До літології нижньоолігоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

Мінералого-петрографічне та літологічне вивчення кременистих та теригенно-кре- менистих порід нижньоменілітової підсвіти Скибової зони Українських Карпат (район Борислав — Східниця) показали, що в генетичному аспекті ці утворення належать до криптобіогенних силіцитів. Вихідним породоутворювальним матерія- лом у процесі їхнього утворення були скупчення скелетних решток планктонних, рі- дше бентонних кремнеорганізмів (діатомеї, радіолярії, силікофлягелляти, губки та ін.) в осадах седиментаційного басейну. Спорадичне знаходження окременілої піро- кластики в породах розглядається як додаткове джерело аутигенного кремнезему в процесі кремненагромадження та породоутворення. До своєрідного літогенетично- го феномену нижньоолігоценових силіцитів належать фтаніти, які широко розпо- всюджені в Карпатському реґіоні і складають характерний стратиграфічно-мар- куючий горизонт. Ця відміна силіцитів характеризується високим вмістом Сорг., ви- являє певний мінералого-петрографічний склад та структурно-текстурні ознаки. В концептуальному розумінні автори розглядають фтаніти як породи індикатори од- нієї із глобальних фаз „безкисневих подій“ (фаза ОАЕ-4) у Світовому океані, що проявилася у Карпатському седиментаційному басейні в ранньому олігоцені. Кар- патські фтаніти пропонується виділяти під лаконічним терміном „карпатити“, який синтезує певний геолого-океанологічний та літогенетичний зміст.Mineralogical-petrographic and lithological investigations of siliceous and terrigenous-siliceous rocks of the Lower Menilite subformation of the Skiba Unit of the Ukrainian Carpathians (Boryslav – Skhidnytsia region) showed, that in genetic aspect these sediments represent the cryptobiogenic silicites. The rock-forming material in the process of their formation was represented by the accumulation of the skeleton debris of planctonic, more seldom benthonic siliceous organisms (diatoms, radiolaria, silicoflagellata, sponges etc.) in the sediments of the sedimentary basin. Local findings of the silified pyroclastics in rocks is considered as an additional source of authigenic silica in the process of silica accumulation and rocks formation. Ftanites, which are widespread in the Carpathian region and form the characteristic stratigraphic marker horizon, belong to a special lithogenetic phenomenon of Lower Menilite silicites. This kind of silicites is characterized by high Corg. content, shows the special mineralogical-petrographic composition and structuralfabric features. In conceptual relation the authors consider ftanites as rocks-indicators of one of the global phases of “anoxic events” (phase OAE-4) in the World Ocean, which has been reflected in Carpatian sedimentary basin in Early Oligocene. Carpatian ftanites are suggested to be called by a laconic term “carpatites”, which synthesizes a specific geological-oceanological and lithogenetic content.

Description

Keywords

Citation

Сеньковський Ю. До літології нижньоолігоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат / Ю. Сеньковський, І. Попп, М. Семенюк // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л.: НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С.127-135.