Analysis of factors influencing the formation of the channel flow of the rivers of Prykarpattia

Abstract

Руслові процеси є найдинамічнішими екзогенними геоморфологічними процесами. Цей науковий напрям досліджень вирішує багато складних наукових проблем та давно розробляється в Україні та у світі в різних галузях науки, а саме геоморфології, гідрології та технічних науках. Русловий процес постійно та тісно зв’язаний із геологічними, геоморфологічними, кліматичними та ґрунтовими умовами цієї території. Склад продуктів вивітрювання і вихід на поверхню корінних порід визначає спільно із вищевказаними факторами кількість твердого матеріалу, що зноситься водою, а разом із тим і зміну форми русла цих потоків. Досліджено зміни руслових процесів річок Прикарпатського регіону, які підтвердили розвиток активних екзогенних процесів у басейнах річок гірських річок, особливо на схилових територіях. Основними причинами активізації ерозійних процесів у басейні р. Стрий та її приток є забір гравію із русла річки біля м. Стрий та збільшення стоку води під час повеней, що відображається на поздовжніх профілях аналізованих річок. Цей висновок підтверджується також поширенням та розвитком вертикальних деформацій в інших річкових системах Українських Карпат. Відбір гравійно-галькового матеріалу та випрямлення русел річок характерні майже для всіх річкових систем верхньої частини басейну Дністра. Наявність на русловій території піщано-гравійних сумішей спонукає до їх видобування, яке часто є несанкціонованим, що спричиняє деформаційні процеси русла річки та її берегів. Легкі за механічним складом ґрунти розмиваються, особливо під час паводків. Це спричиняє розвиток ерозійних процесів у руслах та на прилеглих територіях.
Channel processes are the most dynamic exogenous geomorphological processes. This scientific field of research has many complex scientific problems and has long been developed in Ukraine and around the world in various fields of science, namely geomorphology, hydrology and technical sciences. The channel process is in constant and close connection with the geological, geomorphological, climatic and soil conditions of the territory. The composition of the weathering products and the yield on the surface of the bedrock determines, together with the above factors, the amount of solid material carried away by water, and at the same time the changing shape of the channel of these flows. A study of changes in channel processes in the Prykarpattia region, which confirmed the development of active exogenous processes in mountain river basins, especially in sloping areas.

Description

Keywords

руслові процеси, мережі річкових русел, переміщення наносів, водозбірні басейни, екзогенні процеси, гірські річки, річкові течії, channel processes, riverbed networks, sediment movement, watersheds, exogenous processes, mountain rivers, flow of rivers

Citation

Hnativ R. Analysis of factors influencing the formation of the channel flow of the rivers of Prykarpattia / Roman Hnativ, Oleg Yakhno, Ihor Hnativ // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 86–93.