Institutional and legal aspect of international cooperation in the formation of the European information society, its effective functioning and safety providing

Abstract
Висвітлено актуальну проблему формування, ефективного функціонування Європейського інформаційного суспільства, створення системи безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Наголошено, що Європейське інформаційне суспільство є невід’ємною частиною глобального інформаційного простору, важливою інформаційно-комунікативною складовою міжнародної співпраці, створення ефективних інституційних механізмів та розроблення нормативно-правової бази – пріоритетне завдання суб’єктів як європейського, так і світового політичних процесів. Розглянуто концептуальні документи, які становлять нормативно-правову основу Європейського інформаційного суспільства; особливу увагу зосереджено на інституційному вимірі його функціонування та досліджено роль міжнародних організацій у втіленні стратегічної моделі розвиненого безпекового інформаційного суспільства Європи. У результаті комплексного дослідження інформаційної політики регіональних європейських й міжна- родних інститутів, урядових міжнародних організацій та низки неурядових об’єднань обґрунтовано, що визначальна роль у формуванні нормативно-правової бази, регулюванні інформаційних відносин належить ООН, Раді Європи та ЄС; активізація міждержавної співпраці в інформаційній сфері, реалізація демократичних цінностей – стратегічне завдання ЮНЕСКО; пріоритетна функція Міжнародного Союзу електрозв’язку – технічне забезпечення розвитку інформаційної сфери на міжнародному та європейському рівнях; домінантним інституціями у формуванні європейської інформаційної безпеки, боротьбі з кібератаками – є НАТО, ОБСЄ. Крім того, (у контексті активізації інформаційної агресії з боку Російської федерації) значно посилилась роль Європейського союзу у протидії пропагандистським негативним інформаційно-психологічним технологіям. Обґрунтовано визначальну роль Європейського союзу в інтенсифікації конструктивного міжнародного та регіонального інформаційного співробітництва
The article is dedicated to the topical problem of formation, effective functioning of the European Information Society, creation of security system and counteraction to the negative information and psychological influences. It is emphasized that the European Information Society is an integral part of the global information space, important information and communication component of international cooperation and the creation of effective institutional mechanisms and the development of a legal and regulatory framework that are the priority purpose of the subjects of both European and world political processes. The article deals with conceptual documents that form the legal basis of the European Information Society; special attention is focused on the institutional dimension of its functioning; the role of international organizations in the implementation of the strategic model of the developed security information society of Europe is explored. As a result of the integrated study of information policy of regional European and international institutions, governmental international organizations and a number of non-governmental associations, it is substantiated that the UN, the Council of Europe and the EU have a decisive role in shaping the regulatory framework, regulation of information relations; the intensification of interstate cooperation in the information sphere, the realization of democratic values – the strategic task of UNESCO; the priority function of the International Telecommunication Union – technical support for the development of the information sphere at the international and European levels; the dominant institutions in the formation of European information security, in fighting against cyberattacks are NATO and the OSCE. In addition (in the context of the intensification of information aggression on the part of the Russian Federation), the role of the European Union in counteracting propaganda negative information and psychological technologies has actively intensified.
Description
Keywords
Європейське інформаційне суспільство, інформаційна безпека, нормативно-правова база Європейського інформаційного суспільства, інформаційна політика ООН, ЮНЕСКО, ЄС, Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, EastStratCom Team, European Information Society, information security, the legal basis of the European Information Society, UN, UNESCO, EU, Council of Europe, NATO, OSCE, EastStratCom Team
Citation
Ilnytska U. Institutional and legal aspect of international cooperation in the formation of the European information society, its effective functioning and safety providing / Uliana Ilnytska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 33–38.