До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Метою досліджень є встановлення взаємозв’язку між силами напружень у земній корі і силами, які діють у навколоземному космічному просторі та землетрусами в надрах Землі, і на цій основі виявлення можливостей короткочасного прогнозу землетрусів. Методика. Нагромадження статистичної інформації по бальності землетрусів, їх локалізації і часу прояву, а також інформації про місцерозташування Місяця і Сонця (власні спостереження, дані з літератури та інтернет-сайтів). Аналіз отриманих даних та їх зіставлення. Результати. Напруження земної кори пов’язані переважно з рухом літосферних плит на суші в зонах їх колізії, субдукції, обдукції, а також пов’язані з “гарячими” точками та розломами і зонами пересічення цих розломів. Саме з цими напруженнями земної кори на території України пов’язані сейсмонебезпечні території на півдні України, в Закарпатті, у розломах зони Тейссейре-Торнквіста, та з “гарячими” точками і трансформними розломами в західній частині України. Розглянуто сили, які діють у космосі. Тут універсальним законом є закон всесвітнього тяжіння. Діють припливні сили Місяця, Сонця і планет, які знакоперемінні в часі, та відцентрова сила, зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі, яка різна в різних частинах Землі. Ці сили зумовлюють знакоперемінні припливні деформації земної поверхні. За власними спостереженнями протягом 2002–2011 рр. і даними інтернет-ресурсів встановлено значну кореляцію між проявленням значних сил тяжіння (затемнення Сонця і Місяця, час нового місяця) і землетрусами в надрах Землі. Тепер, враховуючи теорію літосферних плит Землі, відомі основні райони проявлення землетрусів у зонах спредінгу, колізії, субдукції і в “гарячих” точках, а наявність станцій глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) дає змогу з великою точністю вимірювати висоту припливних горбів. Ці роботи пропонується розпочати в Закарпатті з використанням ГНСС SULP. Наукова новизна. Встановлено ознаки кореляції і залежності між висотним положенням земної поверхні (інформація з ГНСС-станцій), розташуванням небесних світил і проявами землетрусів. Практична значущість. Запропонований глобальний моніторинг дасть можливість прогнозувати час і місце проявів землетрусів на основі встановлених залежностей між явищами в космічному просторі та напруженістю земної кори. Целью исследований является установление взаимосвязи между силами напряжений в земной коре и силами, которые действуют в околоземном космическом пространстве и землетрясениями в недрах Земли, и на этой основе выявления возможностей кратковременного прогноза землетрясений. Методика. Накопление статистической информации по бальности землетрясений, их локализации и времени проявления, а также информации о местоположении Луны и Солнца (собственные наблюдения, данные по литературе и интернет-сайтов). Анализ полученных данных и их сопоставление. Результаты. Напряжение земной коры связаны, в основном, с движением литосферных плит на суше в зонах их коллизии, субдукции, обдукции, а также связанные с “горячими” точками, разломами и зонами пересечения этих разломов. Именно с этими напряжениями земной коры на территории Украины связаны сейсмоопасные территории на юге Украины, в Закарпатье, в разломах зоны Тейссейре-Торнквиста, и с “горячими” точками, рансформными разломами в западной части Украины. Рассмотрены силы, действующие в космосе. Здесь универсальным законом является закон всемирного тяготения. Действуют приливные силы Луны, Солнца и планет, знакопеременных во времени, и центробежная сила, вызвана вращением Земли вокруг своей оси, различна в разных частях Земли. Эти силы вызывают знакопеременные приточные деформации земной поверхности. По собственным наблюдениям в течение 2002–2011 гг. и данных интернет ресурсов установлено значительную корреляцию между проявлением весомых сил притяжения (затмение Солнца и Луны, время новолуния) и землетрясениями в недрах Земли. Теперь, исходя из теории литосферных плит Земли. известны основные районы проявления землетрясений в зонах спрединга, коллизии, субдукции и в “горячих” точках, а наличие станций глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) позволяет с большой точностью измерять высоту приточных холмов. Эти работы предлагается начать в Закарпатье с использованием ГНСС SULP. Научная новизна. Установлены признаки корреляции и зависимости между высотным положением земной поверхности (информация из ГНСС станций), расположением небесных светил и проявлениями землетрясений. Практическая значимость. Предложенный глобальный мониторинг позволит прогнозировать время и место проявлений землетрясений на основе установленных зависимостей между явлениями в космическом пространстве и напряженностью земной коры. The research objective is to determine relationship between crust tension forces and forces that operate in near-Earth space and earthquakes in entrails of the Earth, based on that was identifying opportunities for short-term earthquake prediction. Methods. Accumulation of earthquakes scores statistical information, their location and display time, as well as moon and sun (own observations, data from literature and Internet-resources) location information. Analysis of obtained data its comparison. Results. Crustal tensions associated mainly with movement of lithospheric plates on ground in collision zones, subduction, obduction as well as related “hot” points fractures and zones of their intersections. Exactly with crustal tension in Ukraine related seismic areas in the Transcarpathian south Ukraine fracture zones Teysseyre-Tornquist, and with “hot” points and fractures in western Ukraine. We consider forces acting in space. The universal law here is law of gravity. There acting tidal forces of moon, sun and planets variables in time, and the centrifugal force caused by earth's rotation on its axis, which varies in different parts of Earth. These forces cause variables tidal deformation of earth's surface. According to own observations during the 2002-2011 and online resources defining a close correlation between significant display of gravitational forces (solar and moon eclipse, a new moon time) and earthquakes in the bowels of Earth. Now, based on theory of Earth lithospheric plates know main areas of earthquake zones spreading display of collision, subduction and “hot” spots stations and the presence of global navigation satellite systems (GNSS) can very accurately measure the height of tidal hills. This work are proponed to begin in Transcarpathian using GNSS SULP. Scientific innovation. Defining signs of correlations and dependencies between high-rise provisions Earth surface (information from GNSS stations), location of celestial bodies and displays earthquakes. The practical significance. The proposed global monitoring will predict time and location of earthquakes displays based on defined relationships between phenomena in space and the earth's crust tensions.
Description
Keywords
напруження земної кори, сили тяжіння, припливні горби, землетруси, гравітаційне поле, космос, надра Землі, станції глобальних навігаційних супутникових систем, прогноз землетрусів, напряжение земной коры, силы притяжения, приточные холмы, землетрясения, гравитационное поле, космос, недра Земли, станции глобальных навигационных спутниковых систем, прогноз землетрясений, crustal tension, gravity, tidal humps, earthquakes, gravitational field, space, Earth interior, global navigation satellite systems station, earthquake prediction
Citation
Крупський Ю. З. До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем / Ю. З. Крупський, В. П. Бодлак // Геодинаміка. – 2015. – № 2 (19). – С. 100–108. – Бібліографія: с. 106-107.