Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research

Thumbnail Image

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Мета роботи – запропонувати та опрацювати комплексну методику поєднання дистанційного методу з наземними неруйнівними методами для встановлення та відображення території братських могил біля с. Ралівка, на сучасних картографічних матеріалах. Методика. Запропоновано методику визначення місць масових поховань часів Другої світової війни, що поєднує дистанційні методи (інтерпретація знімків) та наземні неруйнівні методи (геофізичні дослідження та металодетекторний пошук). Фотограмметричне оброблення архівних аерознімків 1944 року містить три етапи: прив’язка матеріалів, що використовувались до єдиної умовної системи координат (у разі архівного аерознімка геометрична корекція виконувалась за опорними точками, що збереглися); синтезація зображень на цю територію за різні часи та визначення істинних меж поховань; підготовка вихідних матеріалів. На першому етапі зареєстровано архівні аерознімки та сучасний космічний знімок у програмному пакеті ErdasImagine з похибками до 3 метрів і збережені в форматі GeoTIF. Далі відбувалась інтерпретація архівного аерознімка та перенесення меж дешифрованих братських могил на сучасну містобудівну ситуацію. Кінцевим етапом цього методу є генерація результуючих матеріалів досліджень. Вхідними даними для проведення геофізичних досліджень були результати геометричної корекції та дешифрування на аерознімках територій масових поховань. Під час робочих виїздів виконувалися такі дослідження: магнітне знімання; металодетекторний пошук на всій території загалом та перевірка магнітних аномалій; дослідження методом томографії електричного опору; георадарні та ґрунтознавчі дослідження. Результати. На основі інтерпретації архівних аерознімків 1944 року попередньо встановлені місця масових розстрілів та поховань часів Другої світової війни. За допомогою металоде- текторного обстеження підтверджено факт масових розстрілів на дослідній території на основі знайдених гільз від німецької зброї. Наземними геофізичними дослідженнями також визначене розташування самих братських могил, що, своєю чергою, дало змогу уточнити просторову прив’язку цих та інших об’єктів на аерознімках 1944 року. Наукова новизна. Запропонована методика, що об’єднує дистанційні фотограммет- ричні та наземні металодетекторні і геофізичні дослідження визначення масових поховань часів Другої світової війни дає змогу достовірно та з достатньою точністю визначати меморіальні місця на сучасних картографічних матеріалах. Ця методика доповнює результати дистанційних методів визначення зруйнованих історичних об’єктів, що не дають 100 % точності їхньої локалізації, наземними неруйнівними дослідженнями у випадку, коли археологічні обстеження неможливі. Практична значущість. Отримані картографічні матеріали та результати досліджень доцільно використати для відображення історичних подій, що відбулись на досліджуваній території. Застосована комплексна методика дала змогу підтвердити факт масових розстрілів і наявність поховань без руйнівного втручання до ґрунтового шару, що має велике значення для представників єврейської релігійної громади. Результати цієї роботи пропонуються відділу збереження культурної спадщини Львівської обласної ради як додаток до Паспорта об’єкта культурної спадщини.
Aim of this work is to establish and display the territory of the mass graves at the Raylivka village on modern maps using the archive data. To define the place of mass executions and burials during the World War II using interpretational properties of the archival aerial images obtained by the Germans in 1944 and ground geophysical researches. Methods. There is proposed the method of determining the locations of mass graves by World War II that combines remote methods (interpretation of images) and ground non-destructive methods (geophysical research). Photogrammetric processing of archival aerial images in 1944 was divided into the following three stages: transformation of the used materials to one coordinate system (in the case of archival aerial images transformation was performed by reference points that were preserved); and overlaying of the images on this territory at different times to determine the true boundaries of burial; and finally preparation of the final data. At the first stage archived aerial image and modern space images were registered using software ErdasImagine with errors up to 3 meters were stored in a format GeoTIF. Then there was implemented the interpretation of archival aerial images and transfer of defined boundaries of mass graves into the current situation. The final stage of this method is the generation of the resulting research materials. Input data of the geophysical research was the data that were obtained by the photogrammetric method. During the field works the following studies were carried out: a magnetic survey; research by TER; georadar, and soil research. As a result of studies a large number of artifacts from World War II were found and the boundaries of mass graves defined by photogrammetric method were substantially confirmed. Results. The places of mass executions and burials of the World War II were preliminarily determined based on the interpretation of archival aerial images obtained in 1944. With ground geophysical studies confirmed the fact of mass executions in the experimental area on the base of discovered casings from German arms. Also confirmed by photogrammetric identification method was the location of the mass graves. Scientific novelty. The proposed method that combines the remote photogrammetric and ground geophysical research determination of mass graves of World War II allows reliably and with reasonable accuracy determining its territory on modern maps. The practical significance. Developed cartographic materials and researching results can be used to display historical events that occurred in the area. The results of this work can be transferred to the Department of preservation of cultural heritage of Lviv as the annex to the passport of cultural heritage object.

Description

Keywords

архівний аерознімок, дані дистанційного зондування Землі, геофізичні дослідження, фотограмметричні дослідження, братські могили, archival aerial image, remote sensing data, geophysical researches, ground penetrating radar, photogrammetric researches, mass graves

Citation

Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research / B. Chetverikov, K. Bondar, R. Homenko, S. Didenko, M. Sheyhet // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 94–103.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By