Регіональні поля напружень у флішовій товщі долини ріки Рибник, визначені за комплексним методом досліджень тріщин і дзеркал ковзання

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Описано тектонофізичні дослідження, проведені у долині ріки Рибник, правої притоки ріки Стрий. Дослідження охоплювали вивчення тріщин структурно-парагенетичним та дзеркал ковзання кінематичним методами у чотирьох скибах Скибового покриву: Парашки, Мальманстальській, Зелем’янки, Рожанки. На основі зібраних з відслонень долини цієї ріки тектонофізичних даних визначено поля напружень, реконструйовані за дзеркалами ковзання та тріщинами. На цій основі досліджено зміну напрямків регіональних полів напружень у різний (палеоценолігоценовий, міоценовий та післяміоценовий) час. Статья посвящена тектонофизическим исследованиям, проведенным в долине реки Рыбник, правого притока реки Стрый. Исследования включали изучение трещин структурно-парагенетическим и зеркал скольжения кинематическим методами в четырех скибах Скибового покрова: Парашки, Мальманстальской, Зелемянки, Рожанки. На основе собранных в обнажениях долины этой реки тектонофизических данных определены поля напряжений, реконструированные по зеркалам скольжения и трещинам. На этой основе исследовано изменение направлений региональных полей напряжения в разное (палеоценолигоценовое, миоценовое та послемиоценовое) время. The article is devoted to the tectonophysical researches which are carry out in the valley of Rybnyk river right affluent of river Stryy. Research included the study of joints by structural parageneses and slickensides by kinematic methods in four thrust of Skyba nappe: Parashka, Malmanstalska, Zele mianka, Rozhanka. The stress fields after slickensides and joints on the basis of collected from outcroppings along the valley of this river tectonophysical data was reconstructed. On this basement the change of directions of the regional stress fields in different (Paleocene-Oligocene, Miocene and pos t Miocene) time on this territory are studied.
Description
Keywords
тріщини, дзеркала ковзання, напруження, Скибовий покрив, Українські Карпати, трещины, зеркала скольжения, напряжения, Скибовый покров, Украинские Карпаты, joints, slickensides, stresses, Skyba nappe, Ukrainian Carpathians
Citation
Бубняк І. М. Регіональні поля напружень у флішовій товщі долини ріки Рибник, визначені за комплексним методом досліджень тріщин і дзеркал ковзання / І. М. Бубняк, Ю. М. Віхоть // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 79–85. – Бібліографія.