Źródła i historiografia badań zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV–XVIII wieku

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Adam Marszalek

Abstract

W pracy przeanalizowano prace ukraińskich oraz zagranicznych badaczy, którzy studiowali pytanie zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV-XVIII wieku. Autorzy charakteryzują główne rodzaje źródeł i naukowy wkład badaczy w gromadzenie wiedzy w historycznej nauce z problemu obrony miasta w dobie średniowiecza. The study analyzes the works of Ukrainian and foreign researchers who have studied the question ability to defend the city of Lviv in the fourteenth and eighteenth centuries. The authors characterize the main types of sources and the scientific contribution of researchers in the accumulation of knowledge in the historical study of the problem of defense of the city during medieval times. В исследовании анализируются произведения украинских и зарубежных исследователей, изучавших вопрос способность защищать город Львов в четырнадцатом и восемнадцатом веках. Авторы характеризуют основные типы источников и научный вклад ученых в накоплении знаний в историческом исследовании проблемы обороне города во время средневековых времен.

Description

Keywords

historyografia, źródłoznawstwo, Lwów, średniowiecze, materiały archiwalne, magistrat lwowski, historiography, source, Lviv, archival materials, Lviv Magistrate, историография, источниковедение, Львов, эпоха средневековья, архивные материалы, львовский магистрат

Citation

Biłuszczak T. Źródła i historiografia badań zdolności miasta Lwowa do obrony w XIV–XVIII wieku / T. Biłuszczak, Ś. Terski-Szełomencew // Studia Orientałne. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015. – Nr 1 (7). – S. 117–127. – Вibliografia: 43 nazwy.