Вплив технологічних параметрів на надійність кріплення вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення бурових доліт

No Thumbnail Available

Date

2021-11-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета. У результаті аналізу відпрацьованих шарошок виявлено ефект від проковзування твердосплавних зубків навколо своєї осі й поставлено завдання вивчити причини цього явища. Для оцінювання параметрів міцності сталі в ділянках отвору вимірювали твердість з подальшим встановленням градієнта розподілу твердості в ділянці отвору. Методика. Застосовуючи добре апробовану методику, а саме спосіб послідовних різниць, визначили оцінку середньоквадратичного відхилення та критерій оцінки. Перевіряли вибіркові середні значення на предмет їхньої однорідності. Для цього оцінювали характер та величину розходження суміжних вибіркових середніх значень. Під час виконання такого аналізу застосовано критерій Стьюдента. Результати. Отримані дані дають змогу констатувати, що швидкість різання в досліджуваних межах не впливає істотно на величину розбивки отворів у разі їх розвірчування у тілі вінців шарошки під посадку твердосплавних зубків. Вивчено характер впливу технологічних параметрів на статистичний зв’язок між величиною розбивки отвору та показниками шорсткості оброблених поверхонь. Наукова новизна. Аналізом встановлено, що по нейтральних лініях розтягу – стиску в ділянці робочої клинової поверхні зубка утворюються площини ковзання. За несприятливих умов розподілу напружень у спряженні “зубок – отвір” відбувається раптове зародження та поширення магістральних тріщин, що призводить до раптового руйнування зубка з твердого сплаву. Тому точність виконання з’єднання має вирішальне значення. Практична значущість. Овальність отворів необхідно зменшити до 0,02 мм, бо зі збільшенням допуску навколо отвору виникає несприятливий розподіл напружень, що спричиняє руйнування спряжених елементів зубка та отвору вінця шарошки. Параметри пресування потрібно вибирати відповідно до показників міцності та пластичності сталі шарошок, враховуючи характер розподілу напружень у розташованих близько не тільки двох зубках, а й групах зубків у вінцях шарошки.
Aim. Analysis of used bits revealed the effect when the tungsten carbide insert cutter was scrolling around its axis. Therefore, the task was to study the causes of this phenomenon. Hardness was measured followed by setting the hardness distribution gradient in the section of the hole, in order to evaluate the strength parameters of steel in the zone of the hole. Method. Applying a well-tested method, namely the method of successive approximations, we determined the estimate of the standard deviation and the evaluation criterion. Sample averages were checked for homogeneity. For this, we evaluated the character and magnitude of the difference between adjacent sample means. In conducting such an analysis, Student's t test was applied. Results. The obtained data allow us to establish a fact, that the cutting speed within the studied limits does not significantly affect the breakdown’s size of the holes when unfolding the holes in the body of the cones for fitting tungsten carbide inset cutters. The impact of technological parameters on the statistical association between the magnitude of the hole deployment and roughness for the processing surfaces was also studied. Scientific novelty. The analysis showed that the planes of sliding are formed along the neutral lines of tension - compression in the section of the working wedge surface of the tungsten carbide inset cutter. Under adverse conditions, the distribution of stresses in the conjugation "inset cutter - hole" is the sudden emergence of the spread of trunk cracks. Thisleadsto the sudden destruction hard alloy of the inset cutter. Therefore, the accuracy of the connection is crucial. Practical significance. The ovality of the holes must be reduced to 0.02 mm, If you increase the tolerance around the hole, then there is an unfavorable voltage distribution. This leads to the destruction of the conjugate elements of the inset cutter and the hole of the rolling-cutter row. It is necessary to take into account the character of the stress distribution in the closely spaced not only two inset cutters, but groups of inset cutters in the rolling-cutter row.

Description

Keywords

свердління, вінець шарошки, розвертання, точність, буріння, формоутворення, твердість, зубок, drilling, rolling-cutter row, reamering, accuracy, boring, shaping, hardness, inset cutter

Citation

Сліпчук А. М. Вплив технологічних параметрів на надійність кріплення вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення бурових доліт / А. М. Сліпчук, Р. С. Яким // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 55. — С. 95–105.