Роль соціальної мережі Instagram у популяризації журналістського контенту

Date

2022-02-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Соціальна мережа Instagram вже давно вийшла за межі розважальної платформи, на якій можна ділитися лише світлинами і короткими підписами до них. Тепер це повноцінний ресурс для популяризації власного контенту і поширення його на інших соціальних платформах, зокрема у Facebook. Починаючи зі свого заснування у 2010 році і дотепер ця соціальна мережа регулярно оптимізує свої функції, чим спрощує роботу для користувачів. Сьогодні кожне популярне вітчизняне медіа, а також багато впливових осіб держави є зареєстрованими на вебресурсі Instagram, і активно налагоджують роботу тут. Це різнобічна соціальна мережа, оскільки тут можна ділитися власним контентом, популяризувати себе, шукати інформаційні приводи та черпати актуальну й свіжу інформацію безпосередньо від першоджерел. Платформа Instagram має низку особливостей, функцій та трендів, використовуючи які, можна оптимізувати свою роботу та ефективно популяризувати журналістський контент і власну діяльність. Наслідуючи діяльність своїх закордонних колег, вітчизняні медійники також активізували свою роботу в мережі Instagram. В Україні вже сформувалась ціла плеяда засобів масової інформації, які не менш цікаво та інформативно працюють на цій платформі. Кожен з них має свій неповторний стиль подачі контенту, чим привертає увагу багатьох підписників до справді цікавих та злободенних тем для суспільства. Також частими є випадки, коли пост чи сторіс відомої людини в цій соцмережі є приводом для написання журналістського матеріалу, а іноді навіть для розслідування і покарання винних. Саме тому вітчизняні медіа, усвідомивши всю масштабність впливу ресурсу Instagram на аудиторію, активно налагоджують свою роботу тут.
The social network Instagram has long gone beyond the entertainment platform where you can only share photos and short captions to them. Now it is a full-fledged resource for popularizing your own content and sharing it on other social platforms, in particular Facebook. Since its foundation in 2010, this social network regularly optimizes its functions, which simplifies the work for users. Today, every popular domestic media outlet, as well as many powerful persons of the state, is registered in Instagram and get things working well here. This is a versatile social network, because here you can share your own content, promote yourself, search for informational occasions and get relevant and up-to-date information directly from primary sources. Instagram has a number of features, functions and trends that allow you to optimize your work and effectively promote journalistic content and your own activities. Imitating the activities of their foreign colleagues, domestic media professionals have also stepped up their work on Instagram. A whole galaxy of media outlets has already been formed in Ukraine, which work on Instagram is not less interesting and informative Each of them has its own unique style of content presentation, which attracts the attention of many subscribers to really interesting and controversial topics for society. Also, there are frequent cases when a post or story of a prominent person in this social media is the reason for writing journalistic material, and sometimes even for investigating and punishing those responsible. That is why the domestic media, having realized the scale of the impact of Instagram on the audience, actively build up their work in this social network.

Description

Keywords

мережа Instagram, соціальні мережі, медіа, контент, інформація, профіль, акаунт, блог, пост, інформаційний привід, Instagram, social networks, media, content, information, profile, account, blog, post, information reason

Citation

Семен Н. Роль соціальної мережі Instagram у популяризації журналістського контенту / Наталія Семен // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том 1(3). — С. 74–79.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By