Статті та тези

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 323
 • Item
  Присвоєння державі поведінки окремих осіб як елемент міжнародного протиправного діяння
  (Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2016) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Cтаттю присвячено критерію присвоєння державі поведінки в контексті Статей про відповідальність держави 2001 р. у світлі обставин, зумовлених інформаційними атаками проти іноземної держави. Розглядаються інформаційні атаки на національну інфраструктуру Естонії навесні 2007 року. Вивчається одне з найбільш дискусійних питань, які виникають в контексті міжнародно-правової відповідальності – за чию поведінку держава несе відповідальність як суб’єкт міжнародного права. Автор досліджує класичні ідеї відомих вчених у галузі міжнародного права, зокрема Діонісіо Анцілотті, Ігоря Лукашука та Ласси Оппенгейма. Відзначено необхідність нести відповідальність за дії чи бездіяльність державних органів, навіть якщо вони перевищують свої повноваження (в тому числі – коли недержавні суб’єкти виконують доручення державних органів). У статті розглядаються основні причини незастосовування звичаєвих норм міжнародного права до держав, які вважаються відповідальними за організацію та проведення актів інформаційної агресії. Автор показує, що міжнародне право стосується міждержавних відносин, заснованих на публічній політиці. Крім того, держави можуть не пояснювати своїх рішень щодо інших держав, але повинні нести відповідальність за свою поведінку на міжнародному рівні. Інформаційні атаки, наприклад DoS-атаки з великою кількістю запитів персональних комп’ютерів, спрямованих одночасно на певний веб-сайт, становлять загрозу державній безпеці та міжнародному правопорядку. The article has been dedicated to the criterion of “attributable to the state” conduct regarding Articles on State Responsibility 2001 in the light of circumstances influenced by information attacks against foreign state. Information attacks against Estonia targeting national infrastructure in spring 2007 are expounded. The author contributes to one of the most discussed questions concerning the responsibility of states – for whose actions the state is responsible being the subject of international law. The author describes classical ideas of outstanding scholars in the field of international law: Dionisio Ancilotti, Ihor Lukashuk and Lassa Oppenheim. It is revealed that a state is responsible for acts or omission of state bodies even if they exceed their authority (or when non-state agents fulfil the instructions of state bodies). The article examines main reasons for misapplication of customary norms of international law towards states assumed to be responsible for organizing and providing acts of information aggression. The author has shown that international law deals with interstate relations based on public policy. Moreover, each state is not expected to explain its decision considering other states but is responsible for its behavior at international level. The results of the research conclude that information attacks, DoS-attacks involving large number of personal computers requests aiming at particular web-site simultaneously, pose a threat to state security and international legal order.
 • Item
  До питання походження терміна «міжнародне право» (на основі поглядів Людвіка Ейрліха)
  (Видавничий дім «Ін Юре», 2010) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті вивчається етимологія терміна "міжнародне право" через призму наукової спадщини Людвіка Ейрліха. Показується, що загальний вжиток цього терміна на зміну "праву народів" характерний для першої половини XX століття. Надається порівняльна характеристика обох термінів, враховуючи їхній зв’язок з поняттям jus gentium римського права. Зазначається, що Л. Ейрліх розмежовував міжнародне публічне право та приватне міжнародне, що охоплює галузі приватного та публічного права. У статті уточняється предмет міжнародно-правового регулювання. Наведено альтернативи назви правової системи для відносин між державами, наприклад, міждержавне право. Крім ідей Л. Ейрліха, автор використовує у дослідженні ідеї таких вчених, як Ф. Ліст, Ц. Березовський, В. Незабитовський та ін. The article examines the etymology of the term "international law" through the prism of Ludwik Ehrlich's scientific heritage. It is shown that the general usage of this term instead of " law of nations" is typical for the first half of the 20th century. A comparative characteristic of both terms is provided, taking into account their connection with the concept of jus gentium of Roman law. The author explains that Ehrlich distinguished public international law and private international law. The latter covers the fields of private and public law. The article specifies the subject of international legal regulation. Alternatives to the name of the legal system aimed at relations between states are suggested, for example, interstate law. In addition to the ideas of Ehrlich, the author describes in his research the ideas of F. Liszt, C. Berezowski, V. Nezabytovskyi, and others.
 • Item
  Теорія природного договору як підстава обов’язкової сили норм міжнародного права (на основі поглядів Людвіка Ейрліха)
  (Видавничий дім «Ін Юре», 2009) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Стаття присвячується проблемі обгрунтування юридичної обов'язковості міжнародного права. Пояснюються наведені видатним польським вченим-міжнародником Людвіком Ейрліхом порівняння держави та людини на предмет самостійності у прийнятті рішень. З'ясовується той момент, коли суб'єкти відчувають необхідність укласти домовленості між собою та сформувати правову спільноту. Вивчається явище суспільного договору у міжнародному праві та роль Ради Безпеки ООН в управлінні міжнародною спільнотою. У статті осмислюються такі міжнародно-правові категорії, як jus cogens та pacta sunt servanda. Крім Л. Ейрліха, автор досліджує окремі ідеї Жан-Жака Руссо, Томаса Гоббса, Джона Локка, Емера де Ваттеля та ін. Результати обгрунтовують обов’язкову силу норм міжнародного права принципом добросовісності, який бере початки від bona fide у Стародавньому Римі та випливає з наявності суверенітету. The article is devoted to the problem of substantiating the legal binding force of international law. The comparison between the state and person on the subject of autonomy in decision-making given by a prominent Polish scholar Ludwik Ehrlich is explained. The moment when subjects face the need to make agreements and form a legal community is revealed. The phenomenon of a social contract in international law and the role of the UN Security Council in the governance of the international community are discussed. The article considers such international legal categories as jus cogens and pacta sunt servanda. In addition to Ehrlich, the author describes relevant ideas of Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, Emer de Vattel, and others. The results explain the obligatory nature of international law norms with the principle of good faith which originates from bona fide in ancient Rome and derives from the existence of state sovereignty.
 • Item
  Основні права та обов’язки держав: концепція Л. Ейрліха
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Стаття присвячується вивченню фундаментальних прав та обов’язків держав на основі поглядів вченого-міжнародника Людвіка Ейрліха, відомого також як практика за участь суддею ad hoc у вирішенні окремих справ Постійною палатою міжнародного правосуддя. Показано, що він вбачав подібність між концепціями прав держави та прав людини, які своєю чергою поділяються на природжені та набуті. В статті виділяються окремі події на шляху до формування та закріплення сучасного переліку мінімальних стандартів прав людини. Охарактеризовано спроби узагальнити права держав, які так і не отримали індивідуального схвалення на міжнародному рівні (Резолюція Всезагального конгресу миру 1896 р., Декларація прав та обов’язків народів 1916 р. та ін.). У статті згадується про деякі обов’язки держав – відмову від нав’язування державного устрою, заборону здійснювати антиурядову пропаганду – які в цілому зумовлені необхідністю забезпечувати ті самі права. Тематика пов’язана з концепцією прав та обов’язків держав, яка не отримала широкого визнання в соціалістичній доктрині XX століття, де більша увага приділялась основним принципам міжнародного права або засадничим ідеям мирного співіснування держав. Автор розглядає систему основних прав держав відповідно до поглядів Ейрліха, до якої належать право на існування в межах державних кордонів, право регулювання відносин на власній території, права, що стосуються відносин з іншими державами. Крім Л. Ейрліха, наводяться окремі ідеї В. Корецького, Ф. де Віторії, М. Лозинського, Г. Курдюкова, П. Корбетта та ін. The article is devoted to the study of fundamental rights and duties of states based on the views of Ludwik Ehrlich. He is considered to be a prominent Polish theoretician in the field of international law and a practitioner appointed as ad hoc judge to the Permanent Court of International Justice. Concepts of state rights and human rights are discussed as similar, which might be divided into primary and acquired. The article highlights some of the events on the way to the formation and acceptance of a modern list of human rights minimum standards. Attempts to codify the rights of states that have never received approval at the international level are characterized (Resolution of the International Peace Congress 1896, Declaration of the Rights and Duties of Nations 1916, etc.). The article mentions existing duties – refusal to impose a state structure, prohibition of anti-governmental propaganda – generally explained by the need to ensure other states’ rights. It is claimed that the category of rights and duties of states was not widely recognized in the socialist doctrine of the 20th century, where much more attention was paid to the general principles of international law (the fundamental ideas of state peaceful coexistence). The author examines the system of main rights of states in accordance with Ehrlich's views, which includes the right to exist within state borders, the right to regulate relations in one's own territory, and rights related to relations with other states. In addition to L. Ehrlich, relevant ideas of V. Koretskyi, F. de Vitoria, M. Lozynskyi, H. Kurdiukov, P. Corbett, and others are given.
 • Item
  Метод моделювання в політології
  (Академія, 2012) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Глава присвячується побудові та використанню моделей для вивчення політичних явищ та процесів. Розглядається розуміння слова «модель» у політично-науковому контексті. Відзначається використання моделей для розуміння суспільства як класичними мислителями Арістотелем, Гоббсом та Ньютоном, так і в сучасних реаліях комп’ютерного прогнозування, наприклад, модель Річардсона. Автор наводить перелік загальних принципів, характерних для прогнозування в цілому (об’єктивність, системність, альтернативність, плюралізм та детермінізм) та спеціальних принципів моделювання (дистинктивність, екстраполяція, змінюваність, відзагальний рух). Пояснюються такі поняття, як оригінал, зразок, гомоморфність, гіпотеза. У главі описується модель «Діаграма Нолана» та визначаються гіпотези, використані при її побудові. Автор класифікує моделі за об’єктом, часом, рівнем та формою. Встановлено, що для розв’язання нових проблем без наявних математичних алгоритмів застосовуються евристичні моделі. Показано побудову моделі встановлення підсумків виборів Президента України на основі конституційно-правового законодавства. Результати дослідження узагальнюють теоретико-методологічні засади моделювання в суспільно-гуманітарних науках. This chapter is devoted to the building and use of models for the study of political phenomena and processes. The author explores appoaches to the understanding of a word "model" in the political science. Social modeling in the works of classic scholars Aristotle, Hobbes, and Newton alongside with modern computer forecasting like Richardson model is examined. The author provides a list of principles for forecasting in general (objectivity, systematicity, alternativeness, pluralism and determinism) and special principles of modeling (distinctiveness, extrapolation, changeability, movement from general). Such concepts as a pattern, original, homomorphism, and hypothesis are explained. The chapter describes the Nolan Chart and identifies the hypotheses used in its building. The author classifies models taking into consideration objects, time, level and forms. It is revealed that heuristic models are used to solve new problems without existing mathematical algorithms. The construction of a model for establishing the outcome of the presidential elections in Ukraine based on the constitutional legislation is elaborated. The results of the study generalize the theoretical and methodological principles of modeling in social sciences and humanities.
 • Item
  Ідентичний підхід до національного брендінгу
  (Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2020) Гачкевич, Андрій; Яворська, Марта; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті вирішено питання позиціонування країни на міжнародній арені за допомогою інструментів національного брендингу. Вихідним припущенням для проведеного дослідження було те, що формування її позитивного імід жу у світі вимагає інших методик, ніж просування товарів і послуг компа нії на ринку. Адаптовано ідентичний підхід для розуміння брен ду компанії до країни та розглянуто основні моменти підходу крізь призму національного брендингу. Охарактеризовано два напрями дослідження бренду як ідентичності: візуальну ідентичність як представлення «зовнішнього вигляду» та поведінкова ідентичність як досвід від взаємодії. Особливу увагу приділено чотирьом параметрам, від яких залежить цінність бренду: корпоративний стиль, організаційний стиль, корпоративний імідж і репутація. У статті наведено розроблені вченими з різних держав визначен ня поняття національного брендингу, порівнюються цілі корпоративного та національного брендингу. Порушуються окремі проблеми, що виникають у процесі формування та підтримки позитивного іміджу країни, виходячи з виділення параметрів ідентичного підходу. Наприклад, показано, чому «організаційна ідентичність» має першочергове значення для неї, якщо порівнювати з компанією, у якій вона залежить від корпоративної ідентичності й підлягає вихованню. Результати дослідження можуть бути цінними як для вчених, котрі прагнуть зрозуміти, що таке національний бренд і як він формується, а також представників органів влади, котрі зацікавлені в тому, щоб їхня держава користувалася прихильністю на міжнародній арені. Висновки доводять, шо ідентичний підхід дає змогу вдосконалити процес позиціонування країни у світі, зокрема стосовно України. This article is devoted to the issue of country positioning in the international arena, carried out with the help of national branding tools. The initial as-sumption for the study was the following: the formation of a positive image of a country in the world requires other methods than the traditional promo-tion of a company’s goods and services on the market. The authors adapt the identical approach to the understanding of a company’s brand to a country and consider main points of it through the prism of national branding. Two areas of ‘brand as identity’ research are characterized: visual identity as a representation of «appearance» and behavioral identity as an experience of interaction. Particular attention is paid to four parameters on which brand equity depends: corporate style, organizational style, corporate image and reputation. The article presents the definitions of the national branding de-veloped by scholars from different countries, and the aims of corporate and national branding are compared. Some problems, appearing in the process of creating and maintaining a positive image of a country abroad are raised, differentiating existing parameters. For example, the article discusses, why organizational identity plays more important role for a country than for a company, in which it relies on corporate identity and might be educated. The results of the study should be valuable both for scholars, seeking to under-stand what a national brand is and how it is developed, and for government officials, who are interested in their country’ being favored in the world. The conclusions prove that the identical approach allows to improve the process of positioning a country globally, in particular related to Ukraine.
 • Item
  Ludwika Ehrlicha koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej (wybrane aspekty)
  (Fundacja Niepodległości, 2014) Hachkevych, Andriy; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті представлено погляди Людвіка Ерліха щодо поняття міжнародної правосуб’єктності. Автор досліджує два переліки суб'єктів міжнародного права: загальновизнаний, який є вузьким, і вичерпний, хоча й дискусійний. Розглядаються обставини справи про юрисдикцію судів Гданська Постійної палати міжнародного правосуддя, у вирішенні якої брав участь Л. Ерліх. Пояснюються відмінності між міжнародною та іншими видами правосуб'єктності (приватною та публічною). Викладено причини, що пояснюють обмежену правосуб’єктність міжнародних організацій. У статті розглядається питання застосування концепцій правоздатності та дієздатності в міжнародному праві. Результати дослідження доводять прогресивність ідей Л. Ерліха та їх важливе значення для розвитку науки міжнародного права. The article describes Ludwik Ehrlich’s views on the concept of international legal personality. Two lists of international law subjects are given: narrow (widely accepted) and comprehensive, although doubtful. The PCIJ case “Jurisdiction of the Courts of Danzig” is examined as being resolved with the participation of Ehrlich. Distinctions between international and other types of legal personality are expounded (private and public). The reasons which explain limited international personality of international organizations have been expounded. The article discusses the applicability of legal ability and legal capacity in international law. The results of the research prove the progressive character of Ehrlich’s ideas and their value for the development of the science of international law.
 • Item
  Intellectual Property Commercialization Management as Innovative Activity of Scientific Institutions
  (Видавництво Опольської політехніки, 2022) Hachkevych, Andrii; Koziarska, Anna; Національний університет «Львівська політехніка»
  This chapter examines the functions of departments for technology transfer, innovative activity and intellectual property. They were established by the National Academy of Sciences of Ukraine within its scientific institutions. Competence and primary tasks of the latter are examined based upon the Framework Regulation approved by the Presidium. Two working cycles of the departments in respect to the objects of intellectual property rights are described. Such functions as initiative, identifying, acquisition and transfer are discussed. Results from this study will enable managers of the departments to perform their tasks regarding the commercialization of intellectual property much more efficiently. It leads to the advancement of manufacturing processes through the widespread use of patented technologies. У цьому розділі розглядаються функції відділів трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Вони створені Національною академією наук України у складі її наукових установ. Компетенція та основні завдання таких відділів вивчаються на підставі розпорядження Президії. Описано два цикли роботи відділів щодо об'єктів права інтелектуальної власності. Конкретизовано такі функції, як ініціатива, ідентифікація, набуття прав та передача. Результати цього дослідження дозволять керівникам відділів набагато ефективніше виконувати свої завдання щодо комерціалізації інтелектуальної власності. Своє чергою це сприятиме вдосконаленню виробничих процесів завдяки ширшому використанню запатентованих технологій.
 • Item
  Гармонізація законодавства України з правовими стандартами ЄС у сфері інтелектуальної власності
  (Смолоскип, 2003) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Стаття присвячується адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС. Пояснюється суть гармонізації в світлі виконання вимог ЄС та стратегічної пріоритетності для України. Розглядається поняття інтелектуальної власності на основі Стокгольмської конвенції 1967 р. Вивчається система та інновації законодавства України щодо інтелектуальних прав. Наводиться перелік директив ЄС у сфері інтелектуальної власності. Приділяється увага причинам інтелектуального піратства, спричиненого незаконним виробництвом та розповсюдженням компакт-дисків, а також адміністративним та технічним заходам протидії (наприклад, присвоєння СІД-коду). The article is devoted to the adaptation of Ukrainian legislation in the field of intellectual property to the EU law. The essence of harmonization is explained in the context of the fulfillment of the EU requirements and strategic priority for Ukraine. The concept of intellectual property is considered on the basis of the Stockholm Convention of 1967. The system and innovations of Ukrainian legislation regarding intellectual rights are discussed. A list of the EU directives on intellectual property is provided. Special attention is paid to the reasons of intellectual piracy caused by the illegal production and distribution of CD-ROMs. Administrative and technical countermeasures such as the assignment of a SID-code are examined.
 • Item
  Неочевидні тонкощі ідентифікації плагіату та скандальні промови відомих американських політиків
  (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, 2020) Гачкевич, Андрій; Пенцак, Петро; Національний університет «Львівська політехніка»
  Стаття присвячена проблемі ідентифікації плагіату на прикладі трьох випадків з американської політичної історії XX століття. Автори відзначають існування двох різних розумінь плагіату – юридичного та етичного, а також пов’язану з ними доцільність ймовірного застосування презумпції невинуватості до «плагіаторів». Предметом детального вивчення стали публічні промови відомих політиків Джозефа Маккарті, Джо Байдена та Барака Обами, спічрайтери яких використовували викрадені ідеї. Окрему увагу приділено питанню форми твору та поняттю усних творів, до яких належать промови політиків. У статті зауважено, що плагіат публічних промов охоплює не тільки копіювання тексту, а й невербальних елементів. Показано, наскільки складними бувають випадки виділення самостійної частини твору. Додаткові труднощі в сфері авторського права щодо політичних виступів обґрунтовані наявністю спічрайтерів, що своєю чергою впливає на юридичну та моральну відповідальність. В цілях дослідження за основу аналізу взято положення Закону України «Про авторське право і суміжні права». The article is devoted to the problem of identifying plagiarism on the example of three cases from American political history of the 20th century. The authors point out the existence of two different understandings of plagiarism – legal and ethical, and related feasibility of possible application of the presumption of innocence towards "plagiarists". The public speeches of famous politicians Joseph McCarthy, Joe Biden and Barack Obama are thoroughly examined as their speechwriters used stolen ideas. Special attention has been given to the issue of forms of a work and the notion of oral work, which relates to public speeches of politicians. The article notes that plagiarism of public speeches covers not only copying the text, but also non-verbal elements. The authors show the complicatedness of revealing an independent part of a work. Additional difficulties regarding copyright protection of political addresses are caused by the contribution of speechwriters which in turn affects legal and moral responsibility. For the purposes of the study, the provisions of the Law of Ukraine on Copyright and Related Rights lie at the very core of the analysis.
 • Item
  Teoria prawa międzynarodowego Ehrlicha: ab initio
  (Видавництво Польського інституту міжнародних справ (м. Варшава), 2020) Haczkewych, Andrij; Національний університет «Львівська політехніка»
  This chapter is devoted to the evolution of Ludwik Ehrlich's teachings on international law. It is shown how his ideas developed from 1924 ("The Current Moment in the Development of International Law") to the last edition of his authoritative textbook in 1958. The following questions are considered: (1) the revealing of the "golden age" of international law and its significance for the Polish state; (2) expansion of the range of subjects of international law; (3) integration of international legal norms into national legal systems; (4) systematization of sources in the Statute of the PCIJ, including court decisions; (5) the impact of the "14 points" program on the formation of modern international law; (6) "cross-currents" as inevitable; (7) the unique importance of the League of Nations; (8) the relationship between international law and the development of society, as well as scientific and technical progress. The materials of the chapter will be valuable for those interested in the figure of Ehrlich and his conception of international law. Розділ присвячений еволюції міжнародно-правового вчення Людвіка Ерліха. Показано, як його ідеї розвивались від праці «Поточний момент у розвитку міжнародного права» 1924 р. до останнього видання авторитетного підручника 1958 р. Розглядаються наступні питання: (1) визначення «золотої доби» міжнародного права та її значення для Польської держави; (2) розширення кола суб’єктів міжнародного права; (3) інтеграція міжнародно-правових норм до національних правових систем; (4) систематизація джерел у Статуті ППМП, в тому числі судових рішень; (5) вплив програми «14 пунктів» на формування сучасного міжнародного права; (6) «протилежні течії» як неминучість; (7) унікальне значення Ліги Націй; (8) взаємозв’язок міжнародного права та розвитку суспільства, а також НТП. Матеріали розділу стануть цінними для всіх, хто цікавиться постаттю Л. Ерліха та його концепцією міжнародного права.
 • Item
  Питання джерел міжнародного права в працях Л. Ейрліха
  (Юрінком Інтер, 2008) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті досліджується перелік джерел міжнародного права з врахуванням прогресивних для свого часу ідей Людвіка Ейрліха. Розглядається поняття джерел у формальному та матеріальному значеннях, а також їхні класифікації (звичаєві та встановлені). Особлива увага приділяється природі міжнародного звичаю та доказам його існування. Автор узагальнює допоміжні засоби встановлення норм міжнародного права та відзначає роль рішень Комісії ООН з міжнародного права. У статті розвивається концепція загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями. Відзначено, що ерліхове вчення про джерела міжнародного права сприяє наближенню теорію до практики, що пояснюється фактами з біографії вченого. The article discusses the list of sources of international law, taking into account the ideas of Ludwik Ehrlich that were progressive to their time. The notion of sources in material and formal meanings and their classifications (customary and established) are considered. Special attention is paid to the nature of international custom and its evidences. The author summarizes the auxiliary means for establishing norms of international law and estimates the role of the decisions of the UN Commission on International Law. The concept of general principles of law recognized by civilized states is developed. The article summarizes that Ehrlich's doctrine of sources of international law contributes to approaching theory to practice, which is explained by some facts of his biography.
 • Item
  Подвійні стандарти» тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційній політиці ЄС
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті розглядається міграційна політика ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з огляду на обвинувачення в застосуванні подвійних стандартів. Показано відмінності у можливостях для втікачів з України та інших держав, зокрема Африки та Близького Сходу. Крім правового статусу біженця (чи шукача притулку), який можуть отримувати особи, що виїхали з будь-якої країни до ЄС через небезпеку для життя, здійснено аналіз тимчасового захисту переміщених осіб, запровадженого для українців Імплементаційним рішення Ради 2022/382. Автор пояснює суть явища подвійних стандартів як суб’єктивної категорії та конкретизує передумови для скарг на їх застосування у міжнародних відносинах. Обґрунтовано, що такі скарги можуть бути наслідком або недостатньої правової обізнаності, або применшенням ролі національних інтересів держав, або констатуванням фактів порушень прав людини. Результати дослідження дозволять протистояти маніпулятивним впливам через кліше «подвійний стандарт» ефективніше, а також здійснювати більш зважену міграційну політику з врахуванням принципу недискримінації. The article examines the migration policy of the EU after Russia’s full-scale invasion of Ukraine in connection with the allegations of double standards applying. The author describes the differences in the opportunities provided to refugees from Ukraine and outside Europe, in particular Africa and the Middle East. The temporary protection introduced for Ukrainians by Council Implementing Decision 2022/382 of 4 March 2022 is analyzed in addition to the explanation of the legal status of a refugee (or asylum seeker), which might be obtained by any person who has left own country to ensure the safety of life. The article investigates the essence of the phenomenon of double standards as a subjective category and specifies the prerequisites for complaints about their applying in international relations. It is substantiated that such complaints might be the consequences of insufficient legal awareness, or underestimation of the role of national interests in the EU states, or findings of human rights violations. The results of the research will be useful to resist manipulative influence of the cliché “double standard” more effectively and to implement a well-balanced migration policy, taking into account the principle of non-discrimination.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи використання державами брендингу та репутаційного менеджменту як інструментів управління приватними компаніями
  (Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2021) Гачкевич, Андрій; Сірош, Влада; Шевчук, Анна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Стаття присвячується вивченню процесів управління такими нематеріальними ресурсами держави, як бренд та репутація. Брендинг та репутаційний менеджмент вже тривалий час використовуються для підвищення успішності приватних компаній, а віднедавна й для розвитку могутності держав на міжнародній арені. Водночас, наявність істотних відмінностей між обома суб’єктами зумовлює потребу в розробці інших підходів до зміцнення авторитету держав, ніж просування компаній на ринках. Зважаючи на ці відмінності, автори досліджують бренд та репутацію як об’єкти управління, а також розглядають їхню багатогранну природу. У статті порушується питання співвідношення національного бренду та державної репутації, враховуючи загальнонаукове значення вихідних понять. Наводяться пояснення національного брендингу та репутаційного менеджменту. Автори описують окремі теоретико-прикладні проблеми, що виникають при застосуванні інструментарію управління нематеріальними ресурсами держави, зокрема визначення цільової аудиторії. Результати дослідження можуть бути цінними для вчених, які прагнуть краще зрозуміти природу національного бренду та державної репутації, а також представників органів державної влади, котрі в ідеалі мали бути б зацікавлені в тому, щоб ефективно управляти ними в інтересах усього населення. This article is devoted to the issue of management processes related to a nation’s brand and its reputation as intangible resources. Branding and reputation management have been used to increase the success of private companies for a long time. More recently they are becoming more and more popular for developing states power in the international arena. At the same time, the existence of significant differences between those two entities requires the adaptation of traditional business approaches to the needs of states. They should serve the strengthening of a state’s authority instead of the promotion of a company in markets. Given these differences, the authors examine a brand and a reputation as the objects to be managed as well as their multifaceted nature. The article discusses a question of the relationship between a nation’s brand and its reputation, considering the general meaning of those terms. The authors explain the phenomena of nation branding and reputation management. The article describes some theoretical and applied problems that arise when the tools of a state’s intangible resources management are used. One of the problems is the defining a target audience. The results of the study might be valuable for scholars as they continue to debate the nature of a nation’s brand and its reputation as well as for state authorities and government agencies for the benefit of the entire population.
 • Item
  How to Manage Anti-trafficking Public Information Campaign
  (Видавництво Опольської політехніки, 2020) Wołczański, Tomasz; Hachkevych, Andrii; Kushnerova, Kateryna; Національний університет «Львівська політехніка»
  This chapter is devoted to the problem of choosing methods for social information campaigns being powerful tools for changing public opinion and influencing the behavior of the population. Theoretical approaches to the understanding of information campaigns are given. The authors outline a set of main indicators for analyzing social campaigns considering practical aspects: purpose-objectives, target audience, duration, location, partners, communication channels, quality of a message, etc. The latter were used to examine the counter-trafficking campaign, conducted at the initiative of the Government of Ukraine in 2018. Its key features are highlighted, focusing on its effectiveness within two coordinated initiatives. В розділі вивчається проблема вибору методів для проведення соціальних інформаційних кампаній як потужних інструментів зміни громадської думки та впливу на поведінку населення. Розглянуто теоретичні підходи до визначення інформаційної кампанії. Автори виділили перелік параметрів для аналізу практики соціальних кампаній, враховуючи: мету-задачі, цільову аудиторію, тривалість, локацію, партнерів, канали комунікації, якість повідомлення тощо. Вони були використані для огляду урядової інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми, яка проводилась в Україні у 2018 р. Показано особливості кампанії з огляду на ефективність двох скоординовах програм.
 • Item
  Вжиття адекватних заходів як ознака комерційної таємниці: аналіз досвіду США
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Гачкевич, Андрій; Казарян, Тетяна; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті порушується питання ознак комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності. Стаття присвячується заходам, які необхідно вжити по відношенню до конфіденційної інформації підприємством для того, щоб вона отримала статус комерційної таємниці. Охарактеризовано суть комерційної таємниці відповідно до права США (Зведення норм деліктного права 1930 р. Єдиний закон про комерційну таємницю 1979 р.), а також концепцію її правової охорони (Акт про економічне шпигунство 1996 р., Модельний кримінальний кодекс 1962 р. та кримінальні кодекси окремих штатів). Поставлене питання розглядається в контексті вивчення трьох судових справ: «США проти Чанга», «США проти Лью», «США проти Джин». На основі аналізу розроблено когнітивну карту, на якій представлено чотири групи заходів, що підлягають вжиттю: заходи щодо захисту мережевої інформаційної системи, соціально-психологічні заходи, заходи з приводу забезпечення недоторканності матеріальних джерел та адміністративні заходи. Результати дослідження містять конкретизацію теоретичних положень щодо переліку «розумних заходів» як ознаки комерційної таємниці. Рекомендується використовувати їх для вирішення спорів за правом України, а також з метою забезпечення належної охорони українськими підприємствами. The question of the features of trade secrets as objects of intellectual property law is raised. The article is devoted to the measures which should be taken towards confidential information by an enterprise in order to guarantee its status of a trade secret. The notion of trade secrets is examined in accordance with US law (1930 Restatement of the Law of Torts, 1979 Uniform Trade Secrets Act). Alongside with it, the concept of its legal protection is discussed considering 1996 Economic Espionage Act, 1962 Model Penal Code and penal codes of individual states. Three cases are considered to recognize those measures: "USA v. Chung", "USA v. Liew", "USA v. Jin". The authors developed a cognitive map to show four groups of measures to be taken: protecting of the network information system, socio-psychological, ensuring the integrity of material sources, and administrative. The results of the study contain the specification of theoretical provisions on the list of “reasonable measures” as a feature of a trade secret. It is recommended to be taken into consideration in legal disputes on the basis of Ukrainian law and for the providing relevant protection by Ukrainian enterprises.
 • Item
  Роль правового виховання в запобіганні плагіату в студентських наукових роботах
  (Галицька видавнича спілка, 2016) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дослідження зумовлене проблемою порушень прав інтелектуальної власності в Україні, про що свідчить внесення України до Списку 301. Пояснюються основні причини плагіату в студентських роботах. Вивчається обізнаність студентів з явищем плагіату та правилами цитування. Автор запропонував концепцію тренінгу стосовно плагіату та представив алгоритм його проведення. Результати дослідження можуть бути цінними для підвищення рівня академічної доброчесності. The study is dedicated to the problem of violations intellectual property rights in Ukraine, proved by the fact that it has been mentioned in the Special 301 Report. The main reasons for plagiarism in students’ papers are discussed. The awareness of the phenomenon of plagiarism and the rules of proper citation is considered. The author suggests the idea of anti-plagiarism training and presents the algorithm for its implementation. The results of the study might be valuable for improving the level of academic integrity.
 • Item
  Гібридні загрози під час громадянської війни: на прикладі Нікарагуа (1981-1988)
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019) Гачкевич, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  Публікація присвячується явищу гібридної війни, зважаючи на події в Нікарагуа у 1980-х. Представлено історичне підґрунтя протистояння між сандіністським режимом та контрас. Показано, які методи економічного тиску, розвідки, дезінформації, інформаційних технологій можуть вживатись під час гібридної війни. Відзначається велике значення ЗМІ для ведення пропаганди та розробки “методичок” для подання потрібної інформації. Автор зауважив те, що гібридна війна тісно пов’язана з непрямою агресією, адже ведеться без підтвердженої участі збройних сил. Результати дослідження свідчать про те, що належну оцінку гібридної війни може дати незалежний міжнародний судовий орган, яким став Міжнародний Суд ООН щодо громадянської війни в Нікарагуа. The publication is devoted to the phenomenon of hybrid warfare, taking into account the conflict in Nicaragua in the 1980s. The historical basis of the confrontation between the Sandinista regime and the Contras is presented. Hybrid warfare methods of economic pressure, intelligence, disinformation, and information technology are described. The great importance of mass media is shown related to propaganda and publishing methodological works for providing relevant information is highlighted. The author notes that hybrid war is closely related to indirect aggression as the participation of the armed forces is not confirmed. The results of the study conclude that a proper assessment of the hybrid war can be given by an independent international judicial body, for example the International Court of Justice in case of the civil war in Nicaragua.
 • Item
  Тролінг в мережі Інтернет як загроза правопорядку в умовах інформаційного суспільства
  (Національний авіаційний університет, 2016) Гачкевич, Андрій; Національний університет "Львівська політехнка"
  Публікація присвячується проблемі ефективності права в умовах виникнення нових явищ в Інтернеті, які можуть нести загрози для безпеки. Розглядається поняття тролінгу як розповсюдження повідомлень образливого змісту з метою спровокувати інших користувачів. Відзначено, що слово «троль» запроваджено до вжитку в 1960-х завдяки повітряним маневрам збройних сил. У публікації зауважується, що тролінг може мати конструктивні та деструктивні наміри. Особливу увагу приділяється явищу тролінгу як методу ведення інформаційної війни (російська «армія тролів»). З’ясовано, що юридична оцінка тролінгу повинна враховувати принцип свободи інформації, а також захист основних прав інших осіб та інтересів суспільної безпеки. This publication is devoted to the problem of the effectiveness of law in the conditions of the emergence of new phenomena on the Internet, which may pose threats to security. The concept of trolling is explained meaning the distribution of messages with offensive content aiming at provoking other users. It is noted that the word "troll" was introduced into use in the 1960s due to aerial maneuvers of the armed forces. The publication observes that trolling may have constructive or destructive intentions. Special attention is paid to the phenomenon of trolling as a method of conducting information warfare (Russian "troll army"). It is found that legal assessment of trolling should take into account the principle of freedom of information, as well as the protection of the fundamental rights of other people and the interests of public safety.
 • Item
  Тролінг як виклик електронній демократії на прикладі електронних петицій
  (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016) Гачкевич, Андрій; Національний університет "Львівська політехніка"
  Матеріали присвячуються впливу тролінгу на здійснення електронної демократії з врахуванням досвіду подання електронних петицій. Розглядаються ознаки повідомлень тролів. Проводиться аналіз поданих електронних петицій до органів державної влади на предмет тролінгу. Показано, що недоречність зміст повідомлення може бути спричиненою провокативними намірами або необізнаністю стосовно компетенції. З’ясовано, що при процедурі реєстрації можливе приєднання тролів. Автор рекомендує проводити верифікацію петицій перед їхнім оприлюдненням. Разом з тим, при цьому повинен бути дотриманими демократичні свободи. The materials are devoted to the impact of trolling on the implementation of electronic democracy, taking into account the experience of submitting electronic petitions. Signs of troll messages are considered. The author conducts an analysis for trolling of submitted electronic petitions to state authorities. It is shown that inappropriate content of the message may be caused by provocative intentions or ignorance of competence. The materials demonstrate that trolls are likely to join during the registration procedure. The author recommends to verify petitions before they become public. At the same time democratic freedoms must be respected.