The association of physical properties of deep reservoirs with the geomagnetic field and fault-block tectonics in the Hlynsko-Solokhivskyi oil-and-gas region

dc.citation.epage88
dc.citation.issue2 (25)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка : науковий журнал
dc.citation.spage71
dc.contributor.affiliationІнститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
dc.contributor.affiliationТОВ “ДТЕК НАФТОГАЗ”
dc.contributor.affiliationSubbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine
dc.contributor.affiliationTaras Shevchenko National University of Kyiv
dc.contributor.affiliation“DTEK Naftogaz”
dc.contributor.affiliationИнститут геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины
dc.contributor.affiliationКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
dc.contributor.affiliationООО “ДТЭК НЕФТЕГАЗ”
dc.contributor.authorОрлюк, М. І.
dc.contributor.authorДрукаренко, В. В.
dc.contributor.authorОнищук, І. І.
dc.contributor.authorСолодкий, Є. В.
dc.contributor.authorOrlyuk, M.
dc.contributor.authorDrukarenko, V.
dc.contributor.authorOnyshchuk, I.
dc.contributor.authorSolodkyi, I.
dc.contributor.authorОрлюк, М. И.
dc.contributor.authorДрукаренко, В. В.
dc.contributor.authorОнищук, И. И.
dc.contributor.authorСолодкий, Е. В.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-19T12:16:56Z
dc.date.available2020-02-19T12:16:56Z
dc.date.created2018-02-28
dc.date.issued2018-02-28
dc.description.abstractДослідити фізичні властивості порід-колекторів Семиренківського родовища Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району (НГР) Дніпровсько-Донецького авлакогену для оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей, а також обгрунтування зв’язку нафтогазових родовищ з джерелами локальних магнітних аномалій, які виникають при проходженні вуглеводнів. Методика досліджень полягає в експериментальному вивченні зразків порід (циліндри), а саме у вимірюванні магнітної сприйнятливості на капометрі MFK1-B та у визначенні густини і відкритої пористості за стандартними методиками, у аналізі та зіставленні отриманих даних з геолого-тектонічними картами району досліджень. Результати. Отримані значення магнітної сприйнятливості, густини та відкритої пористості зразків порід-колекторів з 11 свердловин Семиренківського родовища, які представлені пісковиками, алевритистими пісковиками, вапняками та алевролітами. Досліджено розподіл даних параметрів із глибиною, а також розраховано їхні кореляційні залежності. У всіх свердловинах зафіксована обернена кореляція між відкритою пористістю та густиною для всіх типів порід. Чітких закономірностей щодо зв’язку магнітної сприйнятливості та густини не виявлено. Використаний комплексний підхід у проведенні експериментальних досліджень у сукупності з теоретичними даними, аналізом геомагнітного поля та розломно-блоковою тектонікою дає можливість всебічно проаналізувати та пояснити сучасну нафтогазоносність Глинсько-Солохівського НГР, сформулювати критерії глибинної нафтогазоносності земної кори досліджуваного регіону, виділити вертикальні шляхи міграції вуглеводнів. Наукова новизна. Вперше для Семиренківського родовища виконано петрофізичні дослідження порід у комплексі з аналізом магнітного поля та розломної тектоніки території, а саме отримано магнітометричні та фільтраційно-ємнісні характеристики зразків порід-колекторів, що дають змогу детальніше та комплексно вивчити вуглеводневий потенціал цього району. Практична значущість. Отримані результати доповнюють інформацію про петрофізичні властивості гірських порід досліджуваного регіону. Для Семиренківського родовища, на підставі наявності локальної магнітної аномалії та вузла перетину Криворізько-Крупецького та субширотного розломів, можна прогнозувати наявність “ешелонованого” газоконденсатного покладу, включно з низами осадового чохла та кристалічним фундаментом.
dc.description.abstractTo study physical properties of the reservoir rocks of Semyrenkivske field in the Hlynsko-Solokhivskyi oil and gas region (OGR) of the Dnipro-Donets Aulacogene with the aim of evaluating their filtration-capacitive properties as well as to justify the relationship of oil and gas fields with sources of local magnetic anomalies that occur during the passage of hydrocarbons. The research methodology consists in the experimental study of rock samples (cylinders), namely, measuring the magnetic susceptibility with the MFK1-B kappabridge and determining the density and open porosity according to standard methods, analyzing, and comparing the obtained data with the geological-tectonic maps of the study area. Results. The obtained values of magnetic susceptibility, density, and open porosity of reservoir rock samples were obtained from 11 wells in the Semyrenkivske field, which are represented by sandstones, aleuritic sandstones, aleurolites, and limestones. The distribution of these parameters with depth was investigated, and their correlation dependences were calculated. In all wells, the inverse correlation between open porosity and density for all types of rocks is fixed. No clear patterns regarding the relationship of magnetic susceptibility and density have been identified. The integrated approach used to conduct experimental studies together with theoretical data, and analysis of the geomagnetic field and fault-block tectonics made it possible to comprehensively analyze and clarify the current state of oil and gas potential in the Hlynsko-Solokhivskyi OGR, to formulate criteria for the deep oil and gas content of the Earth's crust of the studied region, and to identify the vertical migration routes of hydrocarbons. Scientific novelty. Petrophysical studies of rocks in combination with the analysis of the magnetic field and fault tectonics of the territory were carried out for the first time for the Semyrenkivske field, namely, magnetic and filtrationcapacitive characteristics of reservoir rock samples were obtained, which make it possible to more thoroughly and comprehensively study the hydrocarbon potential of this area. Practical value. The obtained results supplement the information on the petrophysical properties of the rocks of the region under study. For the Semyrenkivske field, on the basis of the presence of a local magnetic anomaly and a node of the intersection of the Kryvorizko-Krupetskyi and sublatitudinal faults, it is possible to forecast the presence of an “echeloned” gas condensate deposit, including the bottom of the sedimentary cover and the crystalline basement.
dc.description.abstractИсследовать физические свойства пород-коллекторов Семиренковского месторождения Глинско-Солоховского нефтегазоносного района (НГР) Днепровско-Донецкого авлакогена для оценки их фильтрационно-емкостных свойств, а также обоснование связи нефтегазовых месторождений с источниками локальных магнитных аномалий, возникающих при прохождении углеводородов. Методика исследований заключается в экспериментальном изучении образцов пород (цилиндры), а именно в измерении магнитной восприимчивости на каппометре MFK1-B и в определении плотности и открытой пористости по стандартным методикам, в анализе и сопоставлении полученных данных с геолого-тектоническими картами района исследований. Результаты. Полученные значения магнитной восприимчивости, плотности и открытой пористости образцов пород-коллекторов из 11 скважин Семиренковского месторождения, которые представлены песчаниками, алевритистыми песчаниками, известняками и алевролитами. Исследовано распределение данных параметров с глубиной, а также рассчитаны их корреляционные зависимости. Во всех скважинах зафиксирована обратная корреляция между открытой пористостью и плотностью для всех типов пород. Четких закономерностей связи магнитной восприимчивости и плотности не выявлено. Использован комплексный подход в проведении экспериментальных исследований в совокупности с теоретическими данными, анализом геомагнитного поля и разломно-блоковой тектоникой дает возможность всесторонне проанализировать и обосновать современную нефтегазоносность Глинско-Солоховского НГР, сформулировать критерии глубинной нефтегазоносности земной коры исследуемого региона, выделить вертикальные пути миграции углеводородов. Научная новизна. Впервые для Семиренковского месторождения выполнены петрофизические исследования пород в комплексе с анализом геомагнитного поля и разломной тектоники территории, а именно получено магнитометрические и фильтрационно-емкостные характеристики образцов пород-коллекторов, позволяющие более детально и комплексно изучить углеводородный потенциал данного района. Практическая значимость. Полученные результаты дополняют информацию о петрофизических свойствах горных пород исследуемого региона. Для Семиренковского месторождения, на основании наличия локальной магнитной аномалии и узла пересечения Криворожско-Крупецкого и субширотного разломов, можно прогнозировать наличие “эшелонированной” газоконденсатной залежи, включая низы осадочного чехла и кристаллический фундамент.
dc.format.extent71-88
dc.format.pages18
dc.identifier.citationThe association of physical properties of deep reservoirs with the geomagnetic field and fault-block tectonics in the Hlynsko-Solokhivskyi oil-and-gas region / M. Orlyuk, V. Drukarenko, I. Onyshchuk, I. Solodkyi // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 71–88.
dc.identifier.citationenThe association of physical properties of deep reservoirs with the geomagnetic field and fault-block tectonics in the Hlynsko-Solokhivskyi oil-and-gas region / M. Orlyuk, V. Drukarenko, I. Onyshchuk, I. Solodkyi // Geodynamics : scientific journal. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — No 2 (25). — P. 71–88.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45866
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка : науковий журнал, 2 (25), 2018
dc.relation.ispartofGeodynamics : scientific journal, 2 (25), 2018
dc.relation.referencesAbubakar R., Muxworthy A. R., Sephton M. A.,
dc.relation.referencesSouthern P., Watson J. S., Fraser A. J., & Almeida
dc.relation.referencesT. P. (2015). Formation of magnetic minerals at
dc.relation.referenceshydrocarbon-generation conditions. Marine and
dc.relation.referencesPetroleum Geology, 68, A, 509–519. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.10.003
dc.relation.referencesAldana М., Costanzo-Alvarez V., & Díaz M. (2003).
dc.relation.referencesMagnetic and mineralogical studies to characterize
dc.relation.referencesoil reservoirs in Venezuela. The Leading Edge, 22(6), 526–529. https://doi.org/10.1190/1.1587674
dc.relation.referencesBagdasarova, М. V. (2013). Modern geodynamics
dc.relation.referencesand new criteria of oil and gas exploration.
dc.relation.referencesNedropolzovaniye XXI vek, 4, 56–61. (in Russian)
dc.relation.referencesBerezkin, V. М., Loshchakov, А. М., & Nikolaev, М. I.
dc.relation.references(1982). Application of magnetology for searching
dc.relation.referencesfor oil and gas fields. Applied geophysics.
dc.relation.referencesМoscow: Nedra, 103, 127–136. (in Russian)
dc.relation.referencesCostanzo-Alvarez, V., Aldana, M., Bayona G., &
dc.relation.referencesAyala, C. (2006). Hydrocarbon-induced magnetic
dc.relation.referencescontrasts in some Venezuelan and Columbian oil
dc.relation.referenceswells. Earth Planets Space, 58, p. 10. DOI: 10.1186/BF03352636.
dc.relation.referencesCostanzo-Álvarez V., Bayona G., Aldana M., &
dc.relation.referencesBlanco J. M. (2012). Rock magnetic
dc.relation.referencescharacterization of early and late diagenesis in a
dc.relation.referencesstratigraphic well from the Llanos foreland basin
dc.relation.references(Eastern Colombia). Geological Society Special
dc.relation.referencesPublications, 371, 1, 199–216. DOI: 10.1144/SP371.13
dc.relation.referencesDortman, N. B. (Ed). (1984). Physical properties of
dc.relation.referencesthe rocks and fossil fuels (petrophysics).
dc.relation.referencesReference book of geophysisist. Мoscow: Nedra, 455 p. (in Russian).
dc.relation.referencesDrukarenko, V. V. (2017). Magnetic susceptibility of
dc.relation.referencessedimentary cover and oil-and-gas content of
dc.relation.referencesChernihiv segment of Dnieper-Donets
dc.relation.referencesAulacogene. Dis. cand. geol.sci. Kyiv, 20 p. (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesEmmerton, S., Muxworthy, A.R., Sephton M. A.,
dc.relation.referencesAldana M., Costanzo-Alvarez, V. Bayona, G., &
dc.relation.referencesWilliams, W. (2013). Correlating biodegradation
dc.relation.referencesto magnetization in oil bearing sedimentary rocks.
dc.relation.referencesGeochimica et Cosmochimica Acta, 112, 146–165. https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.03.008
dc.relation.referencesGadirov. V. G., & Eppelbaum. L. V. (2012). Detailed
dc.relation.referencesgravity and magnetics successful in exploring
dc.relation.referencesAzerbaijan onshore areas. Houston. Oil and Gas
dc.relation.referencesJournal, 5, 110.11, 60–73.
dc.relation.referencesGadirov. V. G. (2013). Application of magnetic
dc.relation.referencessurvey for search of oil and gas deposits in
dc.relation.referencesperspective areas of Azerbaijan. Geophysical
dc.relation.referencesjournal, 35 (6), 182–189 (in Russian).
dc.relation.referencesКuderavets, R, Maksymchuk, V., Chobotok, І., &
dc.relation.referencesTymoshchuk, V. (2014). Features of
dc.relation.referencesanomalous magnetic field in the areas of
dc.relation.referenceshydrocarbon deposits of Peredkarpatskiy
dc.relation.referencesbending. Geodynamics, 17, 2, 125–138 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesLandolt-Bornstein, Numerical Data and Functional
dc.relation.referencesRelationships in Science and Technology, New
dc.relation.referencesSeries, III/19, Subvolumes a to i2, Magnetic
dc.relation.referencesProperties of Metals. Springer-Verlag, Heidelberg. 1986–1992.
dc.relation.referencesLiu Q., Chan L., Liu Q., & Yang T. (2006). Magnetic
dc.relation.referencesenhancement caused by hydrocarbon migration in
dc.relation.referencesthe Mawangmiao Oil Field, Jianghan Basin,
dc.relation.referencesChina. Journal of Petroleum Science and
dc.relation.referencesEngineering, 53, 1, 25–33. DOI: 10.1016/j.petrol.2006.
dc.relation.referencesLukin, A. E., Shchukin, N. V., Lukina, O. I., &
dc.relation.referencesPrigarina T. M. (2011). Oil and gas reservoir of
dc.relation.referencesthe Lower Carboniferous deep-seated complexes
dc.relation.referencesof the central part of the Dnieper-Donets
dc.relation.referencesdepression. Heofizicheskiy zhurnal, 33(1), 3–27
dc.relation.references(in Russian).
dc.relation.referencesLukin, A. E., & Shchukin, N. V. (2005). The problem
dc.relation.referencesof oil and gas bearing of great depths. Oil and gas
dc.relation.referencesbearing perspectives of deep-seated horizons in
dc.relation.referencessedimentary basins of Ukraine. Ivano-Frankivsk:
dc.relation.referencesFakel, 18–22 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesMaksymchuk, V., & Кuderavets, R. (2009).
dc.relation.referencesPerspective of magnetometering application for oil
dc.relation.referencesand gas deposits searching. Oil and gas
dc.relation.referencesgeophysics – status and perspective: digest of
dc.relation.referencesabstracts of International science and practice
dc.relation.referencesconference, Іvano–Frankivsk, May 25-29, 178-181. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesMaksymchuk, V., Кuderavets, R., Prosymyak, V.,
dc.relation.referencesStepanjuk, V., & Monchak, L. (2006). Magnetic
dc.relation.referencesproperties of the rocks from south-eastern part of
dc.relation.referencesPeredkarpatskiy bending. Exploration and
dc.relation.referencesdevelopment of oil and gas deposits, 3, 41–49. (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesMap of structures of the eastern oil and gas region of
dc.relation.referencesUkraine by 1.01.2009 (2009). Lviv: UkrDGRI (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesОrlyuk, М. I. (1999). Magnetic model of the earth’s
dc.relation.referencescrust of the south-west of the East European
dc.relation.referencesplatform. (Doctoral dissertation), 404 p. (in
dc.relation.referencesUkrainian).
dc.relation.referencesОrlyuk, М. I., & Pashkevich, I. К. (2011). Magnetic
dc.relation.referencescharacteristics and fault tectonics of the earth's
dc.relation.referencescrust of the Shebelinka group of gas fields as a
dc.relation.referencescomponent of the complex search criteria for
dc.relation.referenceshydrocarbons. Heofizicheskiy zhurnal, 33(6), 136−151 (in Russian).
dc.relation.referencesОrlyuk, М. I. (1997). Magnetic models of typical oil
dc.relation.referencesand gas structures. Naftova i gazova
dc.relation.referencespromyslovis’t, 2, 9-11. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesОrlyuk, М. I., & Drukarenko, V. V. (2014).
dc.relation.referencesTheoretical and experimental justifications of deep
dc.relation.referencesoil-and-gas content of the Earth crust on the
dc.relation.referencesgrounds of geomagnetic data. Elektronnyj zhurnal
dc.relation.references“Glubinnaya neft”, 2 (8), 1245-1258. (in Russian).
dc.relation.referencesОrlyuk, М. I., & Drukarenko, V.V. (2018). Prediction
dc.relation.referencesof pathways and places of accumulation for
dc.relation.referenceshydrocarbons of the Chernigiv segment of the
dc.relation.referencesDnieper-Donets aulacogene in relation to
dc.relation.referencesmagnetic heterogeneity. Heofizicheskiy zhurnal, 40 (2), 123–140. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.12893
dc.relation.referencesPashkevich, I. К., Orlyuk, M. I., & Lebed Т. V.
dc.relation.references(2014). Magnetic heterogeneity, fault tectonics of
dc.relation.referencesthe consolidated crust and oil and gas content of
dc.relation.referencesthe Dnieper-Donets aulacogene. Heofizicheskiy
dc.relation.referenceszhurnal, 36(1), 64–80 (in Russian).
dc.relation.referencesPecherskiy, D. M. (1985). Petromagnetism and
dc.relation.referencespaleomagnetism. Reference book for specialists of
dc.relation.referencesadjacent sciences. Мoscow: Nauka, 127 p. (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesSeiful-Мulyukov, R. (2012). Oil and gas: deep origin
dc.relation.referencesand its application value. Мoscow: ТОRUS PRЕSS, 216 p.
dc.relation.referencesStarostenko, V. I. (Ed). (2015). Tectonics and
dc.relation.referenceshydrocarbon potential of crystalline basement of
dc.relation.referencesthe Dnieper-Donets depression Кyiv: Galaktika, 252 p. (in Russian).
dc.relation.referencesVyzhva, S., Shynkarenko, A., Bezrodna, I., Shchurov,
dc.relation.referencesI., Gafyth, I., & Solodkyi, I. (2017). Influence of
dc.relation.referencesvariable pressure on acoustic and volumetric
dc.relation.referencesproperties of terrigenous reservoir rocks (on the
dc.relation.referencesexample of Semyrenkivska area samples). Visnyk
dc.relation.referencesKyivskoho natsionalnoho universytetu, seriia
dc.relation.referencesHeolohiya, 76, 1, 33–41 (in Ukrainian). http://doi.org/10.17721/1728-2713.76.03
dc.relation.referencesYergin, Y. V., Yarullin K. S. (1979). Magnetic
dc.relation.referencesproperties of oils. Моscow: Nauka. (in Russian).
dc.relation.referencesenAbubakar R., Muxworthy A. R., Sephton M. A.,
dc.relation.referencesenSouthern P., Watson J. S., Fraser A. J., & Almeida
dc.relation.referencesenT. P. (2015). Formation of magnetic minerals at
dc.relation.referencesenhydrocarbon-generation conditions. Marine and
dc.relation.referencesenPetroleum Geology, 68, A, 509–519. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.10.003
dc.relation.referencesenAldana M., Costanzo-Alvarez V., & Díaz M. (2003).
dc.relation.referencesenMagnetic and mineralogical studies to characterize
dc.relation.referencesenoil reservoirs in Venezuela. The Leading Edge, 22(6), 526–529. https://doi.org/10.1190/1.1587674
dc.relation.referencesenBagdasarova, M. V. (2013). Modern geodynamics
dc.relation.referencesenand new criteria of oil and gas exploration.
dc.relation.referencesenNedropolzovaniye XXI vek, 4, 56–61. (in Russian)
dc.relation.referencesenBerezkin, V. M., Loshchakov, A. M., & Nikolaev, M. I.
dc.relation.referencesen(1982). Application of magnetology for searching
dc.relation.referencesenfor oil and gas fields. Applied geophysics.
dc.relation.referencesenMoscow: Nedra, 103, 127–136. (in Russian)
dc.relation.referencesenCostanzo-Alvarez, V., Aldana, M., Bayona G., &
dc.relation.referencesenAyala, C. (2006). Hydrocarbon-induced magnetic
dc.relation.referencesencontrasts in some Venezuelan and Columbian oil
dc.relation.referencesenwells. Earth Planets Space, 58, p. 10. DOI: 10.1186/BF03352636.
dc.relation.referencesenCostanzo-Álvarez V., Bayona G., Aldana M., &
dc.relation.referencesenBlanco J. M. (2012). Rock magnetic
dc.relation.referencesencharacterization of early and late diagenesis in a
dc.relation.referencesenstratigraphic well from the Llanos foreland basin
dc.relation.referencesen(Eastern Colombia). Geological Society Special
dc.relation.referencesenPublications, 371, 1, 199–216. DOI: 10.1144/SP371.13
dc.relation.referencesenDortman, N. B. (Ed). (1984). Physical properties of
dc.relation.referencesenthe rocks and fossil fuels (petrophysics).
dc.relation.referencesenReference book of geophysisist. Moscow: Nedra, 455 p. (in Russian).
dc.relation.referencesenDrukarenko, V. V. (2017). Magnetic susceptibility of
dc.relation.referencesensedimentary cover and oil-and-gas content of
dc.relation.referencesenChernihiv segment of Dnieper-Donets
dc.relation.referencesenAulacogene. Dis. cand. geol.sci. Kyiv, 20 p. (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenEmmerton, S., Muxworthy, A.R., Sephton M. A.,
dc.relation.referencesenAldana M., Costanzo-Alvarez, V. Bayona, G., &
dc.relation.referencesenWilliams, W. (2013). Correlating biodegradation
dc.relation.referencesento magnetization in oil bearing sedimentary rocks.
dc.relation.referencesenGeochimica et Cosmochimica Acta, 112, 146–165. https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.03.008
dc.relation.referencesenGadirov. V. G., & Eppelbaum. L. V. (2012). Detailed
dc.relation.referencesengravity and magnetics successful in exploring
dc.relation.referencesenAzerbaijan onshore areas. Houston. Oil and Gas
dc.relation.referencesenJournal, 5, 110.11, 60–73.
dc.relation.referencesenGadirov. V. G. (2013). Application of magnetic
dc.relation.referencesensurvey for search of oil and gas deposits in
dc.relation.referencesenperspective areas of Azerbaijan. Geophysical
dc.relation.referencesenjournal, 35 (6), 182–189 (in Russian).
dc.relation.referencesenKuderavets, R, Maksymchuk, V., Chobotok, I., &
dc.relation.referencesenTymoshchuk, V. (2014). Features of
dc.relation.referencesenanomalous magnetic field in the areas of
dc.relation.referencesenhydrocarbon deposits of Peredkarpatskiy
dc.relation.referencesenbending. Geodynamics, 17, 2, 125–138 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenLandolt-Bornstein, Numerical Data and Functional
dc.relation.referencesenRelationships in Science and Technology, New
dc.relation.referencesenSeries, III/19, Subvolumes a to i2, Magnetic
dc.relation.referencesenProperties of Metals. Springer-Verlag, Heidelberg. 1986–1992.
dc.relation.referencesenLiu Q., Chan L., Liu Q., & Yang T. (2006). Magnetic
dc.relation.referencesenenhancement caused by hydrocarbon migration in
dc.relation.referencesenthe Mawangmiao Oil Field, Jianghan Basin,
dc.relation.referencesenChina. Journal of Petroleum Science and
dc.relation.referencesenEngineering, 53, 1, 25–33. DOI: 10.1016/j.petrol.2006.
dc.relation.referencesenLukin, A. E., Shchukin, N. V., Lukina, O. I., &
dc.relation.referencesenPrigarina T. M. (2011). Oil and gas reservoir of
dc.relation.referencesenthe Lower Carboniferous deep-seated complexes
dc.relation.referencesenof the central part of the Dnieper-Donets
dc.relation.referencesendepression. Heofizicheskiy zhurnal, 33(1), 3–27
dc.relation.referencesen(in Russian).
dc.relation.referencesenLukin, A. E., & Shchukin, N. V. (2005). The problem
dc.relation.referencesenof oil and gas bearing of great depths. Oil and gas
dc.relation.referencesenbearing perspectives of deep-seated horizons in
dc.relation.referencesensedimentary basins of Ukraine. Ivano-Frankivsk:
dc.relation.referencesenFakel, 18–22 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenMaksymchuk, V., & Kuderavets, R. (2009).
dc.relation.referencesenPerspective of magnetometering application for oil
dc.relation.referencesenand gas deposits searching. Oil and gas
dc.relation.referencesengeophysics – status and perspective: digest of
dc.relation.referencesenabstracts of International science and practice
dc.relation.referencesenconference, Ivano–Frankivsk, May 25-29, 178-181. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenMaksymchuk, V., Kuderavets, R., Prosymyak, V.,
dc.relation.referencesenStepanjuk, V., & Monchak, L. (2006). Magnetic
dc.relation.referencesenproperties of the rocks from south-eastern part of
dc.relation.referencesenPeredkarpatskiy bending. Exploration and
dc.relation.referencesendevelopment of oil and gas deposits, 3, 41–49. (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenMap of structures of the eastern oil and gas region of
dc.relation.referencesenUkraine by 1.01.2009 (2009). Lviv: UkrDGRI (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenOrlyuk, M. I. (1999). Magnetic model of the earth’s
dc.relation.referencesencrust of the south-west of the East European
dc.relation.referencesenplatform. (Doctoral dissertation), 404 p. (in
dc.relation.referencesenUkrainian).
dc.relation.referencesenOrlyuk, M. I., & Pashkevich, I. K. (2011). Magnetic
dc.relation.referencesencharacteristics and fault tectonics of the earth's
dc.relation.referencesencrust of the Shebelinka group of gas fields as a
dc.relation.referencesencomponent of the complex search criteria for
dc.relation.referencesenhydrocarbons. Heofizicheskiy zhurnal, 33(6), 136−151 (in Russian).
dc.relation.referencesenOrlyuk, M. I. (1997). Magnetic models of typical oil
dc.relation.referencesenand gas structures. Naftova i gazova
dc.relation.referencesenpromyslovis’t, 2, 9-11. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenOrlyuk, M. I., & Drukarenko, V. V. (2014).
dc.relation.referencesenTheoretical and experimental justifications of deep
dc.relation.referencesenoil-and-gas content of the Earth crust on the
dc.relation.referencesengrounds of geomagnetic data. Elektronnyj zhurnal
dc.relation.referencesen"Glubinnaya neft", 2 (8), 1245-1258. (in Russian).
dc.relation.referencesenOrlyuk, M. I., & Drukarenko, V.V. (2018). Prediction
dc.relation.referencesenof pathways and places of accumulation for
dc.relation.referencesenhydrocarbons of the Chernigiv segment of the
dc.relation.referencesenDnieper-Donets aulacogene in relation to
dc.relation.referencesenmagnetic heterogeneity. Heofizicheskiy zhurnal, 40 (2), 123–140. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.12893
dc.relation.referencesenPashkevich, I. K., Orlyuk, M. I., & Lebed T. V.
dc.relation.referencesen(2014). Magnetic heterogeneity, fault tectonics of
dc.relation.referencesenthe consolidated crust and oil and gas content of
dc.relation.referencesenthe Dnieper-Donets aulacogene. Heofizicheskiy
dc.relation.referencesenzhurnal, 36(1), 64–80 (in Russian).
dc.relation.referencesenPecherskiy, D. M. (1985). Petromagnetism and
dc.relation.referencesenpaleomagnetism. Reference book for specialists of
dc.relation.referencesenadjacent sciences. Moscow: Nauka, 127 p. (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenSeiful-Mulyukov, R. (2012). Oil and gas: deep origin
dc.relation.referencesenand its application value. Moscow: TORUS PRESS, 216 p.
dc.relation.referencesenStarostenko, V. I. (Ed). (2015). Tectonics and
dc.relation.referencesenhydrocarbon potential of crystalline basement of
dc.relation.referencesenthe Dnieper-Donets depression Kyiv: Galaktika, 252 p. (in Russian).
dc.relation.referencesenVyzhva, S., Shynkarenko, A., Bezrodna, I., Shchurov,
dc.relation.referencesenI., Gafyth, I., & Solodkyi, I. (2017). Influence of
dc.relation.referencesenvariable pressure on acoustic and volumetric
dc.relation.referencesenproperties of terrigenous reservoir rocks (on the
dc.relation.referencesenexample of Semyrenkivska area samples). Visnyk
dc.relation.referencesenKyivskoho natsionalnoho universytetu, seriia
dc.relation.referencesenHeolohiya, 76, 1, 33–41 (in Ukrainian). http://doi.org/10.17721/1728-2713.76.03
dc.relation.referencesenYergin, Y. V., Yarullin K. S. (1979). Magnetic
dc.relation.referencesenproperties of oils. Moscow: Nauka. (in Russian).
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.10.003
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1190/1.1587674
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.gca.2013.03.008
dc.relation.urihttps://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.12893
dc.relation.urihttp://doi.org/10.17721/1728-2713.76.03
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2018
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2018
dc.rights.holder© Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, 2018
dc.rights.holder© Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2018
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© M. Orlyuk, V. Drukarenko, I. Onyshchuk, I. Solodkyi
dc.subjectфізичні властивості порід
dc.subjectмагнітна сприйнятливість
dc.subjectлокальні та регіональні аномалії магнітного поля
dc.subjectСемиренківське родовище
dc.subjectродовища вуглеводнів
dc.subjectphysical properties of rocks
dc.subjectmagnetic susceptibility
dc.subjectlocal and regional anomalies of the magnetic field
dc.subjectSemyrenkivske field
dc.subjecthydrocarbon deposits
dc.subjectфизические свойства пород
dc.subjectмагнитная восприимчивость
dc.subjectлокальные и региональные аномалии магнитного поля
dc.subjectСемиренковское месторождение
dc.subjectместорождения углеводородов
dc.subject.udc550.382.3
dc.subject.udc553.98(477)
dc.titleThe association of physical properties of deep reservoirs with the geomagnetic field and fault-block tectonics in the Hlynsko-Solokhivskyi oil-and-gas region
dc.title.alternativeЗв'язок фізичних властивостей глибинних порід-колекторів Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району з геомагнітним полем та розломно-блоковою тектонікою
dc.title.alternativeСвязь физических свойств глубинных пород-коллекторов Глинско-Солоховского нефтогазоносного района с геомагнитным полем и разломно-блоковой тектоникой
dc.typeArticle

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.17 KB
Format:
Plain Text
Description: