Правова соціалізація в шкільному середовищі

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Перед сучасною наукою постала гостра потреба оновити знання про дитину та дитинство, про підлітковий розвиток особистості, шляхи ефективної соціалізації дитини як процесу, що сприяє розвитку суспільству. Потрібні нові механізми сприяння успішній правовій соціалізації дітей та підлітків. Пояснюється така необхідність виникненням нових парадоксів і протиріч, характерних для взаємин юної людини і сучасного соціуму. Молодший підлітковий період характеризується важливими змінами в соціальних відношеннях і соціалізації, оскільки переважний вплив родини поступово змінюється впливом однолітків, які виступають джерелом референтних норм поведінки й одержання певного статусу. Протягом підліткового періоду соціальне пізнання стає усе більш важливою детермінантою поведінки дітей. Саме в цьому віці дітям необхідно навчитися самостійно вирішувати складні ситуації в дружніх відносинах, знаходити рішення в питаннях про справедливість, дотримуватися усталених соціальних норм та звичаїв. Сучасна наука має врахувати те, що період навчання у школі є перехідним етапом, який пов’язує дитинство з дорослим життям. У підлітків правова соціалізація проходить складно та суперечливо, адже на цей час особистісного становлення припадає фізична та психологічна перебудова організму людини, наростає емоційність і напруга у стосунках з однолітками та дорослими, швидко змінюються інтереси у навчальній та пізнавальній діяльності. Ефективність правової соціалізації і конкретні методики правового впливу на особу ми оцінюємо через їхню здатність підготувати підростаюче покоління до самостійної правової діяльності. Успішною буде соціалізація, яка забезпечить засвоєння та відтворення особою у діяльності соціально-правових цінностей, що допоможе розвивати індивідуальний правовий статус особи, сформувати навички правової поведінки, які будуть ефективними в майбутньому. Успішна соціально-виховна, педагогічна робота з дітьми в Україні можлива за умови створення нормативної основи її реалізації. Перспективність і педагогічна ефективність правової соціалізації школярів забезпечуються цілісністю і збалансованістю державних, громадських та індивідуальних програм в сфері соціальної роботи, з обов’язковим урахуванням потреб та інтересів кожного учасника правосоціалізаційного процесу.
Modern science has faced with an urgent need to update knowledge about a child and childhood, about development of adolescent personality, ways of effective socialization of the child as a process that determines the development of society. New mechanisms are required to promote the successful legal socialization of children and adolescents. This necessity is explained by the emergence of new paradoxes and contradictions peculiar to the relationship between the young man and modern society. Younger adolescence is characterized by important changes in social relations and socialization, as the predominant influence of the family is gradually replaced by the influence of peers, who act as a source of reference norms of behavior and obtaining a certain status. During adolescence, social cognition becomes an increasingly important determinant of children’s behavior. It is at this age that children must learn to deal independently with difficult situations in friendly relations, to make decisions on issues of justice, to adhere to established social norms and customs. Modern science must take into account that the period of schooling is a transitional stage that connects childhood with adult life. In adolescents, legal socialization is difficult and contradictory, because it is the time of personal development characterized by the physical and psychological restructuring of the human body, Increase of emotionality and tension in relationships with peers and adults, rapid change of interests in learning and cognitive activities. We evaluate the effectiveness of legal socialization and specific methods of legal influence on the individual through their ability to prepare the younger generation for independent legal activity. Socialization will be successful, if it is able to ensure the acquirement and reproduction of social and legal values by a person in his/her activity, which will help to develop the individual legal status of the person, to form skills of legal behavior that will be effective in the future. Successful social and educational, pedagogical work with children in Ukraine is possible under the condition of creating a normative basis for its implementation. Prospects and pedagogical effectiveness of legal socialization of school children are ensured by the integrity and balance of state, public and individual programs in the field of social work, taking into account the needs and interests of each participant in the legal socialization process.

Description

Keywords

правова соціалізація, правове виховання, дитинство, законослухняна поведінка, legal socialization, legal education, childhood, law-abiding behavior

Citation

Парута О. Правова соціалізація в шкільному середовищі / Олена Парута // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 92–97.