Place and role of the Islamic Republic of Iran in the region of the Middle East

Abstract

Зазначено основні підходи до визначення меж регіону Близького Сходу. Проаналізовано значення та роль Ісламської Республіки Іран в цьому регіоні. Після революції, яка відбулась 1979 р., Іран став ключовим гравцем не лише в регіоні Перської затоки, але і на Близькому Сході загалом. Обґрунтовано історичний, культурний, релігійний, геополітичний, революційний чинники, які зміцнюють та впливають на позицію Тегерану на Близькому Сході. Ісламська Республіка Іран в цей час міститься в центрі глобальних подій завдяки геостратегічному розміщенні та взаємодії з місцевими та глобальними гравцями. Основна мета сьогоднішнього керівництва в Тегерані полягає в тому, щоб зберегти привілейовану позицію Ірану в мінливому балансі сил. У статті також частково розглянуто ядерну програму Ірану в безпековому аспекті. Аналіз цього дослідження показує, що в разі отримання Іраном ядерної зброї, це б могло слугувати інструментом регіонального стримування та забезпечення рівноваги сил на Близькому Сході. Отже, зроблено висновок, про те, що регіональний вплив Ірану справді зростає. Тегеран міститься в центрі усіх вирішальних подій на Близькому Сході. Вплив Ірану помітний в Іраку, Лівані, Сирії та Перській затоці. Складно уявити, як будь-яку значну політичну проблему можна вирішити без участі ІРІ. Безсумнівно, ситуація на Близькому Сході є складною та вибухонебезпечною. Це зумовлено політичними іграми держав та зростаючою боротьбою за лідерство. Іран, будучи великою і могутньою крїною, не поступиться власним позиціям.
The article outlines the main approaches to determining the boundaries of theMiddle East region. It analyses the significance and role of the Islamic Republic of Iran in this region. Since the revolution in 1979, Iran has become a key player not only in Persian Gulf politics but also in theMiddle East at large. The article dwells upon the factors such as historical, cultural, religious, geopolitical, revolutionary and others that reinforce and influence the position of Tehran in the Middle East. The Islamic Republic of Iran is currently in the centre of a global push-and-pull due to its geostrategic position and its interaction with local and global players. The main aim of the current leadership in Tehran is to preserve Iran’s privileged situation within a changing balance of power. Besides, the author has partially considered Iran's nuclear program in the security aspect. Further analysis shows that the Iranian nuclear weapon can be considered as an instrument of regional deterrence and balance of power assurance in theMiddle East. So it has been concluded that Iran’s regional significance is growing indeed. Today Tehran lies in the heart of all current crucial events in the Middle East. Iran's influence is noticeable in Iraq, Lebanon, Syria, and the Persian Gulf. It is hard to imagine how any of the acute political problems can be solved without the participation of the IRI. Undoubtedly, the situation in the Middle East is challenging and explosive. Complicated political games and the growing struggle for leadership are acute. Iran, being a large and powerful state will not yield to its influence and leadership.

Description

Keywords

Іран, Близький схід, зовнішня політика, ядерна програма Ірану, Iran, The Middle East, foreign policy, nuclear program of Iran

Citation

Zavada Y. Place and role of the Islamic Republic of Iran in the region of the Middle East / Yaryna Zavada // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 1–6.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By