Politicalanalysis of the checks and balances system main elements

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто основні елементи системи стримувань та противаг – одного з індикаторів демократичного розвитку держави. Зважаючи на особливості сучасних політичних перетворень у світі, закцентовано на нових підходах до розуміння системи стримувань і противаг у політичному сенсі. На основі аналізу політичної практики демократичних держав показано основні риси елементів системи стримувань та противаг. Зважаючи на це, висвітлено основні параметри функціонування системи та описані проблеми, які можуть виникнути у разі функціонування кожного окремого елемента. Система стримувань і противаг вважається багатовимірним явищем. Основну увагу звернуто на функціональне наповнення системи стримувань і противаг, і наголошено, що її цілісне розуміння не може бути зведеним до суми її елементів. Підкреслено, що право вето, право законодавчої ініціативи, вотум недовіри, імпічмент, контрасигнація, призначення ключових посадових осіб є ключовими елементами системи стримувань і противаг. Проаналізовано їх основні особливості та роль, яку вони відіграють у функціонуванні системи. Наголошено, що українська практика функціонування системи стримувань та противаг має проблеми із законодавчим закріпленням та практичною реалізацією. На основі структурно-функціонального підходу доведено, що елементи системи стримувань і противаг є основною гарантією демократичного ладу.
The article considers the main elements of the system of checks and balances, one of the indicators of democratic development. Due to the peculiarities of modern political transformations in the world, which require new approaches to the understanding of the system of checks and balances in the political sense, are emphasized. Based on the analysis of the political practice of democratic states, the key features of the checks and balances system elements are shown. According to this, the main dimensions of the functioning of the system are outlined and the problems that may arise in each of them are described. The system of checks and balances is considered to be the multidimensional phenomenon. The main attention is paid to the functional filling of the system of checks and balances and its understanding cannot be reduced to the sum of its elements. The right of veto, the right of legislative initiative, the vote of no confidence, impeachment, countersigning, the appointment of key officials are emphasized to be the key elements of the checks and balances system. Their basic peculiarities and role they play in the functioning of the systemare analyzed. It is emphasized that Ukrainian practice of the checks and balances system functioning has a problem with legislative consolidation and practical implementation. Based on the structurally functional approach the elements of the system of checks and balances are proved to be a basic guarantee of democratic governance.

Description

Keywords

стримування, противаги, демократія, право вето, гілка влади, вотум недовіри, контрасигнація, імпічмент, checks, balances, democracy, right of veto, branch of power, vote of no confidence, countersigning, impeachment

Citation

Zabavska K. Politicalanalysis of the checks and balances system main elements / Khrystyna Zabavska // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 4. — № 2. — С. 7–13.