractions of the Western Ukraine. First of all there are Vysokyi Zamok in Lviv, Halych Zvenyhorod, Plisnes'ko hill-fort, Verteba cave and many others. Using of archaeological data at tourism is favorable for the development of young and promising direction – “archaeological tourism”.