Термометрична і геохемічна характеристика флюїдів мінералоутворювального середовища кварцово-жильних рудопроявів південної частини Кіровоградського блоку Українського щита

Abstract

After the data of research of inclusions in quartz fluids from mineral-forming medium at forming goldholding paragenesises of quartz-vein ore showings of southern part of Kirovograd block of Ukrainian shield are characterized. Microscopical observations detected sufficient widening of fluid inclusions in the mineral, the peculiarity of which is presence of visible phase of liquid CO2 at room temperature. Remarcably high relative concentrations of carbon oxide (IV) are detected for volatile components of inclusions in ore-holding quartz. This fact together with high values of relative gas saturation (comparing to background values) can be regarded as indicator of enrichment in useful component (gold). Based on the results of study of unclusions, completed by radiospectroscopic characteristics of minerals, the conclusions are drawn about middle-low temperature conditions and un-equilibrium state of carbon oxide-water fluids of mineral-forming medium, the heterogenization of which (detaching of volatile phase) together with temperature decrease, alkalisation increase of solutions and lowered activity of chlor-ion favoured decomposition of complex compounds in the process of ore accumulation resulting in creating (selecting) of accessory gold.За даними дослідження включень у кварці охарактеризовані флюїди середовища мінералоутворення при формуванні золотовмісних парагенезисів кварцово-жильних рудопроявів південної частини Кіровоградського блоку Українського щита. Мікроскопічні спостереження виявили значну поширеність у мінералі флюїдних включень, характерною особливістю яких є присутність при кімнатній температурі видимої фази рідкого СО2. Особливо високі відносні концентрації оксиду вуглецю (ІV) встановлені для летких компонентів включень у рудовмісному кварці, що разом із значними величинами відносної газонасичености (порівняно з фоновими значеннями) може вважатися показником збагачення його корисним компонентом (золотом). Виходячи з результатів вивчення включень, доповнених радіоспектроскопічними характеристиками мінералів, зроблені висновки про середньо-низькотемпературні умови та нерівноважний стан вуглекислотнводних флюїдів середовища мінералоутворення, гетерогенізація яких із відокремленням леткої фази разом із зниженням температури, підвищенням лужности розчинів і падінням активности хлор-іону сприяла розпадові комплексних сполук у процесі рудовідкладення з утворенням (виділенням) акцесорного золота.

Description

Keywords

Citation

Наумко І. Термометрична і геохемічна характеристика флюїдів мінералоутворювального середовища кварцово-жильних рудопроявів південної частини Кіровоградського блоку Українського щита / І. Наумко, З. Ковалишин, Н. Сава, М. Братусь, Ю. Шашорін, Б. Сахно // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім. Шевченка. – Л.: НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 136-146.