Формування національної ідентичності професора Вищої технічної школи у Львові Юліана Медведського

dc.citation.conferenceТези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Історико-культурна спадщина: європейський вимір"
dc.citation.epage68
dc.citation.journalTitleІсторико-культурна спадщина: європейський вимір : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції
dc.citation.spage64
dc.contributor.authorКузьмин, Роман
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.temporal1 червня, 2018 року, Львів
dc.date.accessioned2019-02-04T10:34:41Z
dc.date.available2019-02-04T10:34:41Z
dc.date.created2018-06-01
dc.date.issued2018-06-01
dc.format.extent64-68
dc.format.pages5
dc.identifier.citationКузьмин Р. Формування національної ідентичності професора Вищої технічної школи у Львові Юліана Медведського / Роман Кузьмин // Історико-культурна спадщина: європейський вимір : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 червня, 2018 року, Львів. — Львів : Інтерпрінт, 2018. — С. 64–68.
dc.identifier.citationenKuzmin R. Formuvannia natsionalnoi identychnosti profesora Vyshchoi tekhnichnoi shkoly u Lvovi Yuliana Medvedskoho / Roman Kuzmin // Istoryko-kulturna spadshchyna: yevropeiskyi vymir : tezy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 1 chervnia, 2018 roku, Lviv. — Lviv : Interprint, 2018. — P. 64–68.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/43954
dc.language.isouk
dc.publisherІнтерпрінт
dc.relation.ispartofІсторико-культурна спадщина: європейський вимір : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2018
dc.relation.references1. Буцко М.І. Відомі вчені Державного університету «Львівська політехніка» 1844-1994. Біографічний довідник. – Л.: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1994. – 130с.
dc.relation.references2. Вахнянин А. Спомини з життя. (Посмертне виданє). – Львів: Печатня В.А. Шийковського, 1908. – 128 с.
dc.relation.references3. Голдак Т. Вшанування пам'яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині XIX – початку XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2014. – Вип.25. – С.73-86.
dc.relation.references4. Грицак Є. Перемиський єпископ Іван Снігурський. З приводу 90 роковин його смерти (1847-1937) // Євген Грицак. Вибрані українознавчі праці / Ред. М. Лесів. – Перемишль, 2002. – С.510-512.
dc.relation.references5. Грицак Є. Перемишль і Перемищина в половині 19 століття // Євген Грицак. Вибрані українознавчі праці / Ред. М. Лесів. – Перемишль, 2002. – С.447-451.
dc.relation.references6. Качкан В. Анатоль Вахнянин і його роль у розвитку культури Західної України //Народна творчість та етнографія. – 2003 – № 1-2. – С.15-24.
dc.relation.references7. Курилишин К. Часопис “Галичанинъ” (Львів, 1893-1913 рр.): [матеріали до біобібліографістики]. – Дрогобич: Коло, 2013. – 700 с.
dc.relation.references8. Медведський (Niedźwiedzki) Юліян // Енциклопедія українознавства / гол. ред. В.Кубійович. – Л.: НТШ у Львові, 1994. – Т.4. – 1600 с.
dc.relation.references9. Свинко Й. Юліан Медвецький // Стех Я. Пропам'ятна книга українських діячів Перемищини XIX-XX століть [збірник есеїв]. – Част.1. – Л.:СПОЛОМ, 2006. – С.297-299.
dc.relation.references10. Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичин (60-і роки XIX століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.9. Ювілейний збірник на пошану Ф. Стеблія / Ін-ту українознавства ім. І. Крип'якевича – С.378-392.
dc.relation.references11. Студинський К. Юлїян Нєдзвєдзкий // Під час бурі. – Львів, 1919. – С.320-322.
dc.relation.references12. Черниш Н.І., Мазурик В.М. І. Кревецький – організатор української бібліотечної справи // Поліграфія і видавнича справа. – 2000. – № 36. – С.156-161.
dc.relation.references13. Чорновол І. П. Медведський (Niedzwiedzki) Юліян // Енциклопедія історії України [у 10 томах]. – К.: Наукова думка, 2009. – Т.6. Ла-Мі. – С.576.
dc.relation.references14. ЦДІА м. Львів. – Ф.309. – Оп.1. – Спр.371. – 145 арк.
dc.relation.references15. ЦДІА м. Львів. – Ф.333. – Оп.1. – Спр.7. – 31 арк.
dc.relation.references16. ЦДІА м. Львів. – Ф.333. – Оп.1. – Спр.25. – 24 арк.
dc.relation.references17. ЦДІА м. Львів. – Ф.362. – Оп.1. – Спр.80. – 18 арк.
dc.relation.references18. Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP). – Zesp.129. – Sygn. 1771. – 28 str.
dc.relation.references19. APP. – Zesp.148. – Sygn.189. – 101 str.
dc.relation.references20. APP. – Zesp.387. – Sygn. 18. – 39 str.
dc.relation.references21. Wójcik Z.J. Niedźwiedzki Julian // Polski Słownik Biograficzny. – T.XXII/4. – Zesz.95. Nawój z Morawicy – Niemirycz Teodor. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk:Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. – S.754-756.
dc.relation.referencesen1. Butsko M.I. Vidomi vcheni Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika" 1844-1994. Biohrafichnyi dovidnyk, L., Vyd-vo DU "Lvivska politekhnika", 1994, 130p.
dc.relation.referencesen2. Vakhnianyn A. Spomyny z zhyttia. (Posmertne vydanie), Lviv: Pechatnia V.A. Shyikovskoho, 1908, 128 p.
dc.relation.referencesen3. Holdak T. Vshanuvannia pamiati Tarasa Shevchenka ukraintsiamy Peremyshlia v druhii polovyni XIX – pochatku XX st., Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 2014, Iss.25, P.73-86.
dc.relation.referencesen4. Hrytsak Ye. Peremyskyi yepyskop Ivan Snihurskyi. Z pryvodu 90 rokovyn yoho smerty (1847-1937), Yevhen Hrytsak. Vybrani ukrainoznavchi pratsi, Red. M. Lesiv, Peremyshl, 2002, P.510-512.
dc.relation.referencesen5. Hrytsak Ye. Peremyshl i Peremyshchyna v polovyni 19 stolittia, Yevhen Hrytsak. Vybrani ukrainoznavchi pratsi, Red. M. Lesiv, Peremyshl, 2002, P.447-451.
dc.relation.referencesen6. Kachkan V. Anatol Vakhnianyn i yoho rol u rozvytku kultury Zakhidnoi Ukrainy //Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 2003 – No 1-2, P.15-24.
dc.relation.referencesen7. Kurylyshyn K. Chasopys "Halychanyn" (Lviv, 1893-1913 rr.): [materialy do biobibliohrafistyky], Drohobych: Kolo, 2013, 700 p.
dc.relation.referencesen8. Medvedskyi (Niedźwiedzki) Yuliian, Entsyklopediia ukrainoznavstva, hol. red. V.Kubiiovych, L., NTSh u Lvovi, 1994, V.4, 1600 p.
dc.relation.referencesen9. Svynko Y. Yulian Medvetskyi, Stekh Ya. Propamiatna knyha ukrainskykh diiachiv Peremyshchyny XIX-XX stolit [zbirnyk eseiv], Chast.1, L.:SPOLOM, 2006, P.297-299.
dc.relation.referencesen10. Sereda O. Hromady rannikh narodovtsiv u Skhidnii Halychyn (60-i roky XIX stolittia), Ukraine: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Iss.9. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu F. Stebliia, In-tu ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha – P.378-392.
dc.relation.referencesen11. Studynskyi K. Yuliian Niedzviedzkyi, Pid chas buri, Lviv, 1919, P.320-322.
dc.relation.referencesen12. Chernysh N.I., Mazuryk V.M. I. Krevetskyi – orhanizator ukrainskoi bibliotechnoi spravy, Polihrafiia i vydavnycha sprava, 2000, No 36, P.156-161.
dc.relation.referencesen13. Chornovol I. P. Medvedskyi (Niedzwiedzki) Yuliian, Entsyklopediia istorii Ukrainy [u 10 tomakh], K., Naukova dumka, 2009, V.6. La-Mi, P.576.
dc.relation.referencesen14. TsDIA m. Lviv, F.309, Op.1, Spr.371, 145 ark.
dc.relation.referencesen15. TsDIA m. Lviv, F.333, Op.1, Spr.7, 31 ark.
dc.relation.referencesen16. TsDIA m. Lviv, F.333, Op.1, Spr.25, 24 ark.
dc.relation.referencesen17. TsDIA m. Lviv, F.362, Op.1, Spr.80, 18 ark.
dc.relation.referencesen18. Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP), Zesp.129, Sygn. 1771, 28 str.
dc.relation.referencesen19. APP, Zesp.148, Sygn.189, 101 str.
dc.relation.referencesen20. APP, Zesp.387, Sygn. 18, 39 str.
dc.relation.referencesen21. Wójcik Z.J. Niedźwiedzki Julian, Polski Słownik Biograficzny, T.XXII/4, Zesz.95. Nawój z Morawicy – Niemirycz Teodor, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk:Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, S.754-756.
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.titleФормування національної ідентичності професора Вищої технічної школи у Львові Юліана Медведського
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Kuzmin_R-Formuvannia_natsionalnoi_identychnosti_64-68.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Kuzmin_R-Formuvannia_natsionalnoi_identychnosti_64-68__COVER.png
Size:
397.09 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: